toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

<h1>Hva er kristendom?</h1> <p>Kristendom (<a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Kristendom">wp</a>) er en verdensreligion som omlag to milliarder er tilknyttet på en eller annen måte. De viktigste temaene i kristendommen er <ol> <li>Jesus (og Gud) <li>Bibelen <li>Kirken (de kristne) </ol> </p> <p>I det som følger bruker jeg disse tre hovedtemaene som innfallsvinkel. Men ting henger sammen, så det er umulig helt å skjelne skarpt mellom de tre temaene. Det er også mange meninger om hva kristendom er eller bør være, sett innenfra. Jeg vil forsøke å ta et utenforperspektiv der det er naturlig, dvs. beskrive kristendommen. Der jeg gir uttrykk for min personlige mening, og velge blant de mange meningsvariantene, vil jeg si klart i fra. Kildehenvisninger til Bibelen angis slik det er vanlig internasjonalt, ved å bruke standardiserte forkortelser for hvilken bok det er i Bibelen, så kapittel og evt. vers, f.eks. slik: Matt.10.2 = Matteus, kapittel 10 vers 2. Bokforkortelsene finner man gjerne opplistet i starten på en bibel. Andre kilder henvises til slik det er vanlig i fagtekster (her etter system APA 6) med referanseliste på slutten av hver artikkel. <h2>Jesus og Gud</h2> <p>Kjernen i kristendommen er personen Jesus fra Nasaret. Jesus knytter forbindelsen mellom Gud og mennesker, dels gjennom hvem Jesus er og hva han gjorde (kristologi), dels gjennom hvordan mennesker forholder seg til Jesus (frelseslære). <h3>Kort historisk riss</h3> <p>Jesus fødes i en jødisk familie. Hans bakgrunn og utgangspunkt er derfor jødedommen slik den var i Palestina for 2000 år siden. Om lag 30 år gammel står han fram i offentligheten og begynner å forkynne og han får en tilhengerskare av varierende størrelse. Særlig nevnes de tolv nærmeste som kalles disipler. Hans liv kulminerer etter ca tre års virksomhet med at han anklages av jødenes religiøse ledere for gudsbespottelse, og de får de romerske okkupantene til å korsfeste Jesus som en oppvigler mot romermakten. Tre dager etter hans død går ryktene om hans oppstandelse fra de døde. Den framstilles i Den nye testamente (Matt.28, Mark.16, Luk.24, Joh.20, 1Kor.15) som en historisk kjennsgjerning. <p>Jesu liv, hans forkynnelse, død og oppstandelse danner kjernen i det kristne budskapet til alle tider. Jesu 12 disipler organiserer seg i Jerusalem på pinsedag 50 dager etter oppstandelsen, knyttet til en synlig utgydelse av Den hellige ånd over de mange tilstedeværende (Apgj.2). Dette kalles kirkens fødselsdag, og budskapet om Jesus spres herfra ut i hele Romerriket. På slutten av 300-tallet er kristendommen blitt den dominerende religionen i områdende rundt Middelhavet og et stykke østover også. Et av de store indrekirkelige diskusjonstemaene de første fire århundrende er å finne hvem denne Jesus fra Nasaret egentlig er: <h3>Jesus som Gud</h3> <p>Jesus kalte seg selv helst "menneskesønnen", men flere ganger, og særlig hos evangelisten Johannes, plasserer han seg selv helt nær Gud: "Jeg og Far er ett" (Joh.10.30). Tydeligst er dette i den såkalte Johannesprologen som avsluttes slik: <p class=sitat>Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. (Joh.1.18) <p>Denne kombinasjonen at Jesus er menneskesønnen, er født inn i en vanlig jødisk familie og samtid er Gud, har gitt opphav til denne fire århundre lange diskusjonen som endte med en logisk umulig forestilling, men samtidig det som oppsummerer hele det bibelske materialet om Jesus, nemlig at han er både Gud og menneske på én gang. Når dette kombineres med den eldgamle jødiske tanken om at Gud er én (monoteisme), blir dette til en lære om at Gud er treenig, som kan forstås som at Gud har tre framtredelsesformer: Gud skaperen, Jesus frelseren, Den hellige Ånd som trøsteren og veilederen for de troende kristne. Alt dette er formulert presist i flere av de trosformuleringene som de ulike kirkemøtene på 300 og 400-tallet kom fram til, og som fortsatt brukes globalt i kirkens gudstjenesteliv: <p class=sitat> Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. (Nikenokonstantinoplistanske trosbekjennelse 325-451 (<a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Den_nikenske_trosbekjennelse">wp</a>)</p>

This article is shown 2798 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2622.jpg

I dag 113 treff på nonaliud, og 2314331 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2016). Hva er kristendom?. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 25.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=328&nid=1&eng=1