toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Hubert & Stuart Dreyfus sin 5-trinns læringsmodell

1. Nybegynner

 • Regler som sier noe om
  • når reglen skal anvendes
  • hva som da skal gjøres
 • Regelen gjøres så generell som mulig, dvs. den er kontekstUavhengig
 • Videre læring hemmes ved at reglene blir mange eller kompliserte.
 • Atferden er klosset og stiv

2. Avansert begynner

 • Man får en viss erfaring med å utføre reglene.
 • Læring skjer nå ved prøving og feiling, dvs ved å skaffe seg erfaring om i hvilken grad regelen er en god eller dårlig regel osv.
 • Erfaring modifserer regelen til å ikke å være så generell som opprinnelig. Regelen nyanseres ut fra situasjonen, den blir mer kontekstavhengig.
 • Videre læring hemmes ved at erfaringene blir for mange, uoversiktilige og uten rangorden.

3. Kompetent utøver

 • Mål, plan og prioritering sorterer erfaringene
 • Analytisk problemløsning som bygger på langsom resonnering, regler, prinsipper og universelle løsninger (kontekstUavhengighet).
 • Gryende fortolkning og skjønn.
 • Engasjement og ansvar for egen handling, fordi sorterte og reflekterte erfaringer nå er blitt mine erfaringer som jeg handler på grunnlag av. (Tidligere trinn gir lettere rom for ansvarsfraskrivelse ved å henvise til en regel som ikke virker o.l.)
 • Atferd mer flytende og tilpasset den konkrete situasjon

4. Kyndig utøver

 • Vekselvirkning mellom å være intuitivt involvert og analytisk beslutningstaking.
 • Perspektiv over tingene, der noe trer klarere fram som det mer relevant.

5. Eksperten

 • er ett med sin oppgave. Adskillelsen mellom subjekt og objekt er borte
 • handler ut fra moden, holistisk, gjennomprøvet forståelse, intuitivt og uten bevisste overlegg, hinsides analytisk rasjonalitet
 • Situasjonen gjenkjennes intuitivt, og synkront og som en helhet handles det umiddelbart
 • Atferden er helt flytende og utvunget. Virtuos.
Trinn Karakteristika
1. Nybegynner Kontekstuavhengige elementer og regler som grunnlag for handling
2. Avansert begynner Erfaringsbaserte, kontekstavhengige elementer supplerer konteksUavhengige elementer og regler
3. Kompetent utøver Mål og plan velges bevisst og nøye overveiet med henblikk på å redusere kompleksitet. Valget er ikke-objektivt og nødvendig. Utøveren er involvert i resultater med sin egen person.
4. Kyndig utøver Intuitiv problemidentifikasjon og intuitivt valg av mål og plan ut fra erfaringsbasert perspektiv. Intuitive valg vurderes analytisk.
5. Ekspert Intuitiv, holistisk og synkron identifikasjon av problem, mål, plan, beslutning og handling. Flytende, utvungen prestasjon som ikke avbrytes av analytiske overveielser.

Forenklet grafisk framstilling

Dreyfusskjemaet

Kritikk

Denne teorien har høstet en del kritikk, særlig for ekspertnivåets totale fravær av tenkning. Se til dette særlig Bengt Molander: Kunnskap i handling.

Litteratur

Dreyfus, Hubert & Stuart (1986)

Mind over Machine. The Power of Human Intuition and Expertice in the Era of  the Computer. Blackwell, Oxford

Molander, Bengt (1996) Kunskap i handling. Daidalos AB. Göteborg

This article is shown 8073 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e1217.jpg

I dag 150 treff på nonaliud, og 2315167 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2004). Dreyfus sin læringsmodell i fem trinn. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 28.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=37&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!