Bibeltekster i L97 KRL

Emne Bibeltekst Grunnskolens klassetrinn Startside i NO85

Det gamle testamente (GT)

Skapelsen og syndefallet 1.Mos 1-2.4a 1 1
Adam og Eva i Edens have 1.Mos 2.4b-25 2 2
Syndefallet 1.Mos 3 2 3
Kain og Abel 1.Mos 4 2 4
Noahs ark 1.Mos 6-9.17 2 6
Babels tårn 1.Mos 11.1-9 2 10
Abrahams fortelling 1.Mos 11.27-25.11 2 11
Abrahams fortelling 1.Mos 11.27-25.11 5 11
Hagar og Ismael 1.Mos 16 5 14
Sara får høre hun i sin alderdom skal føde barn 1.Mos 18.1-15 2 16
Sodomma og Gomorra 1.Mos.18.16-19.29 5 16
Ofringen av Isak 1.Mos 22.1-19 5 21
Jakob og hans sønner 1.Mos 25.19-50.26 5 25
Jakob lurer til seg førstefødselsretten 1.Mos 27 3 27
Jakobs drøm 1.Mos 28.10-22 3 29
Jakob, Rakel og Lea 1.Mos 29.15-30 3 30
Josef fødes 1.Mos 30.22-24 3 32
Josef i brønnen 1.Mos 37 3 40
Josefs fortelling 1.Mos 37-50 3 40
Moses fortelling 2.Mos 6 59
Moses i sivkurven 2.Mos 2.1-10 3 59
Moses mottar de ti bud 2.Mos 20.1-21 3 79
Bileams esel 4.Mos 22.21-35 4 169
Rut og Boas Ruts bok 4 289
Eli og Samuel 1.Samuel 3 4 296
Kong Saul 1.Sam 8-31 6 300
David og Saul-fortellinger 1.Sam 16- 2.Sam 4 310
Kong David 1.Sam 16-31, 2.Sam, 1.Kong 1-2.12, 1.Krøn 11-29 6 310
Kong Salomo 1.Kong 1-11, 2.Krøn 1-9 6 363
Enken i Sarepta 1.Kong 17.7-24 4 389
Visdomslitteraturen Job, Ordsp, Fork 10 543
Salmenes bok Sal 10 585
Fortellingen om profeten Jesaia Jes 7 753
Fortellingen om profeten Jeremia Jer 7 836
Fortellingen om profeten Esekiel Esek 7 924
Fortellingen om profeten Daniel Dan 6.2-29 7 985
Daniel i løvehulen Dan 6.2-29 4 993
Fortellingen om profeten Amos Amos 7 1021
Jonas i hvalfiskens buk Jon 2.1-11 4 1034

Det nye testamente (NT)

Bergprekenen Matt 5-7 6 4
Ugrasset i åkeren Matt 13.24-30 6 18
Arbeiderne i vingården Matt 20.1-16 6 26
Jesus velsigner barna Mark 10.13-16 1 56
Den rike mannen Mark. 10.17-27 4 57
Jesus og den blinde Bartimeus Mk 10.46-52 5 58
Enkens skjerv Mk 12.41-44 6 61
Jesu liv Lukas 5 69
Jesu fødsel Luk 2.1-21 1 71
Jesus som barn i templet Luk 2.41-52 1 73
Johannes døperen og Jesu dåp Luk 3.1-22 3 73
Jesu fristelse i ørknen Luk 4.1-13 3 75
Jesus og den lamme som blir firt ned fra taket Luk 5.17-26 3 77
Jesus kaller disiplene Luk 6.12-16 4 78
Jesus stiller stormen Luk 8.22-25 5 83
Jesus metter 5000 Luk 9.10-17 5 84
Den barmhjertige samaritan Luk 10.25-37 2 88
Jesus, Marta og Maria Luk 10.38-42 4 88
Kvinnen og sølvpengen Luk 15.8-10 6 96
Den bortkomne sønnen Luk 15.11-32 6 96
Den rike mann og Lasarus Luk 16.19-31 6 97
De ti spedalske Luk 17.11-19 2 98
Tolleren og fariseeren Luk 18.9-14 6 99
Tolleren Sakkeus Luk 19.1-10 4 101
Jesu død og oppstandelse Luk 19.28-24.12 2 102
Jesus som kaster ut handelsfolk fra templet Luk 19.45-48 4 102
Nattverdsfortellingen Luk 22.7-22 2 106
Bryllupet i Kana Joh 2.1-12 5 113
Jeg-utsagn i Joh.evg, Joh 4.26, 6.20, 6.35, 41, 48, 51, 8.12, 18, 23, 24, 28, 58, 9.9, 10.7, 9, 11, 14, 11.25, 13.19, 14.6, 15.1, 5, 18.5-8, 6 116
Den gode hyrde Joh 10.11-21 2 126
Jesus vekker opp Lasarus Joh 11.1-44 5 127
Jesus vasker disiplenes føtter Joh 13.1-17 2 131
Kristi Himmelfart Apg 1.6-14 3 143
Pinsedagen Apg 2 3 144
Historien om Paulus iflg Apgj. Apgj 7.54-8.3, 9-28.30 7 154
Romerbrevet Rom 7 183
1. Korinterbrev 1.Kor 7 200
Galaterbrevet Gal 7 228

NO85 = "Norsk oversettelse 1985". Bibelen. Bibelselskapet. Oslo 1985. utgave 2

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!