Bibelens beretning om Jesu siste påske

Oppstilt av Svein Sando

En skjematisk oppstilling av de ulike hendelser i evangelienes påskeberetninger

Hendelse Tekst i Bibelen Teologisk tema/poeng Avledet livstema

Palmesøndag

Inntoget i Jerusalem Mt.21.1-11, Mrk.11.1-10, Lk.19.28-44, Joh.12.12-19 Oppfyllelse av profetien om kongen på eselet (Sak.9.9). Jesus lar seg hylle som konge  

Noen hendelser etter inntoget i Jerusalem

Jesus renser tempelet Mt.21.12-13, Mrk.11.15-19, Lk.19.45-48, Joh.2.13-17 Oppgjør med kommersialisert kultus Tro og livssyn må ikke ha økonomiske bindinger/begrunnelser
Ve-rop over skriftlærde og fariseere Mt.23.13-36 Oppgjør med utvendig gjerningsreligion Oppgjør med moralisme
Enkens skjerv Mrk.12.41-44, Lk.21.1-4 Vurdering av et offer har mer å gjøre med hjertelaget enn offerets størrelse Om det å gi noe til andre, og at det ikke er størrelsen på gaven som teller

Skjærtorsdag

Det høye råd planlegger å gripe Jesus med list Mt.26.1-5, Mrk.14.1-2, Lk.22.1-2 Jesu motstanderes renkespill 1  
Jesus salves i Betania Mt.26.6-13, Mrk.14.3-9, Lk.7.37-38, 44-46, Joh.12.1-8 Symbolhandling som forbereder Jesu død Om å ære folk mens de ennå er i live
Judas treffer avtale med yppersteprestene Mt.26.14-16, Mrk.14.10-11, Lk.22.3-6 Jesu motstanderes renkespill 2 Om å svike sine venner i bytte for penger
Påskemåltidet forberedes Mt.26.16-19, Mrk.14.12-16, Lk.22.7-13 Forarbeid til nattverdsinnstiftelsen  
Fotvaskingen Mt.10.24+40, Joh.13.1-20 Joh's "nattverd"beretning, om å bli renset av Kristus, den omvendte rangorden 1 (mesteren som betjener tjenerne) Om å være stor ved å betjene de små. Sant lederskap er ikke å herske men å være til hjelp for de man leder. Omsorg. Tilgivelse. .
Jesus antyder hvem forræderen er Mt.26.20-25, Mrk.14.17-21, Lk.22.14+21-23,

Joh.13.21-30

Fra å lefle med svikets mulighet, drives nå Judas over til fullt forræderi, noe Joh. betrakter som å bli besatt av Satan. "Gir du djevelen lillefingeren, tar han hele hånda."
Nattverden innstiftes Mt.26.26-29, Mrk.14.22-25, Lk.22.15-20, (Joh.6.51-59) Nattverden innstiftes som de troendes reisekost, som minnemåltid, offermåltid og håpsmåltid (For ladet med ekslusivt teologisk innhold til at det finnes en allmenn avledning)
Sann storhet Mt.20.24-28, Mrk.10.41-45, Lk.22.24-30, Joh.13.4-5+12-17 Den omvendte rangorden 2 Det er større å tjene enn å herske
Jesus taler om sin død og oppstandelse Joh.13.31-33 Profeti om egen død  
Innbyrdes kjærlighet Joh.13.34-35 De troendes kjennetegn er at de elsker hverandre, slik Jesus har vist dem Livets bud: elsk hverandre uten å tenke på egen vinning

Langfredag

Hendelse Tekst i Bibelen Teologisk tema/poeng Avledet livstema
Peters fornektelse forutsies Mt.26-30-35, Mrk.14.26-31, Lk.22.31-34, Joh.13.36-38 Disiplenes svik forutsies, Peters hovmod Om hovmod, svik, erkjennelse, tilgivelse og oppreising (del 1)
Jesu sluttsamtale med sine disipler Joh.14-17    
Jesu sjelekamp i Getsemane Mt.26.36-46, Mrk.14.32-42, Lk.22.39-46 Jesus kommer i dødsangst selv om han er Guds Sønn. Disiplene svikter tross gode forsetter. Menneskenaturens svakhet
Jesus fengsles Mt.26.47-56, Mrk.14.43-52, Lk.22.47-53, Joh.18.1-11 Judas forræderi fullbyrdes, disiplene stikker av, men Jesus ser det hele som en del av Guds plan.  
Jesus for Det høye råd Mt.26.57-68, Mrk.14.53-65, Lk.22.63-71, Joh.18.13-24 Det jødiske anklagegrunnlaget: Jesus gjør seg selv til Gud.
Peter
 
