toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Kirkesamfunnene

- en forelesningsserie og et kompendium

Høstsemestrene 1998-2003 holdt jeg forelesningsserier over emnet konfesjonskunnskap, dvs. læren om de ulike kristne kirkesamfunnene. Forelesningene var en del av undervisningen på NTNU Religionsvitenskapelig institutt i KRL 104. Til forelesningene ble det for de flestes vedkommende utarbeidet fullstendige manuskripter, som også til studentenes bifall ble lagt ut på mitt nettsted i etterkant. I tillegg ble det laget andre nettsider i tilknytning til disse forelesningene. Samlet utgjør disse manuskriptene en liten lærebok i emnet.

Forelesningene dekket bare de største kirkesamfunnene: de ortodokse, de romersk katolske, de lutherske, de anglikanske, de reformerte, de baptistiske, de metodistiske og pinsebevegelsen.

Bortsett fra i 2003, var læreboka som lå til grunn for studentene i KRL 104, Borgen og Haraldsø sin bok Kristne kriker og trossamfunn. Denne henvises det ofte til i forelesningene. Forelesningene var dels et supplement til læreboka, dels et korrektiv til den. Mitt bakgrunnsmateriale var for det historiske stoffet for det meste Einar Mollands standardverk Kristenhetens kirker og trossamfunn. Men i tillegg er det hentet mye stoff fra Internett, ikke minst for å få et grep på den dagsaktuelle situasjonen i kirkesamfunnene. Det henvises derfor ofte til internettkilder i manuskriptene, med den ulempen at mange av disse senere kan være endret eller er blitt helt borte. Jeg har prøvd å etterspore de som ikke lenger virker for å lage korrekte lenker, men i mange tilfeller har dette ikke vært mulig.

Forelesningene som presenteres her er for en del identiske med slik manuskriftet ble utviklet fra starten i 1998 til siste gang de ble brukt i 2003. For noen er det gjort endringer etter det for å gjøre det hele mer kopmplett da noen av undervisningen i sin tid ikke støttet seg til et fullstendig manuskrift. Noen endringer er også gjort for å gjøre stoffet mer oppdatert og mer korrekt.

Den naturlige rekkefølgene å lese stoffet i er denne:

 1. Konfesjonskunnskap - innledning
 2. Krefter som fører til kirkesplittelse
 3. Det store bildet
 4. Den ortodokse kirke
 5. Den romersk katolske kirke
 6. Den lutherske kirke
 7. Den anglikanske kirke
 8. Den reformerte kirke
 9. Baptismen
 10. Metodismen
 11. Pinsebevegelsen
 12. Økumenikk

De supplerende nettsidene finnes under hovedemnet "Kirkesamfunnene" på mitt nettsted her.

Svein Sando, jan. 2005


This article is shown 11445 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3705.jpg

I dag 88 treff på nonaliud, og 2313286 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2004). Kirkesamfunnene. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 22.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=170&nid=1&eng=1