toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Publikasjoner av Svein E. Sando

Teolog, religion, etikk, pedagogikk, matematikk, historie

 1. Sando, S. (2021). Leken som grenseoverskridelse. I C. Fodstad, V. Glaser & M. Sæther (red.), Den frie lekens vilkår (s. 79–99). Universitetsforlaget.
 2. Sando, S. (2019). Digital ethical Bildung as a proactive educational approach against cyberbullying, with Aristotle, Løgstrup and Barad as sources for a philosophical framework. Nordidactica 2019(4), 54–75. kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1386101/FULLTEXT01.pdf
 3. Sando, S. (2018). Forenende motsetninger i barnehagelærerhverdagen. Nordisk Barnehageforskning 2018, 17(11), 1–12. journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2843/2980
 4. Sando, S. (2017). Fundamentale matematikkaktiviteter. Tangenten 4(28), 38–45.
 5. Sando, S. (2017). Bokmeldinger: Ingeborg Tveter Thoresen (2015). Barnehagelæreren. Prismet Nr. 4 , Vol. 68. ss. 353-355.
 6. Sando, S. (2017). Mot, møter og faglighet. I E.K. Høhilder & H. Lund-Kristensen (red.) Praksisbarnehagen. En arena for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk. ss. 90-106
 7. Sando, S. (2017). Mot til å stå i det ufullkomne. I S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt, Bergen: Fagbokforlaget. ss. 201-223
 8. Letnes, M-A., Sando, S. & Hardersen, B. (2016). Småbarn og digitale medier 2016. En kvalitativ undersøkelse om norske 0-8-åringers bruk av digitale (online) medier. Fredrikstad: Medietilsynet. (Del av Europakommisjonens prosjekt ECIT 572 - Empowering Citizens' Rights in Emerging ICT. Lett revidert og noe forkortet oversettelse av nedenstående.)
 9. Letnes, M-A., Sando, S. & Hardersen, B. (2016). Young Children (0-8) and Digital Technology. A qualitative exploratory study - National report - Norway. Fredrikstad: Medietilsynet. 66 s. URL: https://www.medietilsynet.no/globalassets/engelsk/young-children-0-8-and-digital-technology-2016.pdf
 10. Sando, S. (2015). Makt - og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen. Prismet 2015 Volum 66.(1) ss. 5-18

 11. Sando, S. (2014). Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case. (Dr.avhandling). URL: http://hdl.handle.net/11250/2372809

 12. Sando, S. (2012). Barna som robuste og empatiske IKT-aktører. I Jæger, H. & Torgersen, J.K. (red.) Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. ss. 49-65. Oslo: Universitetsforlaget.

 13. Sando, S. (2012). Lek, symboler og ritualer. I Sagberg. S (red.) Barn trenger håp. ss.33-40. Oslo: Iko-forlaget AS.

 14. Sando, S. (2010). Play and virtuality. I Etikk i praksis Nr. 2/2010, ss. 41-56. Trondheim: Tapir akademisk forlag

 15. Sando, S. (2010). Barns bruk av IKT - et etisk sideblikk på teknologiens velsignelser og forbannelser. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 2/2010. ss. 175-180

 16. Sando, S. (2008). Arkitektur, sansing og identitet. Kirke og kultur nr 4/2008. ss. 326-340.

 17. Sando, S. (2007). Etikk og IKT. Religion og livssyn nr. 3/2007. ss. 26-31.

 18. Sando, S. (2006). Medynk og nestekjærlighetsbudet. En lesning av en artkkel av Z. Bauman i lys av "Den barmhjertige samaritan" - og omvendt. Tidsskrift for teologi og kirke. 1/2006. ss.20-39.

 19. Sando, S. (2004). Etisk blikk på IKT-støttet lærerutdanning. Rapport fra et delprosjekt knyttet til forsøket med IKT-støttet Almennlærerutdanning på Høgskolen i Sør-Trøndelag 2001-2005. HiST ALT rapport nr. 10/2004. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag

 20. Sando, S. (2003). IKT, barn og kropp. I Selmer-Olsen, I. & Sando, S. (red.) Mediebarndommen. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole.

 21. Sando, S. & Selmer-Olsen, I. (red.) (2003). Mediebarndommen. Artikkelsamling basert på en konferanse i Trondheim 27. - 28. mars 2003. DMMHs publikasjonsserie nr. 2/2003. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole

 22. Sando, S. (2003). Vulnerable bodies as ethical sensors. I Thorseth, M. (red.) Applied Ethics in Internet Research. ss. 171-188. Trondheim: NTNU University Press.

 23. Sando, S. (2001). Forståelse og opplevelse. Hermenevtikkens blikk på museumsutstillinger i sin alminnelighet og jernbanemuseer i særdeleshet. Pedimus 1/2001. ss. 5-19. Oslo: Norsk Museumsforbund - Seksjon for formidling.

 24. Sando, S. (2000). Informasjonsteknologi i religion/etikk/KRL-faget. I Vassli, I. (red.). Fagdidaktikk. Kompendium i KRL10 studieåret 00/01. ss. 161-166. Notodden: Høgskolen i Telemark. Avd. for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.

 25. Sando, S. (1999). K. E. Løgstrup and the virtue of travelling. Papers on Transport Ethics No.1/1999. Aarhus: Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning. ISBN 87-90165-13-6. (Også tilgjengelig Online URL: https://www2.dmmh.no/~ses/index.php?aut=&vis=89&nid=1&engelsk=1)

 26. Sando, S. (1999). Hvordan hoppeparadiset ble til. I N. K. Rossing Den matematiske krydderhylle. Smakstilsetning til matematikkundervisningen i skolen. ss. 54-63. Trondheim: Midt Nordisk Vitensenter.

 27. Sando, S. (1999). Paradishopping – labyrintdans, pilegrimsvandring eller påskeleker? I S. Kibsgaard & A. Wostryck (red.): Mens leken er god. ss. 70-88. Oslo: Tano Forlag.

 28. Sando, S. (1998). Påsken i Lego. Prismet, Pedagogisk tidsskrift. Nr. 4/1998. ss. 175-178.

 29. Sando, S. (1995). Should we Consent to an Increase of Non-fatal Health Hazards if that reduces other Risks of Fatality? In P. Anker (red.). Environmental Risk and Ethics. Proceedings from The Ethics-Programme. ss. 23-28. Oslo: Centre for Development and the Environment, University of Oslo

 30. Sando, S. (1994). Tro og natur - Gud har omsorg for våre materielle kår. Credo - magasin for tro og tanke. Nr. 10/1994, ss. 7-9.

 31. Sando, S. (1990). Fysikken og New Age - et kunstigt ægteskab? I Origo - om videnskab, skabelse og etik. Nr. 2/1990. ss. 13-17. (Dansk oversettelse av nedenstående)

 32. Sando, S. (1989). Fysikken og New Age - et kunstig ekteskap? I Credo - magasin for tro og tanke. Nr. 8/1989. ss. 9-13.

 33. Sando, S. (1989). Bibelstudieopplegg over utvalgte avsnitt av Romerbrevet og Salmenes bok. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. (Revidert utgave des. 1998).

 34. Sando, S. (1989). Tro til tjeneste. Et bibelstudium over utvalgte tekster i Apostlenes Gjerninger. 23 s. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

 35. Sando, S. (1988). Johannes' Åpenbaring - studiehefte. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

 36. Sando, S. (1987). Bibelstudieopplegg for TKS høsten 1987: Galaterbrevet. 9 s. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

 37. Sando, S. (1984). Medlemsundersøkelse i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Elverum/Lesja/Førde: Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag. (Internt publisert rapport, finansiert ved 3 mnd. stipend fra Statens Ungdoms og Idrettskontor.)

Bøker og større bokkapitler i andre fagfelt

 1. Sando, S. (red.) (2019). 50 år i damp og kamp! Den norske jernbanearven slik Norsk Jernbaneklubb forvalter den. Oslo/Trondheim: Norsk Jernbaneklubb Forlaget/Forskningsavdelingen. 288 s.

 2. Sando, S., Gaarder, H. K., Nilsson, R. G. & Rasten, E. (2008). Norske lok og motorvogner 1.1.2008. Oslo/Trondheim: Norsk Jernbaneklubb Forskningsavdelingen. 256 s.

 3. Sando, S. (1992). Modelljernbane på norsk. Oslo: Grøndahl Dreyer. 143 s.

 4. Sando, S. (1988). Trekkraftmateriellet ved NSB og Hovedbanen. I Norges Statsbaner og deres personale, bind 1, Oslo: Notabene forlag A/S. ss. 45-118

 5. Bjerke, T., Hansen, T. B., Johansson, E. W. & Sando, S. (1987). Damplokomotiver i Norge. Oslo: Norsk Jernbaneklubb. 415 s.

