Sammendrag av presentasjon til FoU i Praksis 2020

Hvis du har sendt inn tidligere, kan du skrive inn tilgangskoden her og se eller redigere det innsendte:

Tilgangskode:

Skjema for innmelding av sammendrag/abstract

Fornamn:
Etternamn:
Stilling:
E-post til førsteforfattar:
Eventuelle medforfatter(e):
Institusjontilknyting:
Nøkkelord (maks 3, helst mindre):
Annet (spesifiser i eget felt) Danning De minste barna Didaktikk
Digitalisering Etikk Klasseromsforskning Kunst og estetikk
Ledelse Litteracy Læreplanforskning Mangfold
Multimodalitet Profesjonsforskning Studentaktive læringsformer Vurdering
Ev. spesifisering av Annet
Tittel på presentasjon:

Alle de fire nedenstående felt må fylles ut, med inntil 450 ord tilsammen. Overstiges det, får du beskjed om å forkorte.

Problemstilling, fokus og formål med presentasjonen:

Metoder og teori/materiale som blir brukt:

Diskusjon, sentrale funn, og bidrag til feltet:

Hvordan er etiske retningslinjer ivaretatt?: