toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Sk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Lreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Plogging
Redigering
Red. artikkel

Publikasjoner av Svein E. Sando

Teolog, religion, etikk, pedagogikk, matematikk, historie

 1. Sando, S. (2022). WHEN WORLDVIEW ISSUES ARE AT STAKE IN KINDERGARTENS - How Could Virtue Ethics Enhance Student- Teachersâ�� and Teachersâ�� Courage to Deal with Cases Concerning Religion and Other Worldviews in Kindergarten?. I: The Routledge International Handbook of the Place of Religion in Early Childhood Education and Care. Routledge 2022 ISBN 9780367862251. s. 466–480
 2. Sando, S. (2021). Leken som grenseoverskridelse. I C. Fodstad, V. Glaser & M. Sæther (red.), Den frie lekens vilkÃ¥r (s. 79–99). Universitetsforlaget.
 3. Sando, S. (2019). Digital ethical Bildung as a proactive educational approach against cyberbullying, with Aristotle, Løgstrup and Barad as sources for a philosophical framework. Nordidactica 2019(4), 54–75. kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1386101/FULLTEXT01.pdf
 4. Sando, S. (2018). Forenende motsetninger i barnehagelærerhverdagen. Nordisk Barnehageforskning 2018, 17(11), 1–12. journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2843/2980
 5. Sando, S. (2017). Fundamentale matematikkaktiviteter. Tangenten 4(28), 38–45.
 6. Sando, S. (2017). Bokmeldinger: Ingeborg Tveter Thoresen (2015). Barnehagelæreren. Prismet Nr. 4 , Vol. 68. ss. 353-355.
 7. Sando, S. (2017). Mot, møter og faglighet. I E.K. Høhilder & H. Lund-Kristensen (red.) Praksisbarnehagen. En arena for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk. ss. 90-106
 8. Sando, S. (2017). Mot til å stå i det ufullkomne. I S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt, Bergen: Fagbokforlaget. ss. 201-223
 9. Letnes, M-A., Sando, S. & Hardersen, B. (2016). Småbarn og digitale medier 2016. En kvalitativ undersøkelse om norske 0-8-åringers bruk av digitale (online) medier. Fredrikstad: Medietilsynet. (Del av Europakommisjonens prosjekt ECIT 572 - Empowering Citizens' Rights in Emerging ICT. Lett revidert og noe forkortet oversettelse av nedenstående.)
 10. Letnes, M-A., Sando, S. & Hardersen, B. (2016). Young Children (0-8) and Digital Technology. A qualitative exploratory study - National report - Norway. Fredrikstad: Medietilsynet. 66 s. URL: https://www.medietilsynet.no/globalassets/engelsk/young-children-0-8-and-digital-technology-2016.pdf
 11. Sando, S. (2015). Makt - og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen. Prismet 2015 Volum 66.(1) ss. 5-18

 12. Sando, S. (2014). Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case. (Dr.avhandling). URL: http://hdl.handle.net/11250/2372809

 13. Sando, S. (2012). Barna som robuste og empatiske IKT-aktører. I Jæger, H. & Torgersen, J.K. (red.) Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. ss. 49-65. Oslo: Universitetsforlaget.

 14. Sando, S. (2012). Lek, symboler og ritualer. I Sagberg. S (red.) Barn trenger håp. ss.33-40. Oslo: Iko-forlaget AS.

 15. Sando, S. (2010). Play and virtuality. I Etikk i praksis Nr. 2/2010, ss. 41-56. Trondheim: Tapir akademisk forlag

 16. Sando, S. (2010). Barns bruk av IKT - et etisk sideblikk på teknologiens velsignelser og forbannelser. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 2/2010. ss. 175-180

 17. Sando, S. (2008). Arkitektur, sansing og identitet. Kirke og kultur nr 4/2008. ss. 326-340.

 18. Sando, S. (2007). Etikk og IKT. Religion og livssyn nr. 3/2007. ss. 26-31.

 19. Sando, S. (2006). Medynk og nestekjærlighetsbudet. En lesning av en artkkel av Z. Bauman i lys av "Den barmhjertige samaritan" - og omvendt. Tidsskrift for teologi og kirke. 1/2006. ss.20-39.

 20. Sando, S. (2004). Etisk blikk på IKT-støttet lærerutdanning. Rapport fra et delprosjekt knyttet til forsøket med IKT-støttet Almennlærerutdanning på Høgskolen i Sør-Trøndelag 2001-2005. HiST ALT rapport nr. 10/2004. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag

 21. Sando, S. (2003). IKT, barn og kropp. I Selmer-Olsen, I. & Sando, S. (red.) Mediebarndommen. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole.

 22. Sando, S. & Selmer-Olsen, I. (red.) (2003). Mediebarndommen. Artikkelsamling basert på en konferanse i Trondheim 27. - 28. mars 2003. DMMHs publikasjonsserie nr. 2/2003. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole

 23. Sando, S. (2003). Vulnerable bodies as ethical sensors. I Thorseth, M. (red.) Applied Ethics in Internet Research. ss. 171-188. Trondheim: NTNU University Press.

 24. Sando, S. (2001). Forståelse og opplevelse. Hermenevtikkens blikk på museumsutstillinger i sin alminnelighet og jernbanemuseer i særdeleshet. Pedimus 1/2001. ss. 5-19. Oslo: Norsk Museumsforbund - Seksjon for formidling.

 25. Sando, S. (2000). Informasjonsteknologi i religion/etikk/KRL-faget. I Vassli, I. (red.). Fagdidaktikk. Kompendium i KRL10 studieåret 00/01. ss. 161-166. Notodden: Høgskolen i Telemark. Avd. for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.

 26. Sando, S. (1999). K. E. Løgstrup and the virtue of travelling. Papers on Transport Ethics No.1/1999. Aarhus: Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning. ISBN 87-90165-13-6. (Også tilgjengelig Online URL: https://www2.dmmh.no/~ses/index.php?aut=&vis=89&nid=1&engelsk=1)

 27. Sando, S. (1999). Hvordan hoppeparadiset ble til. I N. K. Rossing Den matematiske krydderhylle. Smakstilsetning til matematikkundervisningen i skolen. ss. 54-63. Trondheim: Midt Nordisk Vitensenter.

 28. Sando, S. (1999). Paradishopping Рlabyrintdans, pilegrimsvandring eller p̴skeleker? I S. Kibsgaard & A. Wostryck (red.): Mens leken er god. ss. 70-88. Oslo: Tano Forlag.

 29. Sando, S. (1998). PÃ¥sken i Lego. Prismet, Pedagogisk tidsskrift. Nr. 4/1998. ss. 175-178.

 30. Sando, S. (1995). Should we Consent to an Increase of Non-fatal Health Hazards if that reduces other Risks of Fatality? In P. Anker (red.). Environmental Risk and Ethics. Proceedings from The Ethics-Programme. ss. 23-28. Oslo: Centre for Development and the Environment, University of Oslo

 31. Sando, S. (1994). Tro og natur - Gud har omsorg for våre materielle kår. Credo - magasin for tro og tanke. Nr. 10/1994, ss. 7-9.

 32. Sando, S. (1990). Fysikken og New Age - et kunstigt ægteskab? I Origo - om videnskab, skabelse og etik. Nr. 2/1990. ss. 13-17. (Dansk oversettelse av nedenstående)

 33. Sando, S. (1989). Fysikken og New Age - et kunstig ekteskap? I Credo - magasin for tro og tanke. Nr. 8/1989. ss. 9-13.

 34. Sando, S. (1989). Bibelstudieopplegg over utvalgte avsnitt av Romerbrevet og Salmenes bok. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. (Revidert utgave des. 1998).

 35. Sando, S. (1989). Tro til tjeneste. Et bibelstudium over utvalgte tekster i Apostlenes Gjerninger. 23 s. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

 36. Sando, S. (1988). Johannes' �penbaring - studiehefte. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

 37. Sando, S. (1987). Bibelstudieopplegg for TKS høsten 1987: Galaterbrevet. 9 s. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

 38. Sando, S. (1984). Medlemsundersøkelse i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Elverum/Lesja/Førde: Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag. (Internt publisert rapport, finansiert ved 3 mnd. stipend fra Statens Ungdoms og Idrettskontor.)

Bøker og større bokkapitler i andre fagfelt

 1. Sando, S. (red.) (2019). 50 år i damp og kamp! Den norske jernbanearven slik Norsk Jernbaneklubb forvalter den. Oslo/Trondheim: Norsk Jernbaneklubb Forlaget/Forskningsavdelingen. 288 s.

 2. Sando, S., Gaarder, H. K., Nilsson, R. G. & Rasten, E. (2008). Norske lok og motorvogner 1.1.2008. Oslo/Trondheim: Norsk Jernbaneklubb Forskningsavdelingen. 256 s.

 3. Sando, S. (1992). Modelljernbane på norsk. Oslo: Grøndahl Dreyer. 143 s.

 4. Sando, S. (1988). Trekkraftmateriellet ved NSB og Hovedbanen. I Norges Statsbaner og deres personale, bind 1, Oslo: Notabene forlag A/S. ss. 45-118

 5. Bjerke, T., Hansen, T. B., Johansson, E. W. & Sando, S. (1987). Damplokomotiver i Norge. Oslo: Norsk Jernbaneklubb. 415 s.

 6. Sando, S. (1982). �stre Linje 1882-1982. Oslo: Norsk Jernbaneklubb. (Uforandret opptrykk i 1999.) 44 s.

 7. Gundersen, H., Hansen, T. B. & Sando, S. (1980). Jernbanen i Norge, Oslo: Pax. 199 s.

Jernbanerelaterte artikler

 1. Sando, S. (2021). Om å skrive jernbanehistorie På Sporet nr. 187 s.
 2. Sando, S. (2019). Tog til alle tider - en bokanmeldelse. PÃ¥ Sporet nr. 179 s. 60–62
 3. Sando, S. (2017). Litt mer MJ-nostalgi. MJ-bladet 4/2017 s. 67
 4. Sando, S. (2017). MJ gjennom 6 år. Sluttsignalet (27). MJ-bladet 4/2017 s. 64-66
 5. Sando, S. (2017). Arendal jernbanedistrikt i modell - som sporplanidé fra 1989 og som moduler i dag. MJ-bladet 4/2017 s. 50–60
 6. Sando, S. (2017). Signaler og sikringsanlegg - virkeligheten og på modelljernbanen - Del 4: Stillverk av typen NSI 63. MJ-bladet 4/2017 s. 42-49
 7. Sando, S. (2017). Pensen Venner. MJ-bladet 4/2017 s. 6-14
 8. Sando, S. (2017). Signaler og sikringsanlegg - virkeligheten og på modelljernbanen - Del 3: Operativt AEG-stillverk fra 1920-tallet. MJ-bladet 3/2017 s. 32-40
 9. Sando, S. (2017). Tog kjøres i Horten Modelljernbaneklubb. MJ-bladet 3/2017 s. 16-25
 10. Sando, S. (2017). Norsk forbilde - kort og krumt, med færre kompromiss. Sluttsignalet (26). MJ-bladet 2/2017 s. 50-51
 11. Sando, S. (2017). Signaler og sikringsanlegg - virkeligheten og på modelljernbanen - Del 2: Komplette sikringsanlegg fra mellomkrigstiden. MJ-bladet 2/2017 s. 30-37
 12. Sando, S. (2017). Hjertestykke? MJ-bladet 2/2017 s. 29
 13. Sando, S. (2017). Hva begeistrer eller berører oss? Sluttsignalet (25). MJ-bladet 1/2017 s. 50-51
 14. Larsen, H. & Sando, S. (2017). Håmåvoll stoppested Rørosbanen. MJ-bladet 1/2017 s. 40-45
 15. Sando, S. (2017). FREMO - ikke bare for de garvede gubbene. MJ-bladet 1/2017 s. 37
 16. Sando, S. (2017). Signaler og sikringsanlegg - virkeligheten og på modelljernbanen - Del 1. MJ-bladet 1/2017 s. 28-36
 17. Sando, S. (2017). Drammen moderlljernbaneklubb: PÃ¥ loftet i Solberg spinderi. MJ-bladet 1/2017 s. 6-16
 18. Sando, S. (2016). MÃ¥l og mening med MJ. Sluttsignalet (24). MJ-bladet 4/2016 s. 51
 19. Sando, S. (2016). Gladbyggeren ved svenskegrensa. MJ-bladet 4/2016 s. 36-37
 20. Sando, S. (2016). Elektrisitet på modeljernbanen (4): ��pne og lukke strømkretser. MJ-bladet 4/2016 s. 32-35
 21. Sando, S. (2016). "Operation" på SVOS. MJ-bladet 4/2016 s. 29-31
 22. Sando, S. (2016). "Operation": trafikkspill på modelljernbanen. MJ-bladet 4/2016 s. 14-24
 23. Sando, S. (2016). Er MJ barnslig? Sluttsignalet (23). MJ-bladet 3/2016 s. 51
 24. Sando, S. (2016). En svingskive for 3-skinnedrift. MJ-bladet 3/2016 s. 36-39
 25. Sando, S. (2016). Elektrisitet på modeljernbanen (3): Effekt, spenning og strøm. MJ-bladet 3/2016 s. 32-35
 26. Sando, S. (2016). Sunset valley Oregon System - også til inspirasjon for norske MJ-ere. MJ-bladet 3/2016 s. 16-23
 27. Sando, S. (2016). Fra novise til mester. Sluttsignalet (22). MJ-bladet 2/2016 s. 50-51
 28. Sando, S. (2016). Byggetips: Tørrmur med enkeltsteiner. MJ-bladet 2/2016 s. 38-41
 29. Sando, S. (2016). Elektrisitet på modeljernbanen (2): Fra vekselstrøm til likestrøm. MJ-bladet 2/2016 s. 30-34
 30. Chown, R., Larsen, H. & Sando, S. (2016). Fangfoss stasjon i 7 mm finescale. MJ-bladet 2/2016 s. 19-24
 31. Sando, S. (2016). Om lykke, velvære og å blomstre opp. Sluttsignalet (21). MJ-bladet 1/2016 s. 51
 32. Sando, S. (2016). Sidespor i 1:1. MJ-bladet 1/2016 s. 34
 33. Sando, S. (2016). Elektrisitet på modelljernbanen (1). MJ-bladet 1/2016 s. 20-23
 34. Sando, S. (2016). SMJK. Stort anlegg - to skinnesystem. MJ-bladet 1/2016 s. 9-15
 35. Sando, S. (2015). Temaer for MJ-anlegget. Sluttsignalet (20). MJ-bladet 4/2015 s. 51
 36. Sando, S. (2015). Hvordan skal MJ overleve i konsumsamfunnet? Sluttsignalet (19). MJ-bladet 3/2015 s. 51
 37. Sando, S. (2015). Modelljernbaneglede på Sel. MJ-bladet 3/2015 s. 28-33
 38. Sando, S. (2015). Skal den hellige middelmådighet få råde grunnen. Sluttsignalet (18). MJ-bladet 2/2015 s. 51
 39. Sando, S. (2015). Sporplanlegging. Sluttsignalet (17). MJ-bladet 1/2015 s. 47
 40. Sando, S. (2014). Sluttsignalet (16). MJ-bladet 2/2014 s. 47
 41. Sando, S. (2014). Virkeligheten i modell. Sluttsignalet (15). MJ-bladet 1/2014 s. 47
 42. Sando, S. (2013). MJ-mangfoldets muligheter. Sluttsignalet (14). MJ-bladet 3/2013 s. 47
 43. Sando, S. (2013). Forbildene. Sluttsignalet (13). MJ-bladet 2/2013 s. 47
 44. Sando, S. (2013). MJ til folket? Sluttsignalet (12). MJ-bladet 1/2013 s. 59
 45. Sando, S. (2013). Selvbygging i tre: Norske trebroer. MJ-bladet 1/2013 s. 40-41
 46. Sando, S. (2012). MJ og forbildene. Sluttsignalet (11). MJ-bladet 3-4/2012 s. 79
 47. Sando, S. (2012). Anlegg nummer 12. MJ-bladet 3-4/2012 ss. 22-25
 48. Sando, S. (2012). Erdu MJ-er eller MT-er? Sluttsignalet (10). MJ-bladet 2/2012 s. 43
 49. Sando, S. (2012). Bygger du MJ? Sluttsignalet (9). MJ-bladet 1/2012 s. 59
 50. Sando, S. (2012). Stasjoner mellom stiftstad og bergstad. I PÃ¥ Sporet nr. 150. ss. 4–16. (Revidert utgave av artikkel med samme tittel i 2002 i Gauldalsminne.)
 51. Sando, S. (2011). "Det som kan være annerledes". Sluttsignalet (8). MJ-bladet 4/2011 s. 67
 52. Sando, S. (2011). Innfall er nok. Sluttsignalet (7). MJ-bladet 3/2011 s. 66
 53. Sando, S. (2011). Total skalanøyaktighet er ikke alltid målet. Sluttsignalet (6). MJ-bladet 2/2011 s. 66
 54. Sando, S. (2011). I lekens vold. Sluttsignalet (5). MJ-bladet 1/2011 s. 66
 55. Sando, S. (2011). Stambanene: Det norske smalsporsystemet. MJ-bladet 1/2011 ss. 20-21
 56. Sando, S. (2010). Til Zuidbroek for å kjøre tog. I MJ-bladet 4/2010. ss. 6-13.
 57. Sando, S. (2010). Anlegg i alle størrelser. Sluttsignalet (4). I MJ-bladet 4/2010. s. 58.

 58. Sando, S. & Larsen, H. (2010). Sporveksler. I MJ-bladet 4/2010. ss. 24-28.

 59. Sando, S. (2010). Gamlebyen modelljernbanesenter. I MJ-bladet 3/2010. ss. 12-15

 60. Sando, S. (2010). Perfeksjonisten og nybegynneren. Sluttsignalet (3). I MJ-bladet 3/2010. s. 54

 61. Sando, S. (2010). Fremo-treff på Gardermoen i november 2010. I På Sporet nr. 145. ss. 64-70.

 62. Sando, S. (2010). Kostbar hobby? Sluttsignalet (2). I MJ-bladet 2/2010. s. 66

 63. Sando, S. (2010). Modultrefferen. Sluttsignalet (1). I MJ-bladet 1/2010. s. 62

 64. Sando, S. (2009). Bergensbanen. I Kulturminneåret 2009, ukens kulturminne for uke 48. Tilgjengelig on line URL: http://www.kulturminneaaret2009.no/prosjekter/sekretariatets-6-prosjekter/ukens-kulturminne/uke-48-bergensbanen

 65. Sando, S. (2009). Modelljernbane som allmendannelse. I Adresseavisen 4. april 2009. (Kronikk) Nettversjon: http://www.adressa.no/meninger/article1303702.ece

 66. Sando, S. (2008). Fremo-treff på Flymuseet på Gardermoen 2008. På Sporet nr. 137. ss. 50-53.

 67. Sando, S. (2005). Jernbanehistorie. Bokmelding: Trond Bergh: Jernbanen i Norge 1854-2004. Jon Gullowsen og Helge Ryggvik: Jernbanen i Norge 1854-2004. I: Heimen. Nr.2-2005 Tidsskrift for lokal og regional historie. Landslaget for lokalhistorie. Lillehammer/Trondheim. 2005. ISSN 0017-9841. s.175-180.
 68. Sando, S. (2004). 150 år med jernbane mellom Eidsvoll og hovedstaden. I: På Sporet nr. 119, ss. 37-50

 69. Sando, S. (2003). Oxaal-lokomotivene nr. 64–69 bygget av Dübs i 1891. I: PÃ¥ Sporet nr. 116. ss. 39-43.

 70. Sando, S. (2002). Stasjoner mellom stiftstad og bergstad. I Nygård, R. (red.) Gaudalsminne. �rbok for Gauldal historielag 2001-2002. ss. 38-66. Melhus: Gauldal Historielag

 71. Sando, S. (2001). Modelljernbaneanlegg man går "inn i". I MJ-bladet Spesial 2001. Oslo: Modelljernbaneforeningen i Norge. s.17-21.

 72. Sando, S. (2000). Gardermobaneanlegget. Historien om et kort MJ-liv på 6 år fra unnfangelsen til død(?). I MJ-bladet Spesial 2000. Oslo: Modelljernbaneforeningen i Norge. Oslo. ss. 20-29. (Delvis sammensatt av tidligere artikler over samme emne i MJ-bladet (se nedenfor)).

 73. Sando, S. (2000). Finn deg selv som MJ-er. I MJ-bladet Spesial 2000. Oslo: Modelljernbaneforeningen i Norge. s.30-31 (Delvis opptrykk av kapittel med samme navn i Modelljernbane på norsk). Gitt ut på nytt i MJ-bladet Spesial 2003.

 74. Sando, S. (2000). Jarlsberg Points - en skisse til et modelljernbaneanlegg. I MJ-bladet 4/2000. ss.10-13.

 75. Sando, S. (2000). Er jernbanehistorie noe mer enn 'nuts and bolts'? I PÃ¥ Sporet nr. 104. ss. 37-39

 76. Sando, S. (2000). De første Mogul-lokene på Vestbanene. I På Sporet nr. 103. ss. 30-35

 77. Sando, S. (2000). Bevaring av rullende materiell. I PÃ¥ Sporet nr. 102. Oslo: Norsk Jernbaneklubb. ss. 29-31

 78. Sando, S. (1999). Rask modell av BM 69B. I MJ-bladet 3/1999. ss. 18-19.

 79. Sando, S. (1999). Jernbanen ved et tusenårsskifte. I På Sporet nr. 100. ss. 28-30

 80. Sando, S. (1999). BM 69 - NSBs lokaltogsett gjennom 30 år. I MJ-bladet 3/1999. ss. 14-17.

 81. Sando, S. (1999). Jernbane-epoker i Norge. I MJ-bladet 2/1999 ss. 16-18.
 82. Sando, S. (1999). Tre år med Gardermobaneanlegget. I MJ-bladet. 1/1999. ss. 4-11

 83. Sando, S. (1996). Gardermobanen som modell. Del 2: Styring av anlegget. I MJ-bladet 2/1996. ss.18-21

 84. Sando, S. (1995). Begeistring og lokkjøp i 1896 - Om begeistring, makt og verdikonflikter i forbindelse med leveransen av Vauclain-lokomotivene nr.33-36 til Rørosbanen. I På Sporet, nr. 81.ss. 31-34.

 85. Sando, S. (1989). Togbytte på Nelaug - som modelljernbane. I MJ-bladet nr. 4 1989. ss. 18-28

 86. Sando, S. (1988?). The first Ten-Wheeler to run in Europe: Class 14 of the Norwegian State Railways. I Trains, The Magazine of Railroading. Milwaukee (WI): Kalmbach Publishing Co. 2 pages

 87. Sando, S. (1986). Lokomotiver ved norske jernbaner. I PÃ¥ Sporet, nr. 47, Oslo: Norsk Jernbaneklubb. ss. 16-26, ill.

 88. Sando, S. (1984-86). Kjørestrømsregulatorer for likestrømsmotorer. I MJ-bladet 4/84, 1/85, 3/85, 4/85 og 1/86 ss. hhv 45-48, 16-21, 43-51, 45-51, 48-52.

 89. Sando, S. (1984). Die ersten 2C-Schlepptenderloks in Europa. Norwegens Baureihe 14. I Lok Magazin 128. Stuttgart: Franckh’sche Verlagshandlung. ss. 342-345, ill.

 90. Sando, S. (1983). Selvbevissthet og kompromiss: MJ som JEG vil ha det. I PÃ¥ Sporet nr. 39. ss. 48-51

 91. Sando, S. (1982). �stre Linje 1882-1982, Oslo: Norsk Jernbaneklubb. (Uforandret opptrykk i 1999.)

 92. Sando, S. (1982). Merakerbanens driftshistorie 1882-1982, del 2. I PÃ¥ Sporet, nr. 35. ss. 25-31, ill.

 93. Sando, S. (1982). Merakerbanens driftshistorie 1882-1982, del 1. I PÃ¥ Sporet, nr. 34. ss. 40-47

 94. Sando, S. (1981). 100 år med Grevskabernes Jernbane. I På Sporet, nr. 31. ss. 24-45

 95. Sando, S. (1980). Forskning i NJK. I PÃ¥ Sporet nr. 28. ss. 16-17

 96. Sando, S. (1980). Steam Locomotives of the Norwegian Railways 1851–1971. (Stensiltrykk i 10 eksemplarer). Oslo: Norsk Jernbaneklubb, Forskningsgruppen

 97. Sando, S. (1979). Litreringer og typebetegnelse ved NSB og NHJ. I PÃ¥ Sporet, nr. 24. ss.3-9

 98. Sando, S. (1979). Jubileumsnummer. I Vårt Yrke nr.� 9/1979. (NSBs personalblad).

 99. Sando, S. (1978). Rasulykkene ved Bekkelaget og Ljan høsten 1953. I På Sporet, nr. 23. ss. 4-6.

 100. Sando, S. (1976). Et stykke av �stfoldbanen: Ljan - Holm. I På Sporet, nr. 19. ss. 18-22.

 101. Sando, S. (1973). Fra smalt til bredt spor. I PÃ¥ Sporet, nr. 11. ss. 31-33. (Opptrykk i Banedata, Norsk Jernbaneklubb, Forskningsgruppen, 1985 s.102-104, dog med noe endret tittel: "Fra smalt til normalt spor")

 102. Sando, S. (1970). Snørydningstjenesten på Bergensbanen. I På Sporet nr. 3. ss. 8-9

 103. Sando, S. (1969). Misbruk av skala. I PÃ¥ Sporet nr. 2. ss. 25-27

Nettsteder

Ansvar for design (teknisk/estetisk), drift og deler av eller hele innholdet på følgende nettsteder:

 • Dronning Mauds Minne Høgskole: www2.dmmh.no Webmaster siden vÃ¥ren 2002 for hovednettstedet www.dmmh.no; siden 2006 da det ble ansatt egen webredaktør i full stilling, ansvarlig for den mer interne serveren www2.dmmh.no
 • Svein Sando: Mitt nettsted: www2.dmmh.no/~ses Webmaster siden ca 1996
 • Norsk Jernbaneklubb: www.njk.no Webmaster siden juni 2002, redusert ansvar siden 2008
 • KRLnettverkets nettsted: www.krlnett.no Medredaktør, teknisk ansvar siden november 2004. Ansvar opphørt ca. 2010.

A jour 21.7.2021.


Denne artikkelen er vist 13904 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 687 treff p nonaliud, og 2601374 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet p denne nettsiden er underlagt ndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgende foresprsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan fres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2018). Mine publikasjoner. Dronning Mauds Minne Hgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=118&nid=1