Dåp i Bibelen

av høgskolelektor cand.teol. Svein Sando

Nedenstående er ment som en hjelp til de som vil studere begrepet dåp o.l. i Bibelen. Alle forekomster av ordene dåp, døpe og tilhørende bøyningsformer er listet opp og kommentert. Bibelselskapets utgave fra 1978/1985 er sitert.

Versjon 1.0, 10.12.98

Ordforekomster

Følgende forskjellige dåp omtales i Bibelen:

Jdåp Vanndåpen til døperen Johannes, en omvendelsesdåp

Jedåp Dåp utført av Jesus eller hans disipler før Jesu siste påske, uklar funksjon

Vdåp Vanndåp (dåpsform)

Kdåp Kristen vanndåp i treenighetens navn

Ådåp Utøselse av Den Hellige Ånd, også kalt åndsdåp

Sted Tekstutdrag Kommentar Gruppe, betydning
Matt 3.6 Den ble døpt av ham i elven Jordan Omtale av Johannesdåpen Jdåp
Matt 3.7 mange fariseere og saddukeere kom for å bli døpt Jfr Lk 7.29 som sier det motsatte Jdåp
Matt 3.11
|| Mk 1.8, Lk 3.16
Jeg [Johannes] døper dere med vann til omvendelse. … Han [Jesus] skal døpe dere med Hellig Ånd og ild. Døperen Joh. om Jesus. Dåpen er kvalifisert som åndsdåp, antagelig i motsetning til Johannes' sin omvendelsesdåp i vann. Spørsmålet er om motsetningen går på vann - ild eller på omvendelsesdåp - åndsdåp. Jdåp vs Ådåp
Matt 3.13 "Jeg [Johannes] trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg!" Jesu omvendelsesdåp kan sees i lys av korset, nemlig som stedfortredende omvendelsesdåp. Det er derfor han sier: "for å oppfylle all rettferdighet." (v.15) Jesu dåp - Jdåp
Matt 3.16
|| Mk 1.9-11
Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Jesu dåp var med full neddykning og Ånden viser seg samtidig. Men hva kan vi bruke fra Jesu dåp til å si noe om kristen dåp?? Jesu dåp - Jdåp
Matt 28.19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem … Disippelskap iverksettes ved dåp. Likevel er det ikke sikkert at dette verset sier noe om enkeltmennesker, siden det snakkes om folkeslagene (eqnh). Kanskje er det et ord om den universelle kirke som skal kristne (døpe) nasjonene. Er det visjonen om folkekirker vi skimter her? dåp som disippelinnvielse
Mk 1.4f forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder. (5) … de ble døpt av ham i elven Jordan Omtale av Johannesdåpen Jdåp
Mk 1.8
|| Mt 3.11, Lk 3.16
Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den Hellige Ånd Her er motsetningen vann - ånd klarere enn i Matt 3.11. Vdåp vs Ådåp
Mk 1.9
|| Mt 3.16
kom Jesus … og ble døpt av Johannes i Jordan Jesu dåp, se Mt 3.16 Jesu dåp, Jdåp
Mk 10.38f
2 ganger
døpt med den dåp jeg [Jesus] skal døpes med?" … den dåp jeg døpes med, skal også dere bli døpt med Dåp i overført betydning om Jesu martyrdød metafor for martyrium
Mk 16.15 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst Misjonsbefalingen i følge Markus Kdåp som frelse
Lk 3.3 forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder Johannesdåpen som omvendelsesdåp og syndstilgivelse Jdåp
Lk 3.7 I store mengder drog folk ut til Johannes for å bli døpt av ham Johannesdåpen Jdåp
Lk 3.12 Også noen tollere kom for å bli døpt Omvendelsesdåp Jdåp
Lk 3.16
|| Mt 3.11, Mk 1.8
Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild I motsetning til parallellstedene er her ingen kontrast til Johannes-dåpen Ådåp
Lk 3.21 Hele folket lot seg nå døpe Johannesdåpen Jdåp
Lk 3.21f
|| Mt.3.16, Mk 1.9
Jesus ble også døpt. … (22) og Den Hellige Ånd kom ned over ham i skikkelse av en due. se Mt 3.16 Jesu dåp, Jdåp
Lk 7.29f
2 ganger
Hele folket … lot seg nå døpe av Johannes. Men fariseerne og de lovkyndige lot seg ikke døpe av ham Johannesdåpen Jdåp
Lk 12.50 En dåp må jeg døpes med; hvor tynget jeg er til den er fullført! Dåp i overført betydning om Jesu martyrdød metafor for martyrium
Joh 1.25f Hvorfor døper du [Johannes] da … "Jeg døper med vann. Men midt blant dere står en [Jesus] … Johannesdåpen vs Jesus Jdåp
Joh 1.28 på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte stedet for Johannesdåpen Jdåp
