PUBLICATIONS January 2014

Vitenskapelige og faglige arbeid / Selected works (partly in Norwegian):

Ole Fredrik Lillemyr

Listen inneholder et utvalg arbeider. Publikasjoner i mindre kjente tidsskrifter, bokomtaler og enkelte foredrag og mindre arbeider er ikke tatt med.

1.     Lillemyr, O.F. (1977) Magistergradsavhandling i pedagogikk m/vedlegg :

a.     Utprøving av et metodisk opplegg i musikk. En felteksperimentell studie på 1. og 4. klassetrinn i barneskolen. I offset. Univ. i Trondheim, Pedagogisk institutt, AVH, 1976. 

b.     Utprøving av et metodisk opplegg i musikk. Vedlegg til magistergradsavhandling. Inneholder : Lærerens bok (metodeopplegg) 1. klasse, Lærerens bok 4. klasse, samt arbeidsbøker for elever, begge klassetrinn. 

2.     Lillemyr, O.F. (1978) De estetiske fag og deres plass i grunnskolen. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, hefte 1, 1978.

3.     Lillemyr, O.F.: Metodisk opplegg i musikk, revidert utgave. Siste revisjon var trykt ved Pedagogisk Senter i Trondheim for bruk i Trondheims skoler, omfattet:

a.     Metodisk opplegg i musikk, 1.-2. klasse. Lærerens bok. Trykt i offset ved Ped. Senter i 1978. 

b.     Metodisk opplegg i musikk, 3.-4. klasse. Lærerens bok. Trykt i offset ved Ped. Senter i 1979. 

c.     Arbeidsbok i musikk, 1.-2. klasse. Elevhefte. Trykt i offset ved Ped. Senter i 1977.

d.     Arbeidsbok i musikk, 3.-4. klasse. Elevhefte. Trykt i offset ved Ped. Senter i 1977.

4.     Lillemyr, O.F. Individualisering - et sentralt problem for skolen. Rapport om et litteraturstudium. (Inngikk i Nils Søviks INDUN-prosjekt.) Publisert som rapport nr.001 ved NAVF's Rettledningskontor for samfunns- vitenskapelig forskerutdanning,Univ. i Trondheim, AVH, 1978. 

5.     Lillemyr, O.F. (1980) Individualisering - Hvilke muligheter har læreren? Prismet Pedagogisk Tidsskrift, nr.8, 1980. 

6.     Lillemyr, O.F. (1978) Krysstabulering og bruk av statistikk. Upublisert artikkel om særtrekk ved metoden krysstabulering, sett i forhold til parametriske og non-parametriske behandlingsmåter og mål for statistisk sammenheng. Univ. i Trondheim, AVH, Ped.inst., 1978. 

7.     Nordisk Arbeidskrets for Musikkpedagogisk Forskning. Rapport nr.1, 1976-78. Rapport om virksomheten i arbeidskretsen og presentasjoner ved et nordisk seminar ved Univ. i Trondheim i 1978. (Distribuert i alle nordiske land i 1979.) Redaksjonskomite: Per Dahl, Oddbjørn Indrebø og Ole F. Lillemyr. Lillemyr er dessuten forfatter av to artikler i rapporten.

8.     Lillemyr, O.F. (1979) Aktuelle problemer i musikkpedagogisk forskning. Norsk Musikktidsskrift, nr.2, 1979.

9.     Lillemyr, O.F. (1983) Musikkpedagogikk. Generelle synspunkter og resultater fra et skoleforsknings- prosjekt. Oslo: Norsk Musikforlag. (Benyttet ved høgskoler, konservatorier og universitet

10.  Lillemyr, O.F. (1980) A "new" music education program. Field experiments in the first and fourth grade of the Norwegian comprehensive school. Scandinavian Journal of Educational Research, 24 (1980),pp. 133-156. 

11.  Lillemyr, O.F. (1979) Musikkundervisning i barneskolen. Elevmotivasjon - betydningen av å lykkes. Rapport om teorigrunnlaget for et planlagt NAVF-prosjekt (som senere fikk støtte som rekrutterings-stipend). Publisert ved NAVF's Rettledningskontor for samfunnsvitenskapelig forskerutdanning, Univ. i Trondheim, AVH, 1979. 

12.  Lillemyr, O.F. (1979) Musikkundervisning i barneskolen. Forskningsmetode og datainnsamling for en undersøkelse av elevmotivasjon. Rapport om metodisk tilnærming for et planlagt NAVF-prosjekt. Publisert ved NAVF's Rettledningskontor for samfunnsvit. forskerutdanning, Univ. i Trondheim, AVH, 1979. 

13.  Lillemyr, O.F. & Nygård, R. (1980) Prestasjonsmotivstyrke. Tilpasning og utprøving av T.Gjesme/R.Nygård : "Achievement Motives Scale" for bruk i 4.klasse i grunnskolen. Publisert som rapport nr.026 ved NAVF's Rettlednings- kontor for samfunnsvit. forskerutdanning, Univ. i Tr.h.,AVH, 1980.

14.  Lillemyr, O.F. (1980) Assessment of Self-Perception. Adaptation and try-out of L.M.Soares & A.T.Soares: "Self-Perception Inventory" in the fourth grade of the Norwegian elementary school.(Rapport nevnte NAVF-prosjekt.) Publisert som rapport nr.027 ved NAVF's Rettl.-kontor for samf.vit. forskerutdanning, Univ. i Trondheim AVH, 1980. 

15.  Lillemyr, O.F. (1980) Musical Abilities. Adaptation and try-out of A. Bentley: "Measures of Musical Abilities" in the fourth grade of the Norwegian elementary school. Publisert som rapport nr.028 ved NAVF's Rettledningskontor for samf.vit. forskerutdanning, Univ. i Tr.h., AVH, 1980. 

16.  Lillemyr, O.F. (1980) Achievement Motivation and the Field of Music Education. Publisert i en serie som utgis ved University of Illinois, Institute for Child Behavior and Development, 1980. 

17.  Lillemyr, O.F. (1981) Assessment of Achievement Motives, Self-Perception, and Musical Abilities. A pilotstudy in a Norwegian elementary school. Rapport om den første pilotstudien med utprøving av instrumenter og med bruk av diskriminantanalyse som analysemetode. Publisert i en serie som utgis ved University of Illinois, Institute for Child Behavior and Development, 1981. 

18.  Lillemyr, O.F. (1982) Elementary School Students' Motivation for the General Music Program. A prestudy in Urbana, Illinois. Rapport om den andre pilotstudien med utprøving av instrumenter i prosjektet. Upublisert, trykt i offset og distribuert til skoler i Urbana skoledistrikt, 1982. 

19.  Lillemyr, O.F. (1981) Assessment of Self-Perception and Achievement Motivation in Norwegian Children. Paper presented at New England Psychological Association in Waltham, Massachusetts, 31 Oct., 1981.

20.  Lillemyr, O.F. (1982) The Relationship of Self-Perception and Achievement Motives in Norwegian Children. "Paper" presentert ved årskonferansen i American Educational Research Association i New York City, 19.-23 mars, 1982. Finnes på microfishe i ERIC- systemet: ERIC ED 219 438 . 

21.  Lillemyr, O.F. (1983) Elevers motivasjon for musikkaktivitetene på skolen. Kort artikkel om prosjektet, publisert i boka: K.E.Eriksen & S.Ongstad (red.) FAG og forskning. Skoleforskning i humanistiske fag, utgitt på Universitetsforlaget i 1983. 

22.  Lillemyr, O.F. (1983) Achievement Motivation as a Factor in Self-Perceptions. Paper presented at The American Educational Research Association Conference, Montreal, Canada, 11.- 15. april, 1983. An invited paper to the symposium "Multidimensional Aspects of Student Self-Concept Development" organized by Professor Louise M. Soares, University of Bridgeport, Connecticut, with Professor Herbert W.Marsh, University of Sydney as chair. On microfishe: ERIC ED 237 418 . 

23.  Lillemyr, O.F. (1984) Oppfatning av egen dyktighet. Rapport om den tredje pilotstudien på NAVF-prosjektet. Tilpasning og utprøving av et instrument som måler elevers selvoppfatning på ulike områder. Instrumentet baserer seg på ide og prinsipper i S. Harter:" Perceived Competance Scale for Children", men utarbeiding og tilpasning til norske forhold er utført av OFL og en egen del for musikalsk dyktighet er utviklet av samme forfatter. Det er utarbeidet en versjon for barnetrinnet og en versjon for ungdomstrinnet. Vurderingsskalaen eller deler av den, har vært brukt i forskningsprosjekter av mange andre forskere (en rekke hovedfagsavhandlinger, samt i doktoravhandling av Annlaug Flem, av Richard Haugen og av Harald Valås). 

24.  Lillemyr, O.F. (1990) Motivasjon i klasserommet. En feltstudie av elevers motivasjon for musikkaktivitetene på barneskolens 4. klassetrinn. Avhandling skrevet som sluttrapport på det nevnte NAVF-prosjekt. Var planlagt som doktoravhandling for dr. philos. Ikke innlevert. 1990.

25.  Lillemyr, O.F. (1984) Selvoppfatning, motivasjon og oppdragelsesmiljø. Prosjektbeskrivelse for et prosjekt som opprinnelig tok sikte på kartlegging av barns (5-15 år) selvoppfatning og sider ved deres oppvekstmiljø, med tanke på å utarbeide styrkingstiltak. Prosjektet er senere omarbeidet til et rent barnehageprosjekt, og har hatt noe støtte fra Senter for barne- forskning (i 1984 og 1985). Upublisert, 1984. 

26.  Lillemyr, O.F. (1988) Nyere motivasjonsforskning - noen kommentarer. "Paper" presentert på symposiet "Motivasjon og læring. Forskningsfunn og pedagogisk praksis" avholdt 17.-19.sept. 1984 på Sem i Asker i forb. med professor Per Rands 60-års dag. Trykt i T. Gjesme & O. Bø (red.) Motivasjon og læring. Forskningsfunn og pedagogisk praksis. s. 33-60. Universitetsforlaget 1988.

27.  Lillemyr, O.F. (1985) Motivasjon i klasserommet. En studie av elevers motivasjon for musikkundervisningen i 4. klasse i grunnskolen. "Paper" presentert ved Nordisk Musikkpedagogisk Unions XIV. kongress i Stavanger, 27/6-3/7 1985.

28.  Lillemyr, O.F. (1985) Selvoppfatning - en hovedkilde til motivasjon hos før skolebarn. Pedagogen,nr. 6, 1985. En mindre omarbeiding også trykt i Fosterhjemskontakt, nr.2/86. 

29.  Lillemyr, O.F. & Sløbstad, F. (1987) Didaktisk modell i førskolepedagogikken. En kritisk analyse. Pedagogen, nr.6,1985. Artikkelen er i noe omarbeidet form trykt i DEBATT, serien for barnehagefolk, nr. 1, 1987.

30.  Lillemyr, O.F. (1988) Barns selvoppfatning i lys av sosialisering og kulturformidling. Artikkel utarbeidet som teorirapport på prosjektet "Kultur- og tradisjonsformidling i barnehagen", publisert i BARN, nr.1, 1987. 

31.  Lillemyr, O.F. (1988) Hva kan forbedres i årsplanen ? Årsplanlegging på didaktisk grunnlag. DEBATT, serien for barnehagefolk, nr.2, 1987. Deler av artikkelen er publisert i KONTUR, nr.2/88. 

32.  Lillemyr, O.F. (1984) Barns selvoppfatning 5 - 8 år. Vurderingsskala basert på en samtaleteknikk og med bruk av enkle tegninger for å illustrere oppgavene. Manual og tegninger er utviklet av OFL i 1984, på grunnlag av ide og prinsipper i et instrument utarbeidet av S. Harter & R. Pike, Univ. of Denver, Colorado i 1983. Skalaen har vært mye etterspurt til forskningsformål og er blitt benyttet av sykehuspersonale/leger, hovedfagsstudenter, m.fl. osv. Upublisert, DMMH. 

33.  Lillemyr, O.F. (1984) Vurderingsskala :Problemer i skolen/Barns atferdsproblemer. Denne skalaen, som måler oppdragerens holdning til barns atferdsproblemer, har en versjon i forhold til barn i skolealder og en som fokuserer førskolebarn. Vurderingsskalaen er utarbeidet av OFL på grunnlag av ide og prinsipper i E.L.Deci : Problems in Classrooms (Univ. of Rochester, New York). Upubl., DMMH, 1984. 

34.  Lillemyr, O.F. (1987)The Affective Aspects of Student Motivation. "Paper" som ble presentert ved The 8'th International Conference of Society for Test Anxiety Research (STAR) i Bergen, Norge 25-27 juni, 1987.

35.  Lillemyr, O.F. & Kibsgård, S. (1989) Estetisk virksomhet i førskolepedagogikken. Artikkel i Norsk Pedagogisk tidsskrift, nr.2/89, s. 67-82.  

36.  Lillemyr, O.F. & Malmo, B. (1989) Førskolelærerens yrkesidentitet. Hvilken form for yrkeskompetanse skal danne grunnlag? Birgit Malmo medforfatter. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3/89. s. 187- 204. 

37.  Lillemyr, O.F. & Hyrve, G. (1988) Selvoppfatning og sosialisering. - barnehagen som oppvekstmiljø (red. Lillemyr, O.F. & Hyrve, G. Dronning Mauds Minne Høgskolens publikasjonsserie, nr. 1/88. (Dette utgjorde første nummer i høgskolens publikasjonsserie.)

38.   Lillemyr, O.F. & Valås, H. (1987) Ungdomsskole-elevers vurdering av klasseromsmiljøet i matematikktimene. (Hvordan vi har det i matematikk-klassen). Instrument utarbeidet av H. Valaas og Ole
 Fredrik Lillemyr, sept. 1987, på basis av et instrument utarbeidet av Richard deCharms. Ble benyttet i et dr.gradsarbeid av H. Valås. Univ. i Trondheim.

39.   Lillemyr, O.F. & Valås, H. (1987) Ungdomsskole-elevers egen vurdering av indre vs. ytre motivasjon i matematikk- undervisningen (Meg selv i matematikk-klassen). Utarbeidet av H.Valås og Ole
 Fredrik Lillemyr, sept.1987 på basis av et instrument utarbeidet av Susan Harter. Benyttet i nevnte dr.gradsarbeid.

40.   Lillemyr, O.F. (1988) Rammeplan for forsøk med pedagogisk tilbud til 6-åringer. 3. utgave 1988. En plan jeg utarbeidet på oppdrag fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet, og Kirke-,
 utdannings, og forskningsdepartementet, i forbindelse med prosjektet "Forsøk med pedagogisk tilbud til 6-åringer".

41.   Lillemyr, O.F. (1988) Prinsipper i Rammeplan for forsøk med pedagogisk tilbud til 6-åringer, 3. utgave 1988. Art. i DEBATT, serien for barnehagefolk, nr. 4/88. Side 93-101. 

42.   Lillemyr, O.F. (1989) Selvoppfatning hos barn i alderen 5-6 år. I Heyerdahl-Larsen, L. (red.) Hva skal vi gjøre med 6-åringene? Praxis forlag, 1989. s. 68-79.

43.   Lillemyr, O.F. (1990) Leik på alvor. Teorier om førskolebarn og leik. Oslo: TANO forlag. 

44.   Lillemyr, O.F. (1990) Lek på alvar. Teorier om  lek under fõrskoleåren. Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

45.   Lillemyr, O.F. & Malmo, B. (1990) Lærerkompetanse og selvutvikling. Paper ved en nordisk konferanse i Vasa i Finland, senere trykt i KONTUR, 1990, nr.3-4, s. 72-79.

46.   Lillemyr, O.F. (1990) (Red.) Barns selvoppfatning ved overgangen barnehage - skole. Førskolebarns utvikling av kompetanse og selvforståelse i samspill med kultur og miljø, ved overgangen barnehage-skole
 OFL har også selv en artikkel i rapporten (s. 9-14). Dronning Mauds Minne Høgskolens publikasjonsserie, nr. 1/90.

47.   Lillemyr, O.F. (1992) En egen seksårspedagogikk. Prismet pedagogisk tidsskrift, 1992: nr. 5: 215-220. 

48.   Lillemyr, O.F. & Søbstad, F. (1993) Didaktisk tenkning i barnehagen. Tano, 1993.

49.   Lillemyr, O.F. (1993) Seksåringen i skolen. Norsk oversetting av dansk bok "6 år - og på vej i skole" av A. Diderichsen, V. Rabøl Hansen & S. Thyssen. OFL skrevet forord og siste kapittel om "Norske
 forhold". Oslo: Tano forlag. 1993.

50.   Lillemyr, O.F. (1994) "Kompetanseoppbygging for FOU-basert undervisning og forskeropplæring." Et invitert innlegg på et arbeidsseminar om FOU-arbeid i lærerutdanningen, Sundvollen 19. og 20.
 april, 1994. 

51.   Lillemyr, O.F. (1995) "The Self Aspects of Student Motivation." Paper presentert ved årskonferansen i American Educational Research Association, San Fransisco, California 18.-22. april 1995.

52.   Lillemyr, O.F. & Lysø, R. (1995) Kvalitet i PP-tjenesten. En utviklingsstudie av kvalitet og effektivitet. Medforfatter Roald Lysø. Nord-Trøndelagsforskning, NTF-notat 1995:8.

53.   Lillemyr, O.F. (1995) Overgangen barnehage - småskole. Prosjektbeskrivelse m.m. Barns selvoppfatning som grunnlag for kompetanseutvikling i lek og læring. NTF - notat 1995 : 15.

54.   Lillemyr, O.F.,  Solli, E. & Storvold, E. (1995) Midt-Norsk Kompetansesenter innen rusfeltet i Helseregion IV. Utredning med tanke på lokalisering. Medforfattere Egil Solli og Elisabet E. Storvoll. Nord-
 Trøndelags- forskning, NTF-rapport 1995 : 1. 

55.   Lillemyr, O.F. (1995) Ny organisasjonsstruktur ved Nauma videregående skole. Evaluering av utviklingsprosjekt 1993-1995. Nord-Trøndelagsforskning, NTF-notat 1995 : nr. 2. 

56.   Lillemyr, O.F. (1995) Brukermedvirkning i Helse- og sosialetaten i Levanger kommune. Kartlegging av de ansattes holdninger. Nord-Trøndelagsforskning, NTF-rapport 1995: nr. 15. 

57.   Lillemyr, O.F. (1996) Kvalitet og effektivitet i PP-Tjenesten - delprosjekt 3. Evaluering og utvikling i Steinkjer kommune. NTF-rapport 1996: 7.

58.   Lillemyr, O.F. (1995) Utvikling, lek og læring. I Skram, D. (red.) Det beste frå barnehage og skole - ein ny småskolepedagogikk. Tano forlag, 1995. 

59.   Lillemyr, O.F. (1998) Hvordan skal barn lære gjennom lek i skolen? Foredrag ved den nasjonale konferansen "Læring i lek og sosialt samspill", arr. av DMMH 21.-22-oktober 1996. Publisert i DMMH's
 publikasjonsserie nr. 1/97. (Se også fagrapport, Nord-Trøndelagsforskning, NFT-fagserie 1998 : 2.) 

60.   Lillemyr, O.F. (1996) Play and Learning i Our Schools. Are They Taken Seriously? Paper presentert ved International Toy Research Conference at Halmstad University, Sweden June 17.-22. 1996.

61.   Lillemyr, O.F. (1996) Lek och lärande. Paper presentert ved konferanse/messe med tittelen "Barn i centrum" i Borås, Sverige 6.-9.nov. 1996. 

62.   Lillemyr, O.F. (19097) 5-9-årspedagogikk - en helhetlig tilnærming til lek og læring. I B.Leinum & F. Søbstad (1997) (red.) Tradisjon og fornyelse i førskolepedagogikken. Oslo: Tano Aschehoug. 

63.   Lillemyr, O.F. (1997) Barns selvtillit og lek. Foredrag ved fylkeskonferanse (tre fylker) "Det lekende menneske" på Dombås 9. og 10. September 1997. 

64.   Lillemyr, O.F. (1998) Varierte former for lek og læring. Et veiledningshefte. Utgitt som særtrykk i DMMH's publikasjoner, 1998. (Med tanke på bruk i den nye småskolen.)

65.   Lillemyr, O.F., Bergstrøm, S., Eggen, A., Skevik, S., Støp, K. & Sandnes Voll, A.L. (1998) Overgangen barnehage - småskole. Et forsknings- og utviklingsarbeid i Nord-Trøndelag. Vol.1 og vol 2.
 Prosjektoppdrag fra KUF i samarbeid med BFD. 

66.   Lillemyr, O.F. (1998) Overgangen barnehage - småskole. Et forsknings- og utviklingsarbeid i Nord-Trøndelag. Kortversjon, skrevet av OFL.

67.   Lillemyr, O.F. (1998) Toward Making Schools Less Like Work and More Like Play: Norway's New School Curriculum. Paper presentert ved årskonferansen i American Educational Research Association, i
 San Diego, California, april 1998. Invitert paper til et symposium, ledet av Martin L. Maehr, Univ. of Michigan.

68.   Lillemyr, O.F. (1998) Play and Learning in the School A New Motivational Approach to Education in Norway. Et invitert paper til konferansen "The International Conference on the Application of
 Psychology to the Quality of Teaching and Learning", i Hong Kong, juni 1998.

69.   Lillemyr, O.F. (1998) Sammenhengen mellom hovedtrinnene i den nye grunnskolen. Artikkel utarbeidet i tilknytning til et større etterutdanningsopplegg i Trondheim, "Den lærende skole". Utgitt i Oslo
 av Pensumtjeneste A/S. 1998.

70.   Lillemyr, O.F., Pramling Samuelsson, I. & Rostrup, A. (1999) Ekstern evaluering av førskolelærerutdanningen og hovedfaget i barnehage- pedagogikk ved Høgskolen i Oslo.» Eksternt
 evalueringsoppdrag utført av et utvalg oppnevnt av Høgskolen i Oslo 1998/99. Utvalget bestod av Ingrid Pramling Samuelson, Astrid Rostrup og Ole Fr. Lillemyr. Arbeidet ble redigert av OFL. HiO-notat
 1999, nr. 7.

71.   Lillemyr, O.F. & Søbstad, F. (1999) Lek er også læring. Innspill i Norsk Skoleblad, nr. 6 1999. Medforfatter Frode Søbstad.

72.   Lillemyr, O.F. (1999) Play and learning in School. A student autonomy perspective. Paper presentert ved The 2. International Toy Research Conference ved Högskolan i Halmstad, juni 1999. 

73.   Lillemyr, O.F. (1999) Om lek og læring i den nye grunnskolen. Invitert foredrag ved Internordisk skolelederkonferanse arr. av Oslo kommune 8.-10-september 1999.

74.   Lillemyr, O.F. (1999) Play - A New Motivational Element in School? Paper presentert ved den 21. Internasjonale lekkonferanse arrangert av International Council of Children's Play (ICCP) ved
 Høgskolen i Oslo, september 1999.

75.   Lillemyr, O.F. (1999) Lek - opplevelse - læring, i barnehage og skole. Oslo: Tano Aschehoug.  

76.   Lillemyr, O.F. (1999) "Hvorfor er lek så viktig ved overgangen barnehage - skole?" I Kibsgaard, S. & Wostryck, A. (red.) (1999) Mens leken er god. Oslo: Tano Aschehoug. 

77.   Lillemyr, O.F. (2000) Kunnskapsstatus Reform 97 - med hovedvekt på tidsrommet 1985-1999. Oppdrag for Norges Forksningsråd. Rapport utgitt i 2000 i samarbeid med Norges Forskningsråd. 

78.   Lillemyr, O.F. & Granrusten, P.T. (1998) Menn i førskolelærerutdanningen. En kartlegging av menns motivasjon for å bli førskolelærere. En prosjektbeskrivelse. Trondheim, Dronning Mauds Minne
 Høgskolen. Sætrykk, DMMH. 

79.   Fagerli, O., Lillemyr, O.F. & Søbstad, F. (2000) Hva er førskolepedagogikk? Kristiansand, Høyskoleforlaget.

80.   Fagerli, O., Lillemyr, O.F. & Søbstad, F. (2000) Vad ãr fõrskolepedagogik? Studentlitteratur: Lund, Sverige.

81.   Bratterud, Å., Granrusten, P.T. & Lillemyr, O.F. (2000) Hva er så spesielt med menn? En kartlegging av menns og kvinners motivasjon for å velge førskolelærerutdanning. Trondheim: Dronning Mauds
  Minne Høgskolen, Forskningsrapport, særtrykk, september 2000.

82.  Lillemyr, O.F., Fagerli, O. & Søbstad, F. (2001) A Global Perspective on Early Childhood Care and Education: A Proposed Model. Paris: UNESCO Education Sector/ Action Research in Family and Early Childhood, Monograph no 17/2001. 

83.   Lillemyr, O.F. (2001) Lek på alvor. 2. reviderte utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

84.   Lillemyr, O.F. (2001) Play and Learning in School. A Motivational Approach. In McInerney,D. & VanEtten,S. (2001) (Eds.) Research on Sociocultural Influences on Motivation and Learning, Volume 1,
 
pp. 363-385. Greenwich, CT: Information AGE Publishing Inc. Boken ble lagt fram AERA sin årskonferanse ap
ril 2001. 

85.   Lillemyr, O.F. (2001) ”Nyere norsk forskning rettet mot overgangen barnehage – skole.” Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 5 og nr 6, 2001.

86.   Lillemyr, O.F. (2002) Reform 97 in Norway A new perspective on motivation and learning? Nordic Educational Research, 2002:1, 38-52.

87.   Jensen, K., Joensen, H., Lillemyr, O.F. & Nøddekjær, I. & Rasmussen, O.V (2002) Børnehaveklassenpædagogisk tænkning og praksis. Rapport fra et evalueringsutvalg bestående av Knud Jensen,
 Hanne Joensen, Ole Fredrik Lillemyr, Inger Nøddekær og Ole V. Rasmussen. København: Danmarks Evalueringsinstitut. 2002.

88.   Lillemyr, O.F. (2002) Lek – upplevelselärande, i förskola och skola. Svensk utgave. 2002. Stockholm: Liber.

89.   Bratterud, Å., Børresen, M.B. Holthe, V.G., Lillemyr, O.F. & Tangen, D. (2002)Er det så viktig da? Motivasjon, involvering og mening blant lærerstudenter. Hovedrapport fra prosjektet
 Førsteårsstudenten i fokus”. Trondheim: DMMH, særtrykk.

90.   Bratterud, Å., Børresen, M.B.Holthe, V.G., Lillemyr, O.F. & Tangen, D. (2002) Er det så viktig da? Fokus på studieår, kjønn og flerkulturell tilhørighet. Delrapport 1 fra prosjektet ”Førsteårsstudenten i
 fokus”. Trondheim: DMMH, særtrykk.

91.   Lillemyr, O.F. (2003) Play and learning in our schools – are they taken seriously? In L.-E. Berg & A. Nelson (Eds.) Toys in educational and socio-cultural contexts. Toy research in the late twentieth
 century Part I
., pp. 123-138.   Stockholm: Stockholm International Toy Research Centre (SITREC).

92.   Lillemyr, O.F. (2003) “Play in School – The Teacher Role”. In Saracho,O.N. & Spodek,B. (2003) (Eds.) Contemporary Perspectives on Play in Early Childhood Education, pp.53-73. Greenwich, CT:
 Information Age Publishing Inc.

93.   Lillemyr, O.F. & Søbstad, F. (2004) Et sosiokulturelt perspektiv lek og læring. Rapport nr. 1 fra en komparativ studie barnetrinnet i Australia og Norge. Distribuert til deltakende skoler i Norge.
 2004. Trondheim: DMMHs publikasjoner, særtrykk.

94.   Lillemyr, O.F., McInerney, D. & Søbstad, F. (2004) A sociocultural perspective on play and learning. Report no. 2 from a primary school comparative study in Australia and Norway. Distributed to
 participating schools in Australia, 2004.  

95.   Lillemyr, O.F. (2004) Lek – opplevelse – læring, i barnehage og skole. 2. reviderte utgave. 2004. Oslo: Universitetsforlaget.

96.   Lillemyr, O.F., McInerney, D., Søbstad, F. & Valås, H. (2004) Play, Learning and Self-Concept in Primary School: A Multicultural Perspective. Paper presented on The 3rd International Biennial Self
 Research Conference (Self-Concept, Motivation and Identity) in Berlin, Germany 4-7 July, 2004. In Proceedings ISBN 1741080738.
http://self.uws.au   

97.   McInerney, D., Lillemyr, O.F. & Søbstad, F. (2004) Self-Concept in Cultural Context: Harter’s Perceived Competence Scale for Children. Paper presented on The 3rd International Biennial Self Research
 Conference (Self-Concept, Motivation and Identity) in Berlin, Germany 4-7 July, 2004. In Proceedings ISBN 1741080738.
http://self.uws.au   

98.   Lillemyr, O.F. (2004) Læring i barnehage og småskoletrinn. Artikkel i Barnehagefolk, Debattserien nr. 1, 2004.

99.   Lillemyr, O.F. (2004) Nye forventninger til barnehagen som læringsarena - i konflikt med den gode leken? Artikkel i ”Fag, kultur og fellesskap – perspektiver på innholdet i barnehagen.” Bedre
 Barnehager Skriftsserie nr. 1, 2004. Oslo: Utdanningsakademiet.

100.  Lillemyr, O.F. (2005) Leg - oplevelse - læring, i børnehave og skole. Dansk udgave i 2005. Århus: Klim Forlag. 

101. Lillemyr, O.F. (2005) A Global Perspective on Early Childhood Education. Characteristic Traits and Research in Norway. In Saracho, O.N. & Spodek, B. (Eds.) (2005) International Perspectives on
             Research in Early Childhood Education, pp. 191-232.
Greenwich, CT: Information Age Publishing Inc.

102. Lillemyr, O.F. (2005) Studerendes motivation, engagement og oplevelse af mening. En undersøgelse af norsk pædagog- og læreruddannelse. Tidsskriftet VERA, nr. 31, maj 2005: 56-74.

103. Lillemyr, O.F., McInerney, D. & Flowerday, T. (2005) Play, Learning and Self-Concept in Minority and Majority Groups: A Multicultural Perspective on Motivation. Paper presented at the Annual Meeting
             of The American Educational Research Association, April 11-15, 2005, Montreal, Canada. 18 pp. Authors: Ole F. Lillemyr, Dennis M. McInerney & Terri Flowerday. 

104. Lillemyr, O.F. (2005) A Global Perspective on Early Childhood Education in Norway. Paper accepted and presented at The symposium Contemporary Perspectives on Research in Early Childhood
             Education at The 15th European Early Childhood Education Research Association's (EECERA) Annual Conference in Dublin 31st August  - 3rd September, 2005.

105. Bratterud, Å., Emilsen, K. & Lillemyr, O.F. (2006) Menn og omsorg i familie og profesjon. Bergen: Fagbokforlaget

106. Lillemyr, O.F. (2006) International Research on Early Childhood Education - the case of Norway. Paper presented at The American Educational Research Association's Conference in San Francisco,
             USA, April 7-12, 2006.

107. Søbstad, F. Lillemyr, O.F. & McInerney, D. (2006) Humour and Self-Concept in primary School: A Multicultural Perspective Paper presentert ved the 18th International ISHS Humor Conference,
             Copenhagen, July 3-7, 2006.

108. Lillemyr, O.F. (2007) Social Learning through Social Motivation. In Saracho, O.N. & Spodek, B. (Eds.) (2007) Contemporary Perspectives on Socialization and Social Development in Early Childhood
             Education. s. 99-131. Charlotte, NC:
Information Age Publishing Inc.

109. Lillemyr, O.F. (2007) Motivasjon og selvforståelse. Hva ligger bak det vi gjør? Oslo: Universitetsforlaget.

110. Søbstad, F. & Lillemyr, O.F. (2007) Noen utfordringer i krysskulturell pedagogisk forskning.  Paper framlagt ved den nordiske konferansen "FOUi praksis" i Trondheim 19. og 20. april, 2007. FOU i
             praksis 2007: konferanserapport utgitt i 2008.
ISBN 978-82-519-2295-1.

111. Lillemyr, O.F., Søbstad, F., Marder, K., Flowerday, T. & Bang, C. (2007) A Comparative Perspective on Learning among Indigenous and Western Students in Primary School. Paper presented at
             EECERA (European Early Childhood Education Research Association) conference in Prague, 29. August - 1. September, 2007. 

112. Lillemyr, O.F., Marder, K., Søbstad, F. & Flowerday, T. (2008) Play and Learning at School: Focus on Indigenous Students in new South Wales, Arizona and Norway. Paper akseptert for presentasjon
             ved AAREs (The Association for Active Researchers in Education) årlige konferanse i Fremantle, Western Australia, 25.-29. november, 2007. Trykt i Conference Proceedings i 2008: ISSN 1324-9320-
             WWW version ISSN 1324-9339.
 http://www.aare.edu.au/pubdet

113. Lillemyr, O.F. (2008) Barns sosiale og kulturelle tilhørighet i barnehage og skole. Paper presentert ved konferansen "FOU i praksis" 17. og 18. april, Trondheim 2008. Trykt i FOU i praksis 2008:
             konferanserapport,
utgitt i 2009. ISBN 978-82-519-2417-7

114. Lillemyr, O.F. & Marder, K. (2008) A Multicultural Perspective on Play, Learning, and Self-Concept in primary School Paper presentert EECERA's (European Early Childhood Education Research
             Association) 18. årlige konferanse i Stavanger, 3. - 6. september, 2007. 

115. Lillemyr, O.F., Marder, K., Søbstad, F. & Flowerday, T. ((2009) Students' Relatedness - A Neglected Aspect of Motivation and Learning? Paper akseptert for presentasjon ved AAREs (The Association for
             Active Researchers in Education) årlige konferanse i Brisbane, Queensland, Australia, 30. november - 4. desember, 2008. Antatt for trykking i Conference Proceedings i 2009.
ISSN 1324-
             9339.
 
http://www.aare.edu.au/08pap/lil08659.pdf

116. Lillemyr, O.F. (2009) Taking Play Seriously: Children and Play in Early Childhood Education – An Exciting Challenge Bok utgitt forlaget Information Age Publishing, USA i 2009. ISBN 978-1-60752-
             114-3 (paperback) and ISBN 978-1-60752-115-.

117. Lillemyr, O.F. (2009) Sosial og kulturell tilhørighet som grunnlag for inspirasjon og kvalitet på førskolefeltet? Kapittel i boken S. Mørreaunet, V. Glaser, O.F. Lillemyr & K. H. Moen (Red.) Inspirasjon og
             kvalitet i praksis – med hjerte for barnehagefeltet utgitt i 2009. Oslo: Pedagogisk Forum.

118. Lillemyr, O.F. (2009) Play – experience – learning, a socio-cultural perspective on play and pedagogy. Paper presented in the self-organized symposium “Rethinking Play and
             Pedagogy in Perspectives” at the 19. European Early Childhood Education Research Association Conference in Strasbourg, France, 26.-29. August 2009.

119. Alvestad, M., Johansson, E., Moser, T., Johansson, J.E. & Lillemyr, O.F. (2010) Omsorg, lek og læring i barnehagen - en helhetlig tilnærming Kronikk i Stavanger Aftenblad 29.04.10.

120. Søbstad, F. & Lillemyr, O.F. (2010) Humour and Self-Concept: A Multicultural Perspective. International Research in Early Childhood Education, vol. 1, no. 1, 71-83. 2010. ISSN 1838-0689.

121. Lillemyr, O.F., Søbstad, F., Marder, K. & Flowerday, T. (2010) Indigenous and non-Indigenous primary School Students’ Attitudes on Play, Humour, Learning and Self-Concept – A Comparative
             Perspective. European Early Childhood Education Research Journal, vol. 18, (2010), no. 2, 243-267. ISSN 1350-293X.

122. Lillemyr, O.F., Søbstad, F., Marder, K. & Flowerday, T. (2011) A Multicultural Perspective on Play and Learning in Primary School, International Journal of Early Childhood, vol. 43, issue 1 (2010), pp. 43
             -65.

123. Lillemyr, O.F. (2011) Lek på alvor. 3. rev. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

124. Lillemyr, O.F., Søbstad, F. & Fagerli, O. (2011) Hva er førskolepedagogikk? En kort innføring. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

125. Lillemyr, O.F. (2011) Lek - opplevelse - læring, i barnehage og skole. 3. rev. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

126. Lillemyr, O.F. & Søbstad, F. (2011) Didaktisk modellflyging med trønderske briller. I Pettersen, R.J. (Red.) ”Om alt skal bli som før, må alle ting forandresFestskruift til Bjørn berg. Oslo: Sebu Forlag.

127. Lillemyr, O.F. & Gotvassli, K.-Å. (2011) Changes in Leadership Roles and Identities in Early Childhood Education and care: A Theoretical and Methodical Approach, paper presented at a self-organized
             symposium at EECERA 2011, Lausanne, September 2011, Switzerland.

128. Lillemyr, O.F., Dockett, S. & Perry, B. (2013) (Eds.) Varied Perspectives on Play and Learning: Theory and Research on Early Years Education. Charlotte, NC: Information Age Publishing. ISBN 978-1-62396-
             415-3 (pbk.); ISBN 978-1-62396-416-0 (hardcover).

129. Lillemyr, O.F. (2013) Perspectives on Play and Learning, and their Relation to Motivation. (Chapter 3) In Lillemyr, O.F., Dockett, S. & Perry, B. (2013) (Eds.) Varied Perspectives on Play and Learning: Theory
             and Research on Early Years Education.
Charlotte, NC: Information Age Publishing. ISBN 978-1-62396-415-3 (pbk.); ISBN 978-1-62396-416-0 (hardcover).

130. Dockett, S. Lillemyr, O.F. & Perry, B. (2013) Play and Learning in Early Years Education: International Perspectives. (Chapter 1) In Lillemyr, O.F., Dockett, S. & Perry, B. (2013) (Eds.) Varied Perspectives on
             Play and Learning: Theory and Research on Early Years Education.
Charlotte, NC: Information Age Publishing. ISBN 978-1-62396-415-3 (pbk.); ISBN 978-1-62396-416-0 (hardcover).

131. Lillemyr, O.F. & Søbstad, F. (2013) Samspill og relasjonsbygging i barnehagen. I Greve, A., Mørreaunet, S. & Winger, N. (Red.) Ytringer: Om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen.
            
Bergen: Fagbokforlaget.

132. Lillemyr, O.F. (2013) Lek på allvar. Stockholm: Liber fõrlag.

133. Foss, E. & Lillemyr, O.F. (2013) (Red.) Til barnas beste: Veier til omsorg og lek, læring og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

134. Lillemyr, O.F. (2013) Læring i barnehagen. I Foss, E. & Lillemyr, O.F. (2013) (Red.) Til barnas beste: Veier til omsorg og lek, læring og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

135. Lillemyr, O.F. (2013) Leg. Artikkel i dansk nettleksokon. www.leksikon.org

136. Lillemyr, O.F. (2014) Lek som mangfold. I Rasmussen, T.H. (Red.) På spor etter lek. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.