Hermenevtikk

Forelesning i KRL 6.9. og 7.9.99, av Svein Sando, HiST Alu

Problemet med å forstå en tekst som har startet sitt liv i en annen kultur (tidsmessig/geografisk/sosialt) kalles det hermenevtiske problem.

Teksten ikke står alene, men den er

Fig. 1

menyadm/pix1/fig1.jpg

Kontekstene former tekstforståelsen

Den leste/hørte tekst framstår som mental tolkning = forståelse:

fig2.jpg (28274 bytes)

Hermenevtisk sirkel:

Tolken er både leser og forfatter på en gang:

fig3.jpg (39886 bytes)

Tolker: skuespiller, oversetter, journalist, oppleser, lærer, predikant osv.

Hele gangen fra tekst, via tolk til leser ser da skjematisk slik ut:

fig4.jpg (30135 bytes)

Fig 5

fig5.jpg (21054 bytes)

Tolkens rolle er derfor uvurderlig og uomgjengelig i vårt samfunn fordi kun et fåtall vil både av praktiske og kunnskapsmessige årsaker være nær nok den opprinnelige tekst til å kunne foreta en god tolkning for seg selv (Fig. 5).

Tolken er da helst plassert i ens samtid slik at det kan være er en felles kulturkontekst for tolk og leser:

fig6.jpg (28858 bytes)

Mer om den hermenevtiske sirkel:

Forståelse og tolkning  = et språklig uttrykk for innsikt eller mening om en sakssammenheng.

Forforståelsen er likevel ikke et rent påvirkningsprodukt men også et produkt av bevisste valg: hvilke påvirkninger vi slipper til og hvilke vi avstenger.

Vi tolker det nye og ukjente alltid i lys av det erfarte og kjente.

Disse stadige justeringer i vår forforståelse som en vekselvirkning mellom nye inntrykk og øyeblikkets forforståelse er et uttrykk for det som kalles den hermenevtiske sirkel.

Vinkling og ståsted

Tekstens egentlige mening lar seg ikke besvare uten i det minste å si noe om

  1. Hvis forfatteren tillegges autoritet, vil det antagelig være viktig med forfatterens mening med teksten.
  2. Hvis vi er interessert i en tekst betydning for ettertiden, spørs vi etter virkningshistorien. Den første virkning vil da være overfor de opprinnelige mottakere av teksten.
  3. Hvis vi spør om teksten kan bety noe i dag, spør vi etter tekstens mening for deg og meg.

Hvilken vinkling på en bibeltekst bør vi ha i undervisningen i KRL-faget?

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!