toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Bibelens beretning om Jesu siste påske

Oppstilt av Svein Sando

En skjematisk oppstilling av de ulike hendelser i evangelienes påskeberetninger

Hendelse Tekst i Bibelen Teologisk tema/poeng Avledet livstema

Palmesøndag

Inntoget i Jerusalem Mt.21.1-11, Mrk.11.1-10, Lk.19.28-44, Joh.12.12-19 Oppfyllelse av profetien om kongen på eselet (Sak.9.9). Jesus lar seg hylle som konge  

Noen hendelser etter inntoget i Jerusalem

Jesus renser tempelet Mt.21.12-13, Mrk.11.15-19, Lk.19.45-48, Joh.2.13-17 Oppgjør med kommersialisert kultus Tro og livssyn må ikke ha økonomiske bindinger/begrunnelser
Ve-rop over skriftlærde og fariseere Mt.23.13-36 Oppgjør med utvendig gjerningsreligion Oppgjør med moralisme
Enkens skjerv Mrk.12.41-44, Lk.21.1-4 Vurdering av et offer har mer å gjøre med hjertelaget enn offerets størrelse Om det å gi noe til andre, og at det ikke er størrelsen på gaven som teller

Skjærtorsdag

Det høye råd planlegger å gripe Jesus med list Mt.26.1-5, Mrk.14.1-2, Lk.22.1-2 Jesu motstanderes renkespill 1  
Jesus salves i Betania Mt.26.6-13, Mrk.14.3-9, Lk.7.37-38, 44-46, Joh.12.1-8 Symbolhandling som forbereder Jesu død Om å ære folk mens de ennå er i live
Judas treffer avtale med yppersteprestene Mt.26.14-16, Mrk.14.10-11, Lk.22.3-6 Jesu motstanderes renkespill 2 Om å svike sine venner i bytte for penger
Påskemåltidet forberedes Mt.26.16-19, Mrk.14.12-16, Lk.22.7-13 Forarbeid til nattverdsinnstiftelsen  
Fotvaskingen Mt.10.24+40, Joh.13.1-20 Joh's "nattverd"beretning, om å bli renset av Kristus, den omvendte rangorden 1 (mesteren som betjener tjenerne) Om å være stor ved å betjene de små. Sant lederskap er ikke å herske men å være til hjelp for de man leder. Omsorg. Tilgivelse. .
Jesus antyder hvem forræderen er Mt.26.20-25, Mrk.14.17-21, Lk.22.14+21-23,

Joh.13.21-30

Fra å lefle med svikets mulighet, drives nå Judas over til fullt forræderi, noe Joh. betrakter som å bli besatt av Satan. "Gir du djevelen lillefingeren, tar han hele hånda."
Nattverden innstiftes Mt.26.26-29, Mrk.14.22-25, Lk.22.15-20, (Joh.6.51-59) Nattverden innstiftes som de troendes reisekost, som minnemåltid, offermåltid og håpsmåltid (For ladet med ekslusivt teologisk innhold til at det finnes en allmenn avledning)
Sann storhet Mt.20.24-28, Mrk.10.41-45, Lk.22.24-30, Joh.13.4-5+12-17 Den omvendte rangorden 2 Det er større å tjene enn å herske
Jesus taler om sin død og oppstandelse Joh.13.31-33 Profeti om egen død  
Innbyrdes kjærlighet Joh.13.34-35 De troendes kjennetegn er at de elsker hverandre, slik Jesus har vist dem Livets bud: elsk hverandre uten å tenke på egen vinning

Langfredag

Hendelse Tekst i Bibelen Teologisk tema/poeng Avledet livstema
Peters fornektelse forutsies Mt.26-30-35, Mrk.14.26-31, Lk.22.31-34, Joh.13.36-38 Disiplenes svik forutsies, Peters hovmod Om hovmod, svik, erkjennelse, tilgivelse og oppreising (del 1)
Jesu sluttsamtale med sine disipler Joh.14-17    
Jesu sjelekamp i Getsemane Mt.26.36-46, Mrk.14.32-42, Lk.22.39-46 Jesus kommer i dødsangst selv om han er Guds Sønn. Disiplene svikter tross gode forsetter. Menneskenaturens svakhet
Jesus fengsles Mt.26.47-56, Mrk.14.43-52, Lk.22.47-53, Joh.18.1-11 Judas forræderi fullbyrdes, disiplene stikker av, men Jesus ser det hele som en del av Guds plan.  
Jesus for Det høye råd Mt.26.57-68, Mrk.14.53-65, Lk.22.63-71, Joh.18.13-24 Det jødiske anklagegrunnlaget: Jesus gjør seg selv til Gud.
Peter
 
