toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

<p class=tittel>Dåp i Bibelen</p> <p>av høgskolelektor cand.teol. Svein Sando</p> <p>Nedenstående er ment som en hjelp til de som vil studere begrepet dåp o.l. i Bibelen. Alle forekomster av ordene dåp, døpe og tilhørende bøyningsformer er listet opp og kommentert. Bibelselskapets utgave fra 1978/1985 er sitert.</p> <p>Versjon 1.0, 10.12.98</p> <h2>Ordforekomster</h2> <p>Følgende forskjellige dåp omtales i Bibelen:</p> <p><b>Jdåp</b> <i>Vanndåpen</i> til døperen Johannes, en <i>omvendelsesdåp</i></p> <p><b>Jedåp</b> Dåp utført av Jesus eller hans disipler før Jesu siste påske, uklar funksjon</p> <p><b>Vdåp</b> Vanndåp (dåpsform)</p> <p><b>Kdåp</b> Kristen <i>vanndåp</i> i treenighetens navn</p> <p><b>Ådåp</b> Utøselse av Den Hellige Ånd, også kalt <i>åndsdåp</i></p> <table BORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="3"> <tr> <th>Sted <th COLSPAN="5">Tekstutdrag <th COLSPAN="2">Kommentar <th>Gruppe, betydning </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Matt 3.6</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Den ble døpt av ham i elven Jordan</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omtale av Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Matt 3.7</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">mange fariseere og saddukeere kom for å bli døpt</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Jfr Lk 7.29 som sier det motsatte</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Matt 3.11</b><br>|| Mk 1.8, Lk 3.16</font></td> <td WIDTH="25%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="1">Jeg [Johannes] døper dere med vann til omvendelse. &#133; Han [Jesus] skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.</font></td> <td WIDTH="46%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="2">Døperen Joh. om Jesus. Dåpen er kvalifisert som åndsdåp, antagelig i motsetning til Johannes' sin omvendelsesdåp i vann. Spørsmålet er om motsetningen går på vann - ild eller på omvendelsesdåp - åndsdåp.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp vs Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Matt 3.13</b></font></td> <td WIDTH="25%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="1">"Jeg [Johannes] trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg!"</font></td> <td WIDTH="46%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="2">Jesu omvendelsesdåp kan sees i lys av korset, nemlig som stedfortredende omvendelsesdåp. Det er derfor han sier: "for å oppfylle all rettferdighet." (v.15)</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jesu dåp - Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Matt 3.16</b><br>|| Mk 1.9-11</font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Jesu dåp var med full neddykning og Ånden viser seg samtidig. Men hva kan vi bruke fra Jesu dåp til å si noe om kristen dåp??</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jesu dåp - Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Matt 28.19</b></font></td> <td WIDTH="25%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="1">Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem &#133;</font></td> <td WIDTH="46%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="2">Disippelskap iverksettes ved dåp. Likevel er det ikke sikkert at dette verset sier noe om enkeltmennesker, siden det snakkes om folkeslagene (&epsilon;&theta;&nu;&eta;). Kanskje er det et ord om den universelle kirke som skal kristne (døpe) nasjonene. Er det visjonen om folkekirker vi skimter her?</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">dåp som disippelinnvielse</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Mk 1.4f</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder. (5) &#133; de ble døpt av ham i elven Jordan</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omtale av Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Mk 1.8</b><br>|| Mt 3.11, Lk 3.16</font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den Hellige Ånd</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Her er motsetningen vann - ånd klarere enn i Matt 3.11.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Vdåp vs Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Mk 1.9</b><br>|| Mt 3.16</font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">kom Jesus &#133; og ble døpt av Johannes i Jordan</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Jesu dåp, se Mt 3.16</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jesu dåp, Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Mk 10.38f</b><br>2 ganger</font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">døpt med den dåp jeg [Jesus] skal døpes med?" &#133; den dåp jeg døpes med, skal også dere bli døpt med</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Dåp i overført betydning om Jesu martyrdød</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">metafor for martyrium</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Mk 16.15</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Den som tror og blir døpt, skal bli frelst</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Misjonsbefalingen i følge Markus</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp som frelse</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Lk 3.3</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Johannesdåpen som omvendelsesdåp og syndstilgivelse</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Lk 3.7</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">I store mengder drog folk ut til Johannes for å bli døpt av ham</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Lk 3.12</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Også noen tollere kom for å bli døpt</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omvendelsesdåp</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Lk 3.16</b><br>|| Mt 3.11, Mk 1.8</font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">I motsetning til parallellstedene er her ingen kontrast til Johannes-dåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Lk 3.21</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Hele folket lot seg nå døpe</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Lk 3.21f</b><br>|| Mt.3.16, Mk 1.9</font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Jesus ble også døpt. &#133; (22) og Den Hellige Ånd kom ned over ham i skikkelse av en due.