toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Basisferdigheter i taste- og musebruk

Svein Sando, 2010

Tastaturet

Tastaturet ligner på en vanlig skrivemaskin men har en del taster i tillegg. Vi skal her beskrive de tastene som er viktige i Word. Plassering av de "andre" tastene kan variere litt fra maskin til maskin. Særlig varierer det for de bærbare maskinene. De fleste tastene er imidlertid forsynt med en kort påskrift eller symbol som for det meste er lik for alle tastaturer, men ikke helt.

Bildene nedenfor viser to ulike tastaturer på (litt eldre) bærbare PC og markerer hvor funksjonstastene Ins(ert), Del(ete), End og Home ligger. Disse tastene skal beskrives nærmere senere.

Bildet nedenfor viser et "vanlig" tastatur, dvs for en stasjonær PC med markering av de samme tastene:

Følgende taster er nyttig og til dels påkrevet å vite om i Word:

Tastens påskriftOmtrentlig plassering på en stasjonær PC.Funksjon i Word (må ofte leses sammen med stedet der funksjonen nærmere beskrives)
|←
→|
Venstre for Q Tabulator. Forflytter fra celle til celle i tabell. Endrer nivå på overskrifter i Disposisjonsvisning.
Caps Lock Venstre for A Som på en skrivemaskin: Veksler mellom store og små bokstaver osv.
Shift Venstre for Z og høyre for - Som på en skrivemaskin: Gir store bokstaver når nedtrykket.
Ctrl Under Shift-tastene på begge sider Funksjonstast som bare virker sammen med andre taster.
Alt Til venstre for mellomromstasten Funksjonstast som bare virker sammen med andre taster.
Alt Gr Til høyre for mellomromstasten Funksjonstast som bare virker sammen med andre taster. Denne tasten gjør det samme som om man trykket ned tastene Alt og Ctrl på en gang.
Enter Til høyre for Æ Nytt avsnitt.
BkSp
Over Enter Sletter tegnet til venstre for markøren.
Del Til høyre oppe for hovedtastaturet Sletter tegnet til høyre for markøren
Ins Til høyre oppe for hovedtastaturet Skifter mellom tekst som erstatter etterfølgende tekst eller ikke. Normalt bør denne stå slik at etterfølgende tekst ikke erstattes.
Home Til høyre oppe for hovedtastaturet Gå til starten av linjen
End Til høyre oppe for hovedtastaturet Gå til slutten av linjen.
PgUp Til høyre oppe for hovedtastaturet Bla en skjermhøyde bakover i teksten
PgDn Til høyre oppe for hovedtastaturet Bla en skjermhøyde framover i teksten

De såkalte kontrolltastene Ctrl, Alt, Alt Gr og Shift brukes bare sammen med andre taster. Kontrolltasten trykkes først ned, deretter en annen tast. Kontrolltasten slippes først etter at den andre tasten er sluppet. Kombinasjonen av en kontrolltast og en annen tast vises i tasteveiledningen ved å sette et plusstegn mellom tastepåskriften samtidig som hele uttrykket står med fet skrift, for eksempel slik:

Ctrl+V

hvilket betyr at man holder Ctrl-tasten nede mens man taster V.

Som en skrivemaskin

I utgangspunktet virker Word som en skrivemaskin. Trykk en bokstav- eller tegn-tast, og tegnet blir satt inn i teksten. Tegnet blir satt inn der markøren er (se straks nedenfor). Tasten "BkSp" ("Backspace") er markert med pil til venstre. Den sletter tegnet foran markøren, dvs normalt det siste tegnet du skrev inn. Det er flere måter å rette på som vi skal beskrive lenger ned.

Forflytte seg i teksten

En blinkende stolpe kaller vi markør. Den viser hvor neste tegn blir satt inn dersom du taster noe på tastaturet. Du kan flytte markøren enten med musa, og så klikke en gang på venstre musetast når du er på ønsket sted, eller bruke forflytningstastene på tastaturet som ligger mellom det store bokstavtastaturet og talltastaturet helt til høyre. Markøren kan i noen tilfeller få et annet utseende enn en blinkende stolpe, men markerer da at man ikke kan skrive inn tekst, men gjøre noe annet.

