toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

KLOK, modell for etisk stillingstagen

Sammenstilt av Svein Sando

KLOK-modellen

For det meste et resymé av Jan-Olav Henriksen "KLOK: En modell for etisk stillingstagen", i: Jan-Olav Henriksen og Arne Joahn Vetlesen: Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske terorier i arbeid med mennesker. ad Notam. Gyldendal. Oslo. 1997. s.221-233

"Det betyr at den etiske vurderingn vi gjør av en situasjon, allerede finnes implisitt i måten vi forstår situasjonen på." (s.222)

Etisk forforståelse, farget av tidligere erfaringer:

 • En forståelse av din (etiske subjekt) egen rolle og posisjon
 • En antagelse om hvilken rolle de(t) etiske objekt befinner seg i.
 • En antagelse om hva slags problem det er tale om
 • Foreløpige antagelser om hvordan handle rett/godt i situasjonen

Det å ha en etisk forforståelse har både ulemper og fordeler:

 • Ulemper: Vi er fanget i tidligere erfaringer slik at vi ikke ser andre løsninger enn det erfaringen tilsier.
 • Fordeler: Større sjanse for å mestre situasjonen på en rask og riktig måte så lenge likheten mellom ny situasjon og erfaring er tilstrekkelig stor.

Etiske modeller og teori er et verktøy til å overkomme forforståelsens ulemper fordi det gir oss vinklinger på ting vi kanskje ikke ville kommet på av oss selv.

Etiske problem/dilemma har vi når vi ikke vet hva vi skal gjøre, nemlig når

 • usikre på hva som er rett (vet ikke hva vi vil gjøre)
 • velge mellom ulike gode handlingsalternativer som utelukker hverandre (vil begge deler)
 • velge mellom ulike dårlige handlingsalternativer av hvilke vi er nødt til å velge minst ett (vil ingen av delene) (velge mellom pest eller kolera)
 • når vi mangler ressurser til å velge det gode handlingsalternativ (vet og vil, men kan ikke)

(Et moralsk problem har vi når vi både vet og kan gjøre det gode eller rette, men likevel ikke gjør det.)

Etikk handler derfor om "å avgjøre hva som skal gis forrang, og til å formulere med hvilken begrunnelse vi gir et handlingsalternativ forrang." (s.224)

Forforståelse gir nærhet til en sak. Men man kan fort bli nærsynt. Vi trenger også distanse. Den får vi ved å utvikle en begrunnelse for hva vi gjør. Fire elementer fortjener oppmerksomhet når vi skal bearbeide vår forforståelse og å fp klarhet i situasjonen. De fire elementene samler seg i huskeordet KLOK:

Kjerne
 • Hovedsaken.
 • Hvis kjernen blir løst, forsvinner gjerne en rekke biproblemer også.
Likhet
 • Finnes det tidligere erfaring i forhold til et beslektet problem?
 • Ananloge tilfeller
 • Forbilder (narrativ etikk i forlengelsen av dette)
Omstendigheter
 • Er alle relevante omstendigheter tatt hensyn til?
 • Advarsel mot for raskt å la forforståelsen forbli gjeldende
 • La seg utfordre av andres syn på saken
Konsekvenser
 • Spørre etter både kortsiktige og langsiktige konsekvenser
 • Er de akseptable for de berørte partene?
 • Kan man få allmenn aksept for løsningen (jfr Kants kategoriske imperativ: krav om universalitet)

"Klokskap er ikke det samme som kalkyle, og heller ikke det samme som å være "flink" til noe i teknisk forstand, for eksempel å finne og anvende bestemte regler. Klokskap handler om å kunne leve i balansen mellom nærhet og distanse, om å kunne se situasjonen i øynene og samtidig klare å vurdere den på en viss avstand. Klokskap krever også at vi kan ta en avgjørelse der løsningen ikke ligger i dagen, og veie ulike alternativer mot hverandre." (s.227)


This article is shown 9559 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 371 treff på nonaliud, og 2313569 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1999). KLOK, en modell for etisk argumentasjon. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 22.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=57&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!