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">se Mt 3.16</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jesu dåp, Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Lk 7.29f</b><br>2 ganger</font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Hele folket &#133; lot seg nå døpe av Johannes. Men fariseerne og de lovkyndige lot seg ikke døpe av ham</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Lk 12.50</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">En dåp må jeg døpes med; hvor tynget jeg er til den er fullført!</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Dåp i overført betydning om Jesu martyrdød</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">metafor for martyrium</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Joh 1.25f</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Hvorfor døper du [Johannes] da &#133; "Jeg døper med vann. Men midt blant dere står en [Jesus] &#133;</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Johannesdåpen vs Jesus</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Joh 1.28</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">stedet for Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Joh 1.31-33</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">er jeg [Johannes] kommet og døper med vann &#133; meg for å døpe med vann &#133; han er det som døper med Den Hellige Ånd</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Johannes om sin egen dåp i kontrast med Jesu åndsdåp</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Vdåp vs Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Joh 3.22</b></font></td> <td WIDTH="25%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="1">&#133; Judea. Der ble han [Jesus] nå sammen med dem [disiplene] og døpte.</font></td> <td WIDTH="46%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="2">Sammen med Joh.3.26, antg. det eneste sted der det omtales at Jesus foretok dåp av andre. Men hva slags dåp? Omvendelsesdåp??</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jedåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Joh 3.23</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">der det var mye vann, og folk kom dit og ble døpt</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Johannes døper etter at Jesus har startet sin virksomet</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Joh 3.26</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">han [Jesus] døper nå, og alle går til ham.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Se Joh.3.22</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jedåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Joh 4.1f</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. (2) I virkeligheten var det ikke Jesus som døpte, men disiplene hans.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Jesus som døper modifiseres (se 3.22 + 26). Likevel uklart hva slags dåp Jesu disipler døpte med på dette tidspunktet</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">JeDåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Joh 10.40</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">til det stedet der Johannes hadde døpt.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omtale av Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 1.5</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Jesu forutsigelse om pinsen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp vs Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 1.22</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">fra han ble døpt av Johannes</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omtale av Jesu dåp</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jesu dåp, Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 2.38</b></font></td> <td WIDTH="30%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="1">Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn &#133; så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.</font></td> <td WIDTH="41%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="2">vanndåp til Jesu navn gir tilgivelse for synd, dvs nesten identisk med å si at dåpen frelser. Vanndåpen er forløper for åndsdåpen, men er den en nødvendig forutsetning for den og er det automatikk i at åndsdåp følger vanndåpen?</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp før Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 2.41</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble rundt tre tusen lagt til menigheten.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Dåp som naturlig følge av å tro budskapet. Dåp som menighetsinnlemmelse</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 8.12f</b></font></td> <td WIDTH="30%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="1">de [samaritanerne] lot seg døpe &#133; Simon selv kom også til troen, og etter sin dåp&#133;.</font></td> <td WIDTH="41%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="2">Trollmannen Simons dåp. I v.17 berettes om åndsdåpen ved at Peter og Joh legger hendene sine på samaritanerne</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp forut for Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 8.16f</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">For Ånden var ennå ikke kommet over dem [samaritanerne], de var bare døpt til Herren Jesu navn. (17) Nå la de [Peter, Johannes] hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Separasjonen av Kdåp og Ådåp medfører aksjon fra apostlenes side, dvs dette var tydeligvis unormalt</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp forut for Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 8.36, 38f</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Er det noe til hinder for at jeg [den etiopiske hoffmann] blir døpt? .. (38) &#133; Filip døpte ham. (39) Da de steg opp av vannet &#133;</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Den første omtalte hedningedåp. Full neddykking</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 9.17f</b></font></td> <td WIDTH="30%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="1">han vil at du [Saulus] skal &#133; bli fylt av Den Hellige Ånd" (18) &#133; Han gjorde seg klar og ble døpt.</font></td> <td WIDTH="41%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="2">Pauli dåp. Åndsmeddelelse og vanndåp synes å være tidsmessig sammenfallende, ja endog samme sak fordi det står ikke noe mer om at Paulus fikk Ånden ved noen annen anledning.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Ådåp og Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 10.37</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Johannes hadde forkynt sin dåp</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omtale av Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 10.44-48</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">(44) &#133; kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet &#133; (45) &#133; forferdet over at Den Hellig Ånds gave ble utøst også over hedningene. (46) For de hadde hørt dem tale i tunger &#133; (47) "Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?" (48) Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Den andre omtalte hedningedåp (Kornelius og hans hus). Det gjør situasjonen spesiell og kan hende måtte Ånden utøses først for at Peter skulle bli overbevist om at hedninger kunne døpes.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Ådåp forut for Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 11.16</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">"Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd."</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Peters omtale av den andre hedningedåp, jfr Apgj 10.44-48</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp vs Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 13.24</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Johannes forkynt omvendelsens dåp for hele Israels folk</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omtale av Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 16.15</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Sammen med hele sin familie ble hun [Lydia] døpt</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">tyder på at også barn ble døpt</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp av hele familien</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 16.31-33</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">"Tro på Herren, så skal du og dine bli frelst." (32) Og de forkynte Herrens ord for ham [fangevokteren] og alle i hans familie. (33) &#133; han ble straks døpt med alle sine.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">dåp etter forutgående forkynnelse. V.31 kan tyde på at hele familier kan bli frelst ut fra overhodets tro.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp av hele familien</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 18.8</b></font></td> <td WIDTH="25%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="1">Synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren sammen med hele sin familie &#133; kom til tro, og ble døpt.</font></td> <td WIDTH="46%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="2">tro fører naturlig til dåp. Det står ikke eksplisitt, men av sammenhengen er det rimelig å tro at hele familien ble døpt siden det sies at hele familien kom til tro, og at det andre steder (16.15 og 16.33) står at hele familier ble døpt i lignende situasjoner.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp, antg av hele familien</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 19.2</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">"Hva slags dåp er dere døpt med?"</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"> </td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">ukvalifisert</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 19.2</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">"Johannes dåp"</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omtale av Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 19.4</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">"Johannes døpte med omvendelsens dåp"</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Omtale av Johannesdåpen</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 19.5</b></font></td> <td WIDTH="16%" VALIGN="TOP"><font SIZE="1">lot seg døpe til Herren Jesu navn.</font></td> <td WIDTH="55%" VALIGN="TOP" COLSPAN="6"><font SIZE="2">Dåpen til Jesus skjer til tross for at de er døpt med Johannes sin omvendelsesdåp. Altså er den kristne dåp ingen omvendelesesdåp. I det påfølgende verset berettes at Paulus legger hendene på dem slik at de får åndsdåpen og tungetalen og profetisk gave.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Jdåp forut for Kdåp forut for Ådåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Apgj 22.16</b></font></td> <td WIDTH="16%" VALIGN="TOP"><font SIZE="1">Kom og la deg døpe og få dine synder vasket bort, i det du påkaller hans navn</font></td> <td WIDTH="55%" VALIGN="TOP" COLSPAN="6"><font SIZE="2">Om Pauli omvendelse. Passivene 'la deg døpe' (&beta;&alpha;&pi;&tau;&iota;&sigma;&alpha;&iota;)og 'få dine synder vasket bort' (&alpha;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&sigma;&alpha;&iota; &tau;&alpha;&#962; &alpha;&mu;&alpha;&rho;&tau;&iota;&alpha;&#962; &sigma;&omicron;&upsilon;) står parallelt stillet i gr.tekst, mens påkallelsen er en engangs parallellhandling (aor.part.med.: (&epsilon;&pi;&iota;&kappa;&alpha;&lambda;&epsilon;&sigma;&alpha;&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&#962;), antagelig til begge, jfr. 1.Pet 3.21b.