toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne

Stikkord til en dobbeltforelesning ved HiST Alu 4.kl 28.9.99. av Svein Sando

Jesu fødsel

Lk. 1: Maria, Guds mor

 • Jomfrufødselen viser at Jesus er både av Guds slekt og menneskers slekt.
 • Oldkirken spekulerte på hvem Jesus var. Et mennesker? En gud? Noe midt i mellom? Begge deler! Da blir jomfrufødselen viktig fordi det sikrer slektskap med både Gud og mennesker.

Lk 2: Julefortellingen

 • "Skjedde i de dager". I historien, tidfestet. Ikke en tidløs myte, men et inngrep i tiden.
 • "Davids hus og ætt": Jesus oppfyllelsen av løftene om en ny David, en konge, en salvet (Messias)
 • "Ikke rom i herberget": Ikke plass i det gode selskap, men en fremmed i verden. Jfr julefortellingen hos Johannes: Joh.1.11: "Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham."
 • Lovprist av gjeterne. De også utstøtt og blant de minste i samfunnet. Jesu liv ellers ble mye blant de utstøtte og små i samfunnet.
 • Engelsangen: En frelser er født. Jesus kommet ovenfra til menneskenes beste.
 • Matteus har historien om de vismennene. Symboliserer det universelle, Sprenger Davidsslektens jødiske ramme. Gavene symboliserer både kongeverdighet (gull, røkelse) og død (myrra). Jfr palmesøndag og langfredag.
 • Inkarnasjon = Gud tar på seg kjøtt og blod i mennesket Jesus fra Nasaret

Den barmhjertige samaritan

Lk 10.25-37

 • v.25 Hvem spør? En lovkyndig. Hensikt: Sette Jesus på prøve. Dvs han er ikke personlig (eksistensielt) interessert i svaret, men bare for å fange Jesus i ord.
 • Hva skal man gjøre for å evig liv? dvs spørsmål om frelse.
 • Svar: Det dobbelte kjærlighetsbud
 • v.28: Gjør så og så - så skal du leve evig!
 • Jesus gir et svar ad gjerningsrettferdighetens vei - men klarer noen å gå den??
 • "Hvem er min neste?" - Den lovkyndige spør for å rettferdiggjøre seg selv.
 • Så følger eksempelfortellingen om den barmhjertige samaritan.
 • Den er blitt stående som nesten selve innbegrepet på kristen etikk.
 • De som man forventer omsorg av, går forbi.
 • Den som ingen plikt til det har, viser praktisk omsorg.
 • Samaritanerne et "fremmed" folkeslag, som ikke var gode nok for jødene.
 • Lovens krav går utover det man normalt forventer.
 • Kritikk av fariseernes praktikable lov. Jesus skjerper krava for de som vil gå selvrettferdighetens vei.

Didaktisk

 • Den narrative etikk sier at fortellinger er den beste måten å lære etikk på. Fortell, dramatiser, tegn, form osv fortellingen uten å formane eller moralisere. Fortellingen er sterk nok i seg selv.
 • Veiledningen om "Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv"

Den rike unge mann

Lk. 18.18-27

 • Samme struktur som over.
 • Hva skal jeg gjøre?
 • Svar: budene i skjerpet fasong.
 • Hvem kan da bli frelst? Umulig for mennesker, men mulig for Gud.

Jesus og barna

Lk 18.15-17

 • Ta i mot Guds rike.
 • Barna modell i mottagelsen.
 • Hva skiller de fra voksne? Neppe uskyld. Kanskje tillit, åpenhet, lek?

Didaktisk

 • Egner seg som fortellingsstoff i småskolen, men er altså ikke oppført i L97 direkte.

Sakkeus

Lk 19-1-10

 • Se og bli sett.
 • Jesus bryter sosiale grenser.
 • Møtet med Jesus førte til endring i livet.
 • Frelse til dette hus før han får anledning til å gjøre opp.
 • Oppgjøret er resultatet av frelsen.
 • Frelse først, gode gjerninger dernest.

Didaktisk

 • 4.klasse i L97. Fortellingsstoff med både mulighet for videre arbeid både om kristen tro og om etikk.
 • Kristen tro: Jesus bryr seg om alle, også de som ellers er utstøtt. Tro er å oppsøke Jesus.
 • Etikk: Når man innrømmer gale handlinger, kan det føre til at man må gjøre opp for seg og betale tilbake det man for eksempel har stjålet. Kan aktualiseres i barn som nasker. Godt å si det slik det er for å komme ut av dårlig samvittighet og for å kunne se folk i ansiktet etterpå uten skam.
 • Skam og skyld-problematikk. Passer også i høyere årstrinn.

Påsken

 • Dramatisk historie. Egner seg til billedskaping og drama.
 • Palmesøndag: Jesus er konge, men annerledes. Jfr julefortellingen.
 • Skjærtorsdag: Nattverden innstiftes. Ny pakt som avløser en eldre, nemlig Moseloven og Sinaipakten. Bryter med en stivnet jødedom. Ny pakt profetert i GT: Jer 31.31ff
 • Judas-historien: fra svik til undergang
 • Peter-historien: fra svik til oppreising
 • Jesus ble alene igjen.
 • Rettergangen: spott og spe. Dømt for blasfemi. Pilatus gir etter for press.
 • Jesus død: Ny spott. Men en røver innrømmer egen skyld, appellerer til Jesus og blir frelst. Tempelforhenget revnet. Understreker den nye pakts avløsning av den gamle (GT).
 • Oppstandelsen: Jesus er sterkere enn døden. Viser at han er Guds Sønn. Paulus legger all vekt på oppstandelsen i 1Kor.15.

Didaktisk

Romerbrevet

1.16-17:

 • Evangelium: Jesus-historien.
 • Gud ble menneske for å frelse mennesket pga syndefallets dom.
 • Guds kraft til frelse. For alle som tror. Troen sentral.

1.18-3.20:

 • Oppgjør med gjerningsrettferdigheten (det at man kan fortjene frelsen ved å være snill og grei) slik som Jesus tok et oppgjør med fariseernes og de lovkyndiges gjerningsrettferdighet. Les 3.20

3.21-26:

 • Frelseslæren. Juridisk tenkning.

6.3-5:

 • Dåpen som det middel som knytter den dype kontakten mellom Jesus i påsken og den troende. Dvs at dåpen frelser, i følge Luthersk mm forståelse.

8.1-17:

 • På frelsens grunn leves de nye livet, dvs gjerningene kommer også her etter frelsen. Man er ikke snill og grei for å tekkes Gud, men fordi Gud har tekket menneskene på forhånd.

8.18-23:

 • Eskatologi (læren om de siste ting). Også naturen skal nyskapes.

This article is shown 8685 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2622.jpg

I dag 2450 treff på nonaliud, og 2522865 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 389 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1999). Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 27.01.2022 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=65&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!