toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Forklaring av noen faguttrykk innen etikk, filosofi, teologi mm

Agape

Det greske ordet det Nye Testamente bruker for den kjærlighet Gud viser overfor menneskene. Agape er en kjærlighet som ikke spør etter kvaliteter ved den som agapen retter seg i mot. Begrunnelsen for agapen liger i den som utøver agapen.

Gresk har to andre ord for kjærlighet også: eros og filos. Eros er, som vi skjønner, den erotiske begjærende kjærlighet. Filos-kjærligheten elsker det elskverdige, dvs kjærligheten har sin årsak i noe hos den som kjærligheten retter seg i mot. 'Filos' finner vi igjen i norske fremmedord som filo-sofi (kjærlighet til visdommen) og homo-fili (kjærlighet overfor den like (homo), dvs av samme kjønn).

Konfesjon, konfesjonskunnskap

Kirkesamfunn. Kommer av latin confession som betyr å bekjenne. De som bekjenner det samme m.h.p. læren, regnes til samme konfesjon.

Konfesjonskunnskap er læren om de ulike kirkesamfunnene: f.eks. likheter og forskjeller, historie, utbredelse, lære, fromhetsliv, kultus osv.

Kontekst, kontekstualisere

Kontekst betyr den sammenheng noe står i.

I teksttolkningen (for teologien gjerne tolkningen av bibeltekster) snakker man om et tekstavsnitts nærkontekst og fjernkontekst. Nærkonteskten er da den tekst som står umiddelbart foran og etter tekstavsnittet man studerer. Fjernkonteksten er videre, f.eks. det kapitlet tekstavsnittet står i.

Brukt mer generelt, er konteksten de omgivelser noe skjer i som har innvirkning på noe eller som innvirkes av noe. Konteksten er altså de omgivelser som noe vekselvirker med.

Kontekstualisere er å bringe et stoff i kontakt med sin kontekst. For forkynnelsen vil det si å bringe et bibelvers eller -avsnitt i kontakt med de tilhørere som skal høre forkynnelsen. Kontekstualisere er derfor nær beslektet med aktualisere.

Remediering

Et stoff som formidles i et annet medium enn vanlig, eller hva som er gjort tidligere, sies å være remediert.

Stedfortredende (død / strafflidelse)

Ordet brukes i teologisk sammenheng mye om virkningen av Jesus død og oppstandelse. Tanken er at Jesus dør i andres sted. Mennesket synder mot Guds vilje, og fortjener straff. Den straffen er imidlertid så stor fordi lovbruddene er så tallrike og fundamentale (ursynden er å ville være frigjort fra Gud), at skylden ikke kan godtgjøres av noe menneske. Når Jesus dør stedfortredende gjør han det som straff i menneskers sted slik at Gud opplever at rettferdighets skjer fyllest selv om synderen går fri. Dette er kjernen i den juridiske forståelsen av frelsen, koblet sammen med den såkalte objektive forsoningslære.

Synoptikere

Evangelistene  Matteus, Markus og Lukas i det Nye Testamente bruker mye av det samme kildestoffet når de skriver sine Jesusfortellinger. Man antar at de alle tre bruker en felles kilde (Q) som i dag er gått tapt. I tillett bygger Mattesus og Lukas på det Markus skrev, i tillegg til at Matteus og Lukas hver for seg har egne kilder (såkalt særstoff).

Evangelisten Johannes forteller også om en del av det samme som synoptikerne, særlig påskeberetningen, men har ellers et helt annet grep på Jesusfortellingene slik at hans kilder er antagelig helt andre enn de tre synoptikerne. 

Ordet "syn-opsis" betyr sam-syn.


Svein Sando. påbegynt 5.9.97, revidert 24.03.03


Denne artikkelen er vist 8956 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2622.jpg

I dag 623 treff på nonaliud, og 2601310 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2022). Fagord. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=165&nid=1


Valid HTML 4.01!