Tastene Home, End, Page Up, Page Down er beskrevet lenger opp. I tillegg har vi de "vanlige" piltastene som forflytter deg med små skritt i den retning pilene peker. Disse tastene fungerer også sammen med Ctrl-tasten med andre forflytningsavstander. Prøv de og se hva som skjer.

Avsnitt og linjeskift

Enter-tasten brukes for "sett inn avsnitt" i Word.

Shift+Enter gir vanlig "linjeskift", såkalt hardt linjeskift, men bør brukes sjeldent!

Word ordner nemlig selv med å plassere ordene slik at en hele linjebredden utnyttes før man går over på ny (automatisk linjeombrekking). Du behøver altså ikke sette inn linjeskift selv andre steder enn der du bevisst mener dette bør være, uansett linjebredde.

Forskjellen på avsnitt og linjeskift kan synes liten, men i Word er avsnitt noe mer enn et linjeskift. For de fleste såkalte "stiler" innebærer et avsnittskille at man også automatisk legger inn litt ekstra avstand (luft) mot foregående avsnitt. Det regnes ikke som god kutyme å skape luft mellom avsnittene ved å sette inn flere linjeskift/avsnitt etter hverandre. I stedet bør man bruk de funksjonene til lufting som ligger i innstillingen for stilen man bruker.

Mange trykker Enter-tasten to ganger for å lage et avsnitt. Dette burde være unødvendig, men det gjøres fordi normal-stilen i Word dessverre er satt opp med ingen lufting mellom avsnittene. Vi anbefaler derfor at man straks endrer innstillingen her. Det gjøres slik:

Velg Hjem | Avsnitt fra menyen. Da får du opp følgende skjermbilde:

Under Avstand setter du inn 6 pkt enten under ?Før? eller ?Etter?. Ønsker du enda mer luft, klikker du på de små pilene i feltet og velger en større verdi. Klikk så ?Ok?, ?Ok? og ?Lukk?.

Markere tekst

Å markere ut en tekst vil si å merke av et stykke tekst (utsnitt) som man så skal kunne gjøre noe med, for eksempel understreke den, lage en kopi av den eller slette den.

Teksten markeres ved å peke med musa på starten av teksten, trykke venstre musetast ned og holde den nedtrykket. Så flytter man musa til slutten av utsnittet samtidig som venstre musetast fortsatt holdes nede. Når musa peker nøyaktig på sluttpunktet for utsnittet, slippes musetasten og utsnittet framstår med en markert annen farge på skjermen:

En rask måte å markere et ord på, er å klikke raskt to ganger (dobbeltklikke) på venstre musetast når musepekeren er et sted i ordet. Klikker du raskt tre ganger (trippelklikke), markeres hele avsnittet.

Slette tekst

Slette tekst kan gjøres på tre måter:

  1. Markere teksten og trykke "BkSp" eller "Del"-tasten.
  2. Plassere markøren ved sluttpunktet av teksten som skal slettes og så bruke "BkSp"-tasten tilstrekkelig mange ganger.
  3. Plassere markøren ved startpunktet av teksten som skal slettes og så bruke "Del"-tasten tilstrekkelig mange ganger.

Som man skjønner er metode 2 og 3 kun praktisk dersom få tegn skal fjernes.

Kopiere tekst

Markér ønsket tekst.

Velg Høyreklikk | Kopier eller Ctrl+C. Teksten legges da inn på den såkalte utklippstavla som ikke er synlig. Der blir teksten liggende helt til noe nytt kopieres. Det som ligger på utklippstavla er tilgjengelig fra alle programmer som bruker utklippstavla (de fleste). Slik kan man overføre mange typer data mellom ulike programmer.

Lim inn tidligere kopiert tekst

Plasser markøren der man ønsker å sette inn teksten man har kopiert inn på utklippstavla.

Velg Høyreklikk | Lim eller Ctrl+V inn fra menylinja. Det som ligger på utklippstavla limes inn der markøren står.

Kopiering og innliming av tekst kan også gjøres med knapper helt til venstre i Hjem:

Herfra kan man også åpne Utklippstavla og manipulere med innholdet.


Denne artikkelen er vist 7382 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3220.jpg

I dag 656 treff på nonaliud, og 2601343 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2010). Basisferdigheter i taste- og musebruk (3). Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=291&nid=1