Joh 1.31-33 er jeg [Johannes] kommet og døper med vann … meg for å døpe med vann … han er det som døper med Den Hellige Ånd Johannes om sin egen dåp i kontrast med Jesu åndsdåp Vdåp vs Ådåp
Joh 3.22 … Judea. Der ble han [Jesus] nå sammen med dem [disiplene] og døpte. Sammen med Joh.3.26, antg. det eneste sted der det omtales at Jesus foretok dåp av andre. Men hva slags dåp? Omvendelsesdåp?? Jedåp
Joh 3.23 der det var mye vann, og folk kom dit og ble døpt Johannes døper etter at Jesus har startet sin virksomet Jdåp
Joh 3.26 han [Jesus] døper nå, og alle går til ham. Se Joh.3.22 Jedåp
Joh 4.1f Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. (2) I virkeligheten var det ikke Jesus som døpte, men disiplene hans. Jesus som døper modifiseres (se 3.22 + 26). Likevel uklart hva slags dåp Jesu disipler døpte med på dette tidspunktet JeDåp
Joh 10.40 til det stedet der Johannes hadde døpt. Omtale av Johannesdåpen Jdåp
Apgj 1.5 For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd. Jesu forutsigelse om pinsen Jdåp vs Ådåp
Apgj 1.22 fra han ble døpt av Johannes Omtale av Jesu dåp Jesu dåp, Jdåp
Apgj 2.38 Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn … så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. vanndåp til Jesu navn gir tilgivelse for synd, dvs nesten identisk med å si at dåpen frelser. Vanndåpen er forløper for åndsdåpen, men er den en nødvendig forutsetning for den og er det automatikk i at åndsdåp følger vanndåpen? Kdåp før Ådåp
Apgj 2.41 De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble rundt tre tusen lagt til menigheten. Dåp som naturlig følge av å tro budskapet. Dåp som menighetsinnlemmelse Kdåp
Apgj 8.12f de [samaritanerne] lot seg døpe … Simon selv kom også til troen, og etter sin dåp…. Trollmannen Simons dåp. I v.17 berettes om åndsdåpen ved at Peter og Joh legger hendene sine på samaritanerne Kdåp forut for Ådåp
Apgj 8.16f For Ånden var ennå ikke kommet over dem [samaritanerne], de var bare døpt til Herren Jesu navn. (17) Nå la de [Peter, Johannes] hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd. Separasjonen av Kdåp og Ådåp medfører aksjon fra apostlenes side, dvs dette var tydeligvis unormalt Kdåp forut for Ådåp
Apgj 8.36, 38f Er det noe til hinder for at jeg [den etiopiske hoffmann] blir døpt? .. (38) … Filip døpte ham. (39) Da de steg opp av vannet … Den første omtalte hedningedåp. Full neddykking Kdåp
Apgj 9.17f han vil at du [Saulus] skal … bli fylt av Den Hellige Ånd" (18) … Han gjorde seg klar og ble døpt. Pauli dåp. Åndsmeddelelse og vanndåp synes å være tidsmessig sammenfallende, ja endog samme sak fordi det står ikke noe mer om at Paulus fikk Ånden ved noen annen anledning. Ådåp og Kdåp
Apgj 10.37 Johannes hadde forkynt sin dåp Omtale av Johannesdåpen Jdåp
Apgj 10.44-48 (44) … kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet … (45) … forferdet over at Den Hellig Ånds gave ble utøst også over hedningene. (46) For de hadde hørt dem tale i tunger … (47) "Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?" (48) Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Den andre omtalte hedningedåp (Kornelius og hans hus). Det gjør situasjonen spesiell og kan hende måtte Ånden utøses først for at Peter skulle bli overbevist om at hedninger kunne døpes. Ådåp forut for Kdåp
Apgj 11.16 "Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd." Peters omtale av den andre hedningedåp, jfr Apgj 10.44-48 Jdåp vs Ådåp
Apgj 13.24 Johannes forkynt omvendelsens dåp for hele Israels folk Omtale av Johannesdåpen Jdåp
Apgj 16.15 Sammen med hele sin familie ble hun [Lydia] døpt tyder på at også barn ble døpt Kdåp av hele familien
Apgj 16.31-33 "Tro på Herren, så skal du og dine bli frelst." (32) Og de forkynte Herrens ord for ham [fangevokteren] og alle i hans familie. (33) … han ble straks døpt med alle sine. dåp etter forutgående forkynnelse. V.31 kan tyde på at hele familier kan bli frelst ut fra overhodets tro. Kdåp av hele familien
