toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Hubert & Stuart Dreyfus sin 5-trinns læringsmodell

1. Nybegynner

 • Regler som sier noe om
  • når reglen skal anvendes
  • hva som da skal gjøres
 • Regelen gjøres så generell som mulig, dvs. den er kontekstUavhengig
 • Videre læring hemmes ved at reglene blir mange eller kompliserte.
 • Atferden er klosset og stiv

2. Avansert begynner

 • Man får en viss erfaring med å utføre reglene.
 • Læring skjer nå ved prøving og feiling, dvs ved å skaffe seg erfaring om i hvilken grad regelen er en god eller dårlig regel osv.
 • Erfaring modifserer regelen til å ikke å være så generell som opprinnelig. Regelen nyanseres ut fra situasjonen, den blir mer kontekstavhengig.
 • Videre læring hemmes ved at erfaringene blir for mange, uoversiktilige og uten rangorden.

3. Kompetent utøver

 • Mål, plan og prioritering sorterer erfaringene
 • Analytisk problemløsning som bygger på langsom resonnering, regler, prinsipper og universelle løsninger (kontekstUavhengighet).
 • Gryende fortolkning og skjønn.
 • Engasjement og ansvar for egen handling, fordi sorterte og reflekterte erfaringer nå er blitt mine erfaringer som jeg handler på grunnlag av. (Tidligere trinn gir lettere rom for ansvarsfraskrivelse ved å henvise til en regel som ikke virker o.l.)
 • Atferd mer flytende og tilpasset den konkrete situasjon

4. Kyndig utøver

 • Vekselvirkning mellom å være intuitivt involvert og analytisk beslutningstaking.
 • Perspektiv over tingene, der noe trer klarere fram som det mer relevant.

5. Eksperten

 • er ett med sin oppgave. Adskillelsen mellom subjekt og objekt er borte
 • handler ut fra moden, holistisk, gjennomprøvet forståelse, intuitivt og uten bevisste overlegg, hinsides analytisk rasjonalitet
 • Situasjonen gjenkjennes intuitivt, og synkront og som en helhet handles det umiddelbart
 • Atferden er helt flytende og utvunget. Virtuos.
Trinn Karakteristika
1. Nybegynner Kontekstuavhengige elementer og regler som grunnlag for handling
2. Avansert begynner Erfaringsbaserte, kontekstavhengige elementer supplerer konteksUavhengige elementer og regler
3. Kompetent utøver Mål og plan velges bevisst og nøye overveiet med henblikk på å redusere kompleksitet. Valget er ikke-objektivt og nødvendig. Utøveren er involvert i resultater med sin egen person.
4. Kyndig utøver Intuitiv problemidentifikasjon og intuitivt valg av mål og plan ut fra erfaringsbasert perspektiv. Intuitive valg vurderes analytisk.
5. Ekspert Intuitiv, holistisk og synkron identifikasjon av problem, mål, plan, beslutning og handling. Flytende, utvungen prestasjon som ikke avbrytes av analytiske overveielser.

Forenklet grafisk framstilling

Dreyfusskjemaet

Kritikk

Denne teorien har høstet en del kritikk, særlig for ekspertnivåets totale fravær av tenkning. Se til dette særlig Bengt Molander: Kunnskap i handling.

Litteratur

Dreyfus, Hubert & Stuart (1986)

Mind over Machine. The Power of Human Intuition and Expertice in the Era of  the Computer. Blackwell, Oxford

Molander, Bengt (1996) Kunskap i handling. Daidalos AB. Göteborg

Denne artikkelen er vist 9564 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 584 treff på nonaliud, og 2601271 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2004). Dreyfus sin læringsmodell i fem trinn. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=37&nid=1


Valid HTML 4.01!