 6. Sando, S. (1982). Østre Linje 1882-1982. Oslo: Norsk Jernbaneklubb. (Uforandret opptrykk i 1999.) 44 s.

 7. Gundersen, H., Hansen, T. B. & Sando, S. (1980). Jernbanen i Norge, Oslo: Pax. 199 s.

Jernbanerelaterte artikler

 1. Sando, S. (2021). Om å skrive jernbanehistorie På Sporet nr. 187 s.
 2. Sando, S. (2019). Tog til alle tider - en bokanmeldelse. På Sporet nr. 179 s. 60–62
 3. Sando, S. (2017). Litt mer MJ-nostalgi. MJ-bladet 4/2017 s. 67
 4. Sando, S. (2017). MJ gjennom 6 år. Sluttsignalet (27). MJ-bladet 4/2017 s. 64-66
 5. Sando, S. (2017). Arendal jernbanedistrikt i modell - som sporplanidé fra 1989 og som moduler i dag. MJ-bladet 4/2017 s. 50–60
 6. Sando, S. (2017). Signaler og sikringsanlegg - virkeligheten og på modelljernbanen - Del 4: Stillverk av typen NSI 63. MJ-bladet 4/2017 s. 42-49
 7. Sando, S. (2017). Pensen Venner. MJ-bladet 4/2017 s. 6-14
 8. Sando, S. (2017). Signaler og sikringsanlegg - virkeligheten og på modelljernbanen - Del 3: Operativt AEG-stillverk fra 1920-tallet. MJ-bladet 3/2017 s. 32-40
 9. Sando, S. (2017). Tog kjøres i Horten Modelljernbaneklubb. MJ-bladet 3/2017 s. 16-25
 10. Sando, S. (2017). Norsk forbilde - kort og krumt, med færre kompromiss. Sluttsignalet (26). MJ-bladet 2/2017 s. 50-51
 11. Sando, S. (2017). Signaler og sikringsanlegg - virkeligheten og på modelljernbanen - Del 2: Komplette sikringsanlegg fra mellomkrigstiden. MJ-bladet 2/2017 s. 30-37
 12. Sando, S. (2017). Hjertestykke? MJ-bladet 2/2017 s. 29
 13. Sando, S. (2017). Hva begeistrer eller berører oss? Sluttsignalet (25). MJ-bladet 1/2017 s. 50-51
 14. Larsen, H. & Sando, S. (2017). Håmåvoll stoppested Rørosbanen. MJ-bladet 1/2017 s. 40-45
 15. Sando, S. (2017). FREMO - ikke bare for de garvede gubbene. MJ-bladet 1/2017 s. 37
 16. Sando, S. (2017). Signaler og sikringsanlegg - virkeligheten og på modelljernbanen - Del 1. MJ-bladet 1/2017 s. 28-36
 17. Sando, S. (2017). Drammen moderlljernbaneklubb: På loftet i Solberg spinderi. MJ-bladet 1/2017 s. 6-16
 18. Sando, S. (2016). Mål og mening med MJ. Sluttsignalet (24). MJ-bladet 4/2016 s. 51
 19. Sando, S. (2016). Gladbyggeren ved svenskegrensa. MJ-bladet 4/2016 s. 36-37
 20. Sando, S. (2016). Elektrisitet på modeljernbanen (4): Ã…pne og lukke strømkretser. MJ-bladet 4/2016 s. 32-35
 21. Sando, S. (2016). "Operation" på SVOS. MJ-bladet 4/2016 s. 29-31
 22. Sando, S. (2016). "Operation": trafikkspill på modelljernbanen. MJ-bladet 4/2016 s. 14-24
 23. Sando, S. (2016). Er MJ barnslig? Sluttsignalet (23). MJ-bladet 3/2016 s. 51
 24. Sando, S. (2016). En svingskive for 3-skinnedrift. MJ-bladet 3/2016 s. 36-39
 25. Sando, S. (2016). Elektrisitet på modeljernbanen (3): Effekt, spenning og strøm. MJ-bladet 3/2016 s. 32-35
 26. Sando, S. (2016). Sunset valley Oregon System - også til inspirasjon for norske MJ-ere. MJ-bladet 3/2016 s. 16-23
