toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Sjekkliste for mappeskriving æøå

Nedenstående er utarbeidet for mapper i RLE ved DMMH, men har antagelig nytte for andre fag og studenter andre steder også.

Ideelt skal alle spørsmålene nedenfor besvares med "ja". Prøv å få til mange som mulig av disse.

 • Har du en innledning med begrunnelse/motivasjon som munner ut i en problemstilling?
 • Er språket gjennomarbeidet etter beste evne? (Se egen sjekkliste for språklige ting.)
 • Er alt som skrives i hoveddelen (det mellom innledning og konklusjon) noe som direkte eller indirekte brukes til å svare på problemstillingen eller gi nødvendig bakgrunnsinformasjon for å kunne svare på problemstillingen? Hvis ikke, så fjern slikt stoff, eller juster problemstillingen slik at det faller inn under det som problemstillingen skal besvare. De enkelte delene skal støtte helheten.
 • Er det samsvar mellom overskriftene og det som følger?
 • Er alle sitater plassert mellom sitattegn " " med behørig kildehenvisning?
 • Har du brukt sitatene aktivt i eget resonnement, og ikke bare gjengitt dem?
 • Bruker du og henviser du til tilstrekkelig med fagstoff slik at mappa viser faglig bredde?
 • Drøfter du tilstrekkelig slik at mappa ikke blir for dominert av presentasjoner og referater? Ideelt skal alle presentasjoner anvendes i en drøfting.
 • Unngår du oppramsinger?
 • Drøfter du ved å stille spørsmål ved noe som du så prøver å svare på?
 • Blir alle spørsmålene du måtte stille (og det er bra å stille spørsmål) enten besvart eller på annen måte drøftet?
 • Har alle presentasjonene og referatene korrekte kildehenvisninger?
 • Er alle påstander korrekte og om mulig belagt med kildehenvisninger?
 • Har du unngått å presentere noe som ditt eget, mens det i virkeligheten er skrevet av andre? (Hvis "nei", så er det fusk.)
 • Er konklusjonen skrevet slik at den sjekker om problemstillingen er besvart?
 • Er referanselista og henvisningene i teksten utført i samsvar med anbefalte retninglinjer (APA 6 på DMMH)? Alle kilder som brukes skal stå i referanselista. Kilder som ikke brukes, dvs. ikke henvises til i teksten, skal heller ikke stå i referanselista.

Sjekkliste for språklig god framstilling

 • Er alle setninger fullstendige, dvs. har de subjekt og verbal (predikat)? Et alt for utbredt eksempel på ufullstendig setninger er slike som starter med "Dette fordi....".
 • Er all bruk av henvisende pronomen (de, den, disse o.l.) ikke til å misforstå? Dvs. er du sikker på at det både er samsvar i kjønn og tall, og at de henviser til nærmeste logiske substantiv eller navn? Er du usikker, så erstatt pronomenet med det som det er ment å skulle henvise til.
 • Er setningene passe lange?
 • Bruk tekstbehandlerens staveprogram som en støtte, men ikke helt slavisk heller. Ikke alle typer feil fanges opp av staveprogrammet.
 • Unngå særskrift, dvs at man deler opp sammensatte ord med mellomrom. Er man usikker på om det skal skrives "ananas biter" eller "ananasbiter", tar man den såkalte leseprøven: Les ordet høyt og legger inn en markert pause ved mellomrommet. Da vil de fleste høre at "ananas biter" er noe helt annet enn "ananasbiter". Vær klar over at en del elektroniske staveprogram dessverre kan forlede en til å tro at det skal være mellomrom der det ikke skal være. Det skjer helst ved sammensatte ord som staveprogram ikke kjenner fra før. Leseprøven er mye mer å stole på i så måte.

[Opprinnelig skrevet 2007, revidert 25.6.2008, 7.5.2019]


Denne artikkelen er vist 9204 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 645 treff på nonaliud, og 2601332 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2008). Sjekkliste for mappeskriving. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=250&nid=1