Apgj 18.8 Synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren sammen med hele sin familie … kom til tro, og ble døpt. tro fører naturlig til dåp. Det står ikke eksplisitt, men av sammenhengen er det rimelig å tro at hele familien ble døpt siden det sies at hele familien kom til tro, og at det andre steder (16.15 og 16.33) står at hele familier ble døpt i lignende situasjoner. Kdåp, antg av hele familien
Apgj 19.2 "Hva slags dåp er dere døpt med?"   ukvalifisert
Apgj 19.2 "Johannes dåp" Omtale av Johannesdåpen Jdåp
Apgj 19.4 "Johannes døpte med omvendelsens dåp" Omtale av Johannesdåpen Jdåp
Apgj 19.5 lot seg døpe til Herren Jesu navn. Dåpen til Jesus skjer til tross for at de er døpt med Johannes sin omvendelsesdåp. Altså er den kristne dåp ingen omvendelesesdåp. I det påfølgende verset berettes at Paulus legger hendene på dem slik at de får åndsdåpen og tungetalen og profetisk gave. Jdåp forut for Kdåp forut for Ådåp
Apgj 22.16 Kom og la deg døpe og få dine synder vasket bort, i det du påkaller hans navn Om Pauli omvendelse. Passivene 'la deg døpe' (baptisai) og 'få dine synder vasket bort' (apolusai taV amartiaV sou) står parallelt stillet i gr.tekst, mens påkallelsen er en engangs parallellhandling (aor.part.med.: epikalesamenoV), antagelig til begge, jfr. 1.Pet 3.21b. Kdåp
Rom 6.3-4 … alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? (4) Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Dåpen knytter til Jesus død. Guds kraft i Jesu oppstandelse virker i dåpslivet. Dåp som etisk incitament likedannelsesdåp, frelsesmidler, Kdåp
1Kor 1.13 Ble dere døpt til Paulus' navn? ang partier i Korintermenigheten retorisk om dåp
1Kor 1.14 + 16 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre enn… Paulus døper minst mulig, se 1.17 Kdåp
1Kor 1.15 slik skal ingen si at dere ble døpt til mitt navn se 1.13 retorisk om dåp
1Kor 1.16 Jeg har riktignok også døpt Stefanas og hans familie. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen. Paulus som døper minst mulig. Dåp av hele familier, inkl.barn? Kdåp av familier
1Kor 1.17 Kristus har ikke utsendt meg [Paulus] for å døpe, men for å forkynne evangeliet Paulus overlater dåpen til andre. Kdåp
1Kor 10.2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet Israel som advanrende eksempel. Disse ble både "døpt" og fikk åndelige gaver, og ble likevel forkastet (de fleste). metafor om Sinai? (skyen) og Sivsjøunderet
1Kor 12.13 med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme … fikk vi alle én Ånd å drikke Her hører Ånden og dåpen åpenbart tett sammen, men det er uklart om første del faktisk sier noe om vanndåpen i det hele tatt, dvs om det er en spesifikk åndsdåp som ikke er vanndåp det sies noe om. Ådåp og Kdåp?
1Kor 15.29 Hvorfor lar noen seg døpe for de døde? Hvis de døde ikke står opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem? I forlengelse av Paulus sitt oppstandelseskapittel. Setningen reflekterer antagelig en oldkirkelig praksis der man lot seg døpe for udøpte døde, f.eks. slektninger eller troende som ennå ikke hadde blitt døpt. Stedet sier imidlertid lite om problemstillingen åndsdåp vs vanndåp. Kdåp
Gal 3.26 (25) … Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. (26) Alle dere som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus Barnekåret er grunnet på tro, ikledningen av Kristus på dåp. Kdåp
Ef 4.5 én Herre, én tro, én dåp Det som binder sammen de kristne Kdåp
Kol 2.12 i dåpen begravet sammen med ham [Kristus] Dåpen gir del i Kristi frelsesgjerning frelsesmidler, Kdåp
1.Pet 3.21 i sitt motbilde, dåpen, nå frelser dere Dåpen er motbilde på Noas ark. For begge gjelder at vannet frelser. Kdåp som frelsesmiddel
1.Pet 3.21 Dåpen er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse Dåpens betydning ligger i tolkningen av det vanskelige ordet "en god samvittighets bekjennelse/pakt til/med Gud". Det hele får sin kraft fra Jesu oppstandelse, altså er dåpen noe som Gud bevirker. pakt med Gud ?
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!