Peters fornektelse Mt.26.69-75, Mrk.14.66-72, Lk.22.56-62, Joh.18.25-27 Peters fornektelse: Jesus lades helt alene: frelsesverket er "uberørt av menneskehånd". Om hovmod, svik, erkjennelse, tilgivelse og oppreising (del 2)
Jesus spottes Lk.22.63-65 Jesu fornedrelse går dypt Mobbing, særlig av den som ikke kan yte motstand
Rettergangen hos ypperstepresten; overførselen til Pilatus Mt.27.1-2, Mrk.15.1, Lk.22.66-71, 23.1, Joh.18.28 Lukas: Jesus erkjenner at han er Guds Sønn  
Judas tar selvmord Mt.27.3-10 Judas våkner av besettelsen, angrer, men tar eget liv framfor å be om tilgivelse Sett sammen med Peters fornektelse: hvordan takler mennesker eget svik etterpå?
Forhøret hos Pilatus Mt.27.11-14, Mrk.15.2-5, Lk.23.2-4, Joh.18.29-38 Pilatus vegrer seg for å dømme i saken. Jesus rike er ikke av denne verden  
Jesus forhøres av Herodes Lk.23.5-12 Den menneskelige jurdiske siden av saken står svakt for anklagerne Felles ytre fiende kan føre gamle uvenner sammen
Pilatus frikjenner Jesus Lk.23.13-16 Jesus uskyldig etter romersk lov Justismordets opptakt
Barabbas løslates Mt.27.15-21, Mrk.15.6-11, Lk.23.17-19, Joh.18.39-40 Jesus blir stedfortreder også for forbrytere etter menneskelig lov Folkehopens makt.

Stedfortredende straff. Noen gir sitt liv til beste for andre.

"Se det menneske", Pilatus presses av jødene Mt.27.28-31a, Mrk.15.17-20a, Lk.23.2-5, Joh.19.1-15 Det eneste domsgrunnlaget er teologisk: kalt seg selv Guds Sønn Folkehopens makt.
Endelig domfellelse. Pilatus vasker sine hender Mt.27.22-26, Mrk.15.12-15, Lk.23.20-25, Joh.19.16 Han dømmes på grunn av folkehopens press. Justismordet utføres. Retten settes til side.
Tornekroning Mt.27.27-31, Mrk.16-20, Joh.19.2-3 Han ble dog kronet til konge også av sine bødler Mobbing
Korsfestelsen Mt.27.32-44, Mrk.15.21-32, Lk.23.26-43, Joh.19.17-27 Formelt domsgrunnlag: Jødenes konge (opprør mot Romerstaten).
Jesu død var frivillig fra Jesu side.
 
Jesu død Mt.27.45-56
Mrk.15.33-42, Lk.23.44-49, Joh.19.28-36
Guds Sønn dør forlatt av Faderen. Soning og forsoning. Den gamle pakt er avløst av den nye. Døden - samtidig som Jesu død er spesiell på mange måter.
Jesus begraves Mt.27.57-61, Mrk.15.42-47, Lk.23.50-56, Joh.38-42 Jesus død er en virkelig død Begravelse
Vakt ved graven Mt.27.62-66 Forsøk på å "hindre" den forutsagte oppstandelsen  

Påskedag

Hendelse Tekst i Bibelen Teologisk tema/poeng Avledet livstema
Oppstandelsen Mt.28.1-8, Mrk.16.1-9, Lk.24.1-12, Joh.20.1-10 Døden kunne ikke holde på Guds Sønn Livet er sterkere enn døden. Det gode kan seire på tross av ondskap. Håp.
Jesus åpenbarer seg for kvinnene Mt.28.9-10, Mrk.16.9-11, Joh.20.11-18 De juridisk umyndige får første se den oppstandne  
Gravvakten bestikkes Mt.28.11-15 Den første bortforklaring av oppstandelsen Bestikkelse

Mellom påske og himmelfart

Emmausvandrerne Mrk.16.12-13, Luk.24.13-35 Jesu oppstandelseslegeme er et annerledes legeme  
Jesus viser seg for disiplene Mt.28.16-20, Mrk.16.14-18, Lk.24.36-49, Joh.20.19-23 Overgivelse av oppdraget til disiplene. Misjonsbefaling  
Jesus viser seg for tvileren Thomas Joh.20.24-31 "Salige er de som ikke ser men likevel tror" Tvil og tro
Jesus viser seg for Peter Joh.21.1-23 Peter gjeninnsettes som menneskefisker og ledende apostel. Peters fornektelse gjøres opp. Om hovmod, svik, erkjennelse, tilgivelse og oppreising (del 3)

Himmelfart

Himmelfart Mrk.16.19-20, Luk.24.50-53, Apgj.1.6-11 Jesu tronstigning  
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!