 27. Sando, S. (2016). Fra novise til mester. Sluttsignalet (22). MJ-bladet 2/2016 s. 50-51
 28. Sando, S. (2016). Byggetips: Tørrmur med enkeltsteiner. MJ-bladet 2/2016 s. 38-41
 29. Sando, S. (2016). Elektrisitet på modeljernbanen (2): Fra vekselstrøm til likestrøm. MJ-bladet 2/2016 s. 30-34
 30. Chown, R., Larsen, H. & Sando, S. (2016). Fangfoss stasjon i 7 mm finescale. MJ-bladet 2/2016 s. 19-24
 31. Sando, S. (2016). Om lykke, velvære og å blomstre opp. Sluttsignalet (21). MJ-bladet 1/2016 s. 51
 32. Sando, S. (2016). Sidespor i 1:1. MJ-bladet 1/2016 s. 34
 33. Sando, S. (2016). Elektrisitet på modelljernbanen (1). MJ-bladet 1/2016 s. 20-23
 34. Sando, S. (2016). SMJK. Stort anlegg - to skinnesystem. MJ-bladet 1/2016 s. 9-15
 35. Sando, S. (2015). Temaer for MJ-anlegget. Sluttsignalet (20). MJ-bladet 4/2015 s. 51
 36. Sando, S. (2015). Hvordan skal MJ overleve i konsumsamfunnet? Sluttsignalet (19). MJ-bladet 3/2015 s. 51
 37. Sando, S. (2015). Modelljernbaneglede på Sel. MJ-bladet 3/2015 s. 28-33
 38. Sando, S. (2015). Skal den hellige middelmådighet få råde grunnen. Sluttsignalet (18). MJ-bladet 2/2015 s. 51
 39. Sando, S. (2015). Sporplanlegging. Sluttsignalet (17). MJ-bladet 1/2015 s. 47
 40. Sando, S. (2014). Sluttsignalet (16). MJ-bladet 2/2014 s. 47
 41. Sando, S. (2014). Virkeligheten i modell. Sluttsignalet (15). MJ-bladet 1/2014 s. 47
 42. Sando, S. (2013). MJ-mangfoldets muligheter. Sluttsignalet (14). MJ-bladet 3/2013 s. 47
 43. Sando, S. (2013). Forbildene. Sluttsignalet (13). MJ-bladet 2/2013 s. 47
 44. Sando, S. (2013). MJ til folket? Sluttsignalet (12). MJ-bladet 1/2013 s. 59
 45. Sando, S. (2013). Selvbygging i tre: Norske trebroer. MJ-bladet 1/2013 s. 40-41
 46. Sando, S. (2012). MJ og forbildene. Sluttsignalet (11). MJ-bladet 3-4/2012 s. 79
 47. Sando, S. (2012). Anlegg nummer 12. MJ-bladet 3-4/2012 ss. 22-25
 48. Sando, S. (2012). Erdu MJ-er eller MT-er? Sluttsignalet (10). MJ-bladet 2/2012 s. 43
 49. Sando, S. (2012). Bygger du MJ? Sluttsignalet (9). MJ-bladet 1/2012 s. 59
 50. Sando, S. (2012). Stasjoner mellom stiftstad og bergstad. I På Sporet nr. 150. ss. 4–16. (Revidert utgave av artikkel med samme tittel i 2002 i Gauldalsminne.)
 51. Sando, S. (2011). "Det som kan være annerledes". Sluttsignalet (8). MJ-bladet 4/2011 s. 67
 52. Sando, S. (2011). Innfall er nok. Sluttsignalet (7). MJ-bladet 3/2011 s. 66
 53. Sando, S. (2011). Total skalanøyaktighet er ikke alltid målet. Sluttsignalet (6). MJ-bladet 2/2011 s. 66
 54. Sando, S. (2011). I lekens vold. Sluttsignalet (5). MJ-bladet 1/2011 s. 66
 55. Sando, S. (2011). Stambanene: Det norske smalsporsystemet. MJ-bladet 1/2011 ss. 20-21
 56. Sando, S. (2010). Til Zuidbroek for å kjøre tog. I MJ-bladet 4/2010. ss. 6-13.
 57. Sando, S. (2010). Anlegg i alle størrelser. Sluttsignalet (4). I MJ-bladet 4/2010. s. 58.

