toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Forklaring av noen faguttrykk innen etikk, filosofi, teologi mm

Agape

Det greske ordet det Nye Testamente bruker for den kjærlighet Gud viser overfor menneskene. Agape er en kjærlighet som ikke spør etter kvaliteter ved den som agapen retter seg i mot. Begrunnelsen for agapen liger i den som utøver agapen.

Gresk har to andre ord for kjærlighet også: eros og filos. Eros er, som vi skjønner, den erotiske begjærende kjærlighet. Filos-kjærligheten elsker det elskverdige, dvs kjærligheten har sin årsak i noe hos den som kjærligheten retter seg i mot. 'Filos' finner vi igjen i norske fremmedord som filo-sofi (kjærlighet til visdommen) og homo-fili (kjærlighet overfor den like (homo), dvs av samme kjønn).

Konfesjon, konfesjonskunnskap

Kirkesamfunn. Kommer av latin confession som betyr å bekjenne. De som bekjenner det samme m.h.p. læren, regnes til samme konfesjon.

Konfesjonskunnskap er læren om de ulike kirkesamfunnene: f.eks. likheter og forskjeller, historie, utbredelse, lære, fromhetsliv, kultus osv.

Kontekst, kontekstualisere

Kontekst betyr den sammenheng noe står i.

I teksttolkningen (for teologien gjerne tolkningen av bibeltekster) snakker man om et tekstavsnitts nærkontekst og fjernkontekst. Nærkonteskten er da den tekst som står umiddelbart foran og etter tekstavsnittet man studerer. Fjernkonteksten er videre, f.eks. det kapitlet tekstavsnittet står i.

Brukt mer generelt, er konteksten de omgivelser noe skjer i som har innvirkning på noe eller som innvirkes av noe. Konteksten er altså de omgivelser som noe vekselvirker med.

Kontekstualisere er å bringe et stoff i kontakt med sin kontekst. For forkynnelsen vil det si å bringe et bibelvers eller -avsnitt i kontakt med de tilhørere som skal høre forkynnelsen. Kontekstualisere er derfor nær beslektet med aktualisere.

Remediering

Et stoff som formidles i et annet medium enn vanlig, eller hva som er gjort tidligere, sies å være remediert.

Stedfortredende (død / strafflidelse)

Ordet brukes i teologisk sammenheng mye om virkningen av Jesus død og oppstandelse. Tanken er at Jesus dør i andres sted. Mennesket synder mot Guds vilje, og fortjener straff. Den straffen er imidlertid så stor fordi lovbruddene er så tallrike og fundamentale (ursynden er å ville være frigjort fra Gud), at skylden ikke kan godtgjøres av noe menneske. Når Jesus dør stedfortredende gjør han det som straff i menneskers sted slik at Gud opplever at rettferdighets skjer fyllest selv om synderen går fri. Dette er kjernen i den juridiske forståelsen av frelsen, koblet sammen med den såkalte objektive forsoningslære.

Synoptikere

Evangelistene  Matteus, Markus og Lukas i det Nye Testamente bruker mye av det samme kildestoffet når de skriver sine Jesusfortellinger. Man antar at de alle tre bruker en felles kilde (Q) som i dag er gått tapt. I tillett bygger Mattesus og Lukas på det Markus skrev, i tillegg til at Matteus og Lukas hver for seg har egne kilder (såkalt særstoff).

Evangelisten Johannes forteller også om en del av det samme som synoptikerne, særlig påskeberetningen, men har ellers et helt annet grep på Jesusfortellingene slik at hans kilder er antagelig helt andre enn de tre synoptikerne. 

Ordet "syn-opsis" betyr sam-syn.


Svein Sando. påbegynt 5.9.97, revidert 24.03.03


This article is shown 8570 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2597.jpg

I dag 2414 treff på nonaliud, og 2522829 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 389 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2022). Fagord. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 27.01.2022 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=165&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!