Noen etiske cases fra barnehagen

Disse kan man øve seg på for å lære seg etisk analyse og vurdering, for eksempel etter følgende metodeskjema:

  1. Beskriv problemet. Hvor er knuten i problemet?

  2. Innhent (definer selv) den tilleggsinformasjon som du mener er relevant for å bedømme saken.

  3. Hva er handlingsalternativene? Sett opp en liste for hvert av alternativene hva som taler for og hva som taler mot at dette alternativet gjennomføres.

  4. Hvilke verdier og/eller normer/regler er relevante for dette caset?

  5. Bruk ulike etiske teorier (konsekvensetikk og pliktetikk i hvert fall), gjerne i rendyrket form, på de ulike handlingsalternativene og se hva slags handlingsalternativ de anbefaler.

  6. Samlet vurdering der du velger den etisk teori (eller kombinerer de) som du mener er mest riktig å bruke i dette caset.

1. Dere har fått tre nye barn på avdelinga denne høsten, Per 4 år, Kari 4.6 og Carlo 3.9. Carlo kommer fra Sør-Amerika. Etter kort tid overhører du at Per og Kari nokså ofte sier at de ikke vil leke med Carlo fordi han er så brun i ansiktet og på hendene. Hva gjør du som førskolelærer på avdelinga?

2. Per er alene med datteren Kari 4.6. Han strever for å få tilværelsen til å henge sammen. De er uten annen familie på stedet. "Hver dag" kommer han seint, og tildels først etter at barnehagen skulle ha stengt for å hente Kari. Hva gjør du som avdelingsleder?

3. Det har oppstått en konflikt i foreldregruppa over hvordan barnehagens formålsparagraf skal forstås i forbindelse med markeringen av jula. (Rammeplanen sier s 69: «Julens kristne innhold er kanskje den delen av den kristne tro og lære som er lettest å formidle til barn. Barnehagene bør legge vekt på felles tradisjoner som knytter seg til julefeiringen. Både de verdslige og religiøse sider må få sin plass. Barna bør få lære julesanger både med og uten kristent innhold. Tenning av adventslys understreker barnas forventning til julehøytiden.») Foreldregruppa har delt seg i to like store grupper. Hvordan skal personalet håndtere denne situasjonen?

4.Du kommer ny som styrer til en avdeling hvor du opplever intrigemakeri. Ta fatt i dette.

5. På bussen hjem en dag overhører du førskolelærer fra naboavd. snakke om et av "sine" barn til en som ikke er innenfor barnehagen. Ut fra samtalen skjønner du at de har diskutert barnet og en del av de andre barna før. Hva gjør du?

6. Foreldrene klager over at assistenten "alltid" er seint ute når han har tidligvakt. Selv seinere på dagen, er punktlighet ikke hans styrke. Hva gjør du som avd.leder?

7. Søskenparet Anne 4 og Per 2.5 og foreldrene deres er alltid ustelt både mht personlig hygiene og i klesveien. De voksne er i jobb med fleksitid. Levering og henting i barnehagen er svært uregelmessig, beskjeder er vanskelig å gi. Det er stadig en viss alkoholeim over foreldrene, uten at du noen gang har sett dem beruset. Barna - bortsett fra at de lukter og er skitne i tøyet - ser ikke ut til å lide noen overlast. Hva gjør du som avd.leder?

8. Jens 4.2 har hatt en tøff start på livet pga mors alvorlige sykdom og fars død. De har ingen nær familie. Jens har ikke opplevd stabile omsorgspersoner rundt seg i mors sykdomsperiode, hun var hjemme hele tiden. Mor er blitt frisk, de har flyttet til et nytt sted hvor hun har fått jobb og leilighet, og de håper på en «ny» start. 

Jens begynner i din barnehage, du ser han ikke stoler på noen og trekker seg inn i seg selv. Han er allikevel nokså selvstendig for alderen. Du søker om midler til ekstra bemanning for å følge opp Jens. Mens du venter på svar på denne søknaden, føler du at noe må gjøres straks. Hvordan kan avd hjelpe Jens ?

Casene er samlet inn/laget av Marit Svare, DMMH

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!