 58. Sando, S. & Larsen, H. (2010). Sporveksler. I MJ-bladet 4/2010. ss. 24-28.

 59. Sando, S. (2010). Gamlebyen modelljernbanesenter. I MJ-bladet 3/2010. ss. 12-15

 60. Sando, S. (2010). Perfeksjonisten og nybegynneren. Sluttsignalet (3). I MJ-bladet 3/2010. s. 54

 61. Sando, S. (2010). Fremo-treff på Gardermoen i november 2010. I På Sporet nr. 145. ss. 64-70.

 62. Sando, S. (2010). Kostbar hobby? Sluttsignalet (2). I MJ-bladet 2/2010. s. 66

 63. Sando, S. (2010). Modultrefferen. Sluttsignalet (1). I MJ-bladet 1/2010. s. 62

 64. Sando, S. (2009). Bergensbanen. I Kulturminneåret 2009, ukens kulturminne for uke 48. Tilgjengelig on line URL: http://www.kulturminneaaret2009.no/prosjekter/sekretariatets-6-prosjekter/ukens-kulturminne/uke-48-bergensbanen

 65. Sando, S. (2009). Modelljernbane som allmendannelse. I Adresseavisen 4. april 2009. (Kronikk) Nettversjon: http://www.adressa.no/meninger/article1303702.ece

 66. Sando, S. (2008). Fremo-treff på Flymuseet på Gardermoen 2008. På Sporet nr. 137. ss. 50-53.

 67. Sando, S. (2005). Jernbanehistorie. Bokmelding: Trond Bergh: Jernbanen i Norge 1854-2004. Jon Gullowsen og Helge Ryggvik: Jernbanen i Norge 1854-2004. I: Heimen. Nr.2-2005 Tidsskrift for lokal og regional historie. Landslaget for lokalhistorie. Lillehammer/Trondheim. 2005. ISSN 0017-9841. s.175-180.
 68. Sando, S. (2004). 150 år med jernbane mellom Eidsvoll og hovedstaden. I: På Sporet nr. 119, ss. 37-50

 69. Sando, S. (2003). Oxaal-lokomotivene nr. 64–69 bygget av Dübs i 1891. I: På Sporet nr. 116. ss. 39-43.

 70. Sando, S. (2002). Stasjoner mellom stiftstad og bergstad. I Nygård, R. (red.) Gaudalsminne. Årbok for Gauldal historielag 2001-2002. ss. 38-66. Melhus: Gauldal Historielag

 71. Sando, S. (2001). Modelljernbaneanlegg man går "inn i". I MJ-bladet Spesial 2001. Oslo: Modelljernbaneforeningen i Norge. s.17-21.

 72. Sando, S. (2000). Gardermobaneanlegget. Historien om et kort MJ-liv på 6 år fra unnfangelsen til død(?). I MJ-bladet Spesial 2000. Oslo: Modelljernbaneforeningen i Norge. Oslo. ss. 20-29. (Delvis sammensatt av tidligere artikler over samme emne i MJ-bladet (se nedenfor)).

 73. Sando, S. (2000). Finn deg selv som MJ-er. I MJ-bladet Spesial 2000. Oslo: Modelljernbaneforeningen i Norge. s.30-31 (Delvis opptrykk av kapittel med samme navn i Modelljernbane på norsk). Gitt ut på nytt i MJ-bladet Spesial 2003.

 74. Sando, S. (2000). Jarlsberg Points - en skisse til et modelljernbaneanlegg. I MJ-bladet 4/2000. ss.10-13.

 75. Sando, S. (2000). Er jernbanehistorie noe mer enn 'nuts and bolts'? I På Sporet nr. 104. ss. 37-39

 76. Sando, S. (2000). De første Mogul-lokene på Vestbanene. I På Sporet nr. 103. ss. 30-35

 77. Sando, S. (2000). Bevaring av rullende materiell. I På Sporet nr. 102. Oslo: Norsk Jernbaneklubb. ss. 29-31

 78. Sando, S. (1999). Rask modell av BM 69B. I MJ-bladet 3/1999. ss. 18-19.

 79. Sando, S. (1999). Jernbanen ved et tusenårsskifte. I På Sporet nr. 100. ss. 28-30

 80. Sando, S. (1999). BM 69 - NSBs lokaltogsett gjennom 30 år. I MJ-bladet 3/1999. ss. 14-17.

 81. Sando, S. (1999). Jernbane-epoker i Norge. I MJ-bladet 2/1999 ss. 16-18.
 82. Sando, S. (1999). Tre år med Gardermobaneanlegget. I MJ-bladet. 1/1999. ss. 4-11

 83. Sando, S. (1996). Gardermobanen som modell. Del 2: Styring av anlegget. I MJ-bladet 2/1996. ss.18-21

 84. Sando, S. (1995). Begeistring og lokkjøp i 1896 - Om begeistring, makt og verdikonflikter i forbindelse med leveransen av Vauclain-lokomotivene nr.33-36 til Rørosbanen. I På Sporet, nr. 81.ss. 31-34.