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><i><b>Rom 6.3-4</b></i></font></td> <td WIDTH="44%" VALIGN="TOP" COLSPAN="6"><font SIZE="1">&#133; alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? (4) Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.</font></td> <td WIDTH="27%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Dåpen knytter til Jesus død. Guds kraft i Jesu oppstandelse virker i dåpslivet. Dåp som etisk incitament </font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">likedannelsesdåp, frelsesmidler, Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1Kor 1.13</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Ble dere døpt til Paulus' navn?</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">ang partier i Korintermenigheten</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">retorisk om dåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1Kor 1.14 + 16</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre enn&#133; </font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Paulus døper minst mulig, se 1.17</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1Kor 1.15</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">slik skal ingen si at dere ble døpt til mitt navn</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">se 1.13</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">retorisk om dåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1Kor 1.16</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Jeg har riktignok også døpt Stefanas og hans familie. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen.</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Paulus som døper minst mulig. Dåp av hele familier, inkl.barn?</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp av familier</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1Kor 1.17</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">Kristus har ikke utsendt meg [Paulus] for å døpe, men for å forkynne evangeliet</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Paulus overlater dåpen til andre. </font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1Kor 10.2</b></font></td> <td WIDTH="20%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="1">Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet</font></td> <td WIDTH="50%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="2">Israel som advanrende eksempel. Disse ble både "døpt" og fikk åndelige gaver, og ble likevel forkastet (de fleste).</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">metafor om Sinai? (skyen) og Sivsjøunderet</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1Kor 12.13</b></font></td> <td WIDTH="20%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="1">med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme &#133; fikk vi alle én Ånd å drikke</font></td> <td WIDTH="50%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="2">Her hører Ånden og dåpen åpenbart tett sammen, men det er uklart om første del faktisk sier noe om vanndåpen i det hele tatt, dvs om det er en spesifikk åndsdåp som ikke er vanndåp det sies noe om.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Ådåp og Kdåp?</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1Kor 15.29</b></font></td> <td WIDTH="20%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="1">Hvorfor lar noen seg døpe for de døde? Hvis de døde ikke står opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem?</font></td> <td WIDTH="50%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="2">I forlengelse av Paulus sitt oppstandelseskapittel. Setningen reflekterer antagelig en oldkirkelig praksis der man lot seg døpe for udøpte døde, f.eks. slektninger eller troende som ennå ikke hadde blitt døpt. Stedet sier imidlertid lite om problemstillingen åndsdåp vs vanndåp.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Gal 3.26</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">(25) &#133; Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. (26) Alle dere som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Barnekåret er grunnet på tro, ikledningen av Kristus på dåp.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>Ef 4.5</b></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">én Herre, én tro, én dåp</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Det som binder sammen de kristne</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><i><b>Kol 2.12</b></i></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">i dåpen begravet sammen med ham [Kristus]</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Dåpen gir del i Kristi frelsesgjerning</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">frelsesmidler, Kdåp</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><i><b>1.Pet 3.21</b></i></font></td> <td WIDTH="36%" VALIGN="TOP" COLSPAN="5"><font SIZE="1">i sitt motbilde, dåpen, nå frelser dere</font></td> <td WIDTH="35%" VALIGN="TOP" COLSPAN="2"><font SIZE="2">Dåpen er motbilde på Noas ark. For begge gjelder at vannet frelser.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">Kdåp som frelsesmiddel</font></td> </tr> <tr> <td WIDTH="12%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2"><b>1.Pet 3.21</b></font></td> <td WIDTH="30%" VALIGN="TOP" COLSPAN="4"><font SIZE="1">Dåpen er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse</font></td> <td WIDTH="41%" VALIGN="TOP" COLSPAN="3"><font SIZE="2">Dåpens betydning ligger i tolkningen av det vanskelige ordet "en god samvittighets bekjennelse/pakt til/med Gud". Det hele får sin kraft fra Jesu oppstandelse, altså er dåpen noe som Gud bevirker.</font></td> <td WIDTH="17%" VALIGN="TOP"><font SIZE="2">pakt med Gud ?</font></td> </tr> </table>

Denne artikkelen er vist 9353 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3155.jpg

I dag 562 treff på nonaliud, og 2601249 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1998). Dåp i NT. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=62&nid=1


Valid HTML 4.01!