Peters fornektelse Mt.26.69-75, Mrk.14.66-72, Lk.22.56-62, Joh.18.25-27 Peters fornektelse: Jesus lades helt alene: frelsesverket er "uberørt av menneskehånd". Om hovmod, svik, erkjennelse, tilgivelse og oppreising (del 2)
Jesus spottes Lk.22.63-65 Jesu fornedrelse går dypt Mobbing, særlig av den som ikke kan yte motstand
Rettergangen hos ypperstepresten; overførselen til Pilatus Mt.27.1-2, Mrk.15.1, Lk.22.66-71, 23.1, Joh.18.28 Lukas: Jesus erkjenner at han er Guds Sønn  
Judas tar selvmord Mt.27.3-10 Judas våkner av besettelsen, angrer, men tar eget liv framfor å be om tilgivelse Sett sammen med Peters fornektelse: hvordan takler mennesker eget svik etterpå?
Forhøret hos Pilatus Mt.27.11-14, Mrk.15.2-5, Lk.23.2-4, Joh.18.29-38 Pilatus vegrer seg for å dømme i saken. Jesus rike er ikke av denne verden  
Jesus forhøres av Herodes Lk.23.5-12 Den menneskelige jurdiske siden av saken står svakt for anklagerne Felles ytre fiende kan føre gamle uvenner sammen
Pilatus frikjenner Jesus Lk.23.13-16 Jesus uskyldig etter romersk lov Justismordets opptakt
Barabbas løslates Mt.27.15-21, Mrk.15.6-11, Lk.23.17-19, Joh.18.39-40 Jesus blir stedfortreder også for forbrytere etter menneskelig lov Folkehopens makt.

Stedfortredende straff. Noen gir sitt liv til beste for andre.

"Se det menneske", Pilatus presses av jødene Mt.27.28-31a, Mrk.15.17-20a, Lk.23.2-5, Joh.19.1-15 Det eneste domsgrunnlaget er teologisk: kalt seg selv Guds Sønn Folkehopens makt.
Endelig domfellelse. Pilatus vasker sine hender Mt.27.22-26, Mrk.15.12-15, Lk.23.20-25, Joh.19.16 Han dømmes på grunn av folkehopens press. Justismordet utføres. Retten settes til side.
Tornekroning Mt.27.27-31, Mrk.16-20, Joh.19.2-3 Han ble dog kronet til konge også av sine bødler Mobbing
Korsfestelsen Mt.27.32-44, Mrk.15.21-32, Lk.23.26-43, Joh.19.17-27 Formelt domsgrunnlag: Jødenes konge (opprør mot Romerstaten).
Jesu død var frivillig fra Jesu side.
 
Jesu død Mt.27.45-56
Mrk.15.33-42, Lk.23.44-49, Joh.19.28-36
Guds Sønn dør forlatt av Faderen. Soning og forsoning. Den gamle pakt er avløst av den nye. Døden - samtidig som Jesu død er spesiell på mange måter.
Jesus begraves Mt.27.57-61, Mrk.15.42-47, Lk.23.50-56, Joh.38-42 Jesus død er en virkelig død Begravelse
Vakt ved graven Mt.27.62-66 Forsøk på å "hindre" den forutsagte oppstandelsen  

Påskedag

Hendelse Tekst i Bibelen Teologisk tema/poeng Avledet livstema
Oppstandelsen Mt.28.1-8, Mrk.16.1-9, Lk.24.1-12, Joh.20.1-10 Døden kunne ikke holde på Guds Sønn Livet er sterkere enn døden. Det gode kan seire på tross av ondskap. Håp.
Jesus åpenbarer seg for kvinnene Mt.28.9-10, Mrk.16.9-11, Joh.20.11-18 De juridisk umyndige får første se den oppstandne  
Gravvakten bestikkes Mt.28.11-15 Den første bortforklaring av oppstandelsen Bestikkelse

Mellom påske og himmelfart

Emmausvandrerne Mrk.16.12-13, Luk.24.13-35 Jesu oppstandelseslegeme er et annerledes legeme  
Jesus viser seg for disiplene Mt.28.16-20, Mrk.16.14-18, Lk.24.36-49, Joh.20.19-23 Overgivelse av oppdraget til disiplene. Misjonsbefaling  
Jesus viser seg for tvileren Thomas Joh.20.24-31 "Salige er de som ikke ser men likevel tror" Tvil og tro
Jesus viser seg for Peter Joh.21.1-23 Peter gjeninnsettes som menneskefisker og ledende apostel. Peters fornektelse gjøres opp. Om hovmod, svik, erkjennelse, tilgivelse og oppreising (del 3)

Himmelfart

Himmelfart Mrk.16.19-20, Luk.24.50-53, Apgj.1.6-11 Jesu tronstigning  

This article is shown 9119 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3705.jpg

I dag 2406 treff på nonaliud, og 2522821 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 389 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2004). Bibelens beretning om Jesu siste påske. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 27.01.2022 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=66&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!