 85. Sando, S. (1989). Togbytte på Nelaug - som modelljernbane. I MJ-bladet nr. 4 1989. ss. 18-28

 86. Sando, S. (1988?). The first Ten-Wheeler to run in Europe: Class 14 of the Norwegian State Railways. I Trains, The Magazine of Railroading. Milwaukee (WI): Kalmbach Publishing Co. 2 pages

 87. Sando, S. (1986). Lokomotiver ved norske jernbaner. I På Sporet, nr. 47, Oslo: Norsk Jernbaneklubb. ss. 16-26, ill.

 88. Sando, S. (1984-86). Kjørestrømsregulatorer for likestrømsmotorer. I MJ-bladet 4/84, 1/85, 3/85, 4/85 og 1/86 ss. hhv 45-48, 16-21, 43-51, 45-51, 48-52.

 89. Sando, S. (1984). Die ersten 2C-Schlepptenderloks in Europa. Norwegens Baureihe 14. I Lok Magazin 128. Stuttgart: Franckh’sche Verlagshandlung. ss. 342-345, ill.

 90. Sando, S. (1983). Selvbevissthet og kompromiss: MJ som JEG vil ha det. I På Sporet nr. 39. ss. 48-51

 91. Sando, S. (1982). Østre Linje 1882-1982, Oslo: Norsk Jernbaneklubb. (Uforandret opptrykk i 1999.)

 92. Sando, S. (1982). Merakerbanens driftshistorie 1882-1982, del 2. I På Sporet, nr. 35. ss. 25-31, ill.

 93. Sando, S. (1982). Merakerbanens driftshistorie 1882-1982, del 1. I På Sporet, nr. 34. ss. 40-47

 94. Sando, S. (1981). 100 år med Grevskabernes Jernbane. I På Sporet, nr. 31. ss. 24-45

 95. Sando, S. (1980). Forskning i NJK. I På Sporet nr. 28. ss. 16-17

 96. Sando, S. (1980). Steam Locomotives of the Norwegian Railways 1851–1971. (Stensiltrykk i 10 eksemplarer). Oslo: Norsk Jernbaneklubb, Forskningsgruppen

 97. Sando, S. (1979). Litreringer og typebetegnelse ved NSB og NHJ. I På Sporet, nr. 24. ss.3-9

 98. Sando, S. (1979). Jubileumsnummer. I Vårt Yrke nr. 9/1979. (NSBs personalblad).

 99. Sando, S. (1978). Rasulykkene ved Bekkelaget og Ljan høsten 1953. I På Sporet, nr. 23. ss. 4-6.

 100. Sando, S. (1976). Et stykke av Østfoldbanen: Ljan - Holm. I På Sporet, nr. 19. ss. 18-22.

 101. Sando, S. (1973). Fra smalt til bredt spor. I På Sporet, nr. 11. ss. 31-33. (Opptrykk i Banedata, Norsk Jernbaneklubb, Forskningsgruppen, 1985 s.102-104, dog med noe endret tittel: "Fra smalt til normalt spor")

 102. Sando, S. (1970). Snørydningstjenesten på Bergensbanen. I På Sporet nr. 3. ss. 8-9

 103. Sando, S. (1969). Misbruk av skala. I På Sporet nr. 2. ss. 25-27

Nettsteder

Ansvar for design (teknisk/estetisk), drift og deler av eller hele innholdet på følgende nettsteder:

 • Dronning Mauds Minne Høgskole: www2.dmmh.no Webmaster siden våren 2002 for hovednettstedet www.dmmh.no; siden 2006 da det ble ansatt egen webredaktør i full stilling, ansvarlig for den mer interne serveren www2.dmmh.no
 • Svein Sando: Mitt nettsted: www2.dmmh.no/~ses Webmaster siden ca 1996
 • Norsk Jernbaneklubb: www.njk.no Webmaster siden juni 2002, redusert ansvar siden 2008
 • KRLnettverkets nettsted: www.krlnett.no Medredaktør, teknisk ansvar siden november 2004. Ansvar opphørt ca. 2010.

A jour 21.7.2021.


This article is shown 13371 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 2453 treff på nonaliud, og 2522868 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 389 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2018). Mine publikasjoner. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 27.01.2022 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=118&nid=1&eng=1