Religiøs toleranse i Norge - noen merkesteiner

1814 Grunnloven bygger på opplysningtidens idealer, men fastsetter likevel §2 om den evangelisk lutherske religion som statens offentlige religion og med krav om at alle innvånere skal oppdras i samme.
1842 Konventikkelplakaten oppheves (konventikkelplakaten nektet lekfolk å forkynne uten prestens tilsyn samt totalforbud med vandrepredikanter)
1845 Disenterloven; Den romersk katolske kirke kan dermed igjen etablere seg i Norge
1851 Jøder får adgang til riket.
1897 Forbud mot munkeordener oppheves
1956 Jesuitter gis adgang til riket
1964 Grunnlovfestet religionsfrihet
1969 Disenterbegrepet oppheves


Svein Sando 6.5.98

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny