Den anglikanske kirke

Beskrevet etter Smarts 7-delte skjema

av Svein Sando

Dimensjon Nærmere beskrivelse og eksempler

Karakteriserende beskrivelse

Englands og de britiske ex-koloniers kirke. Mangfoldig: innslag av både katolsk, reformert og luthersk teologi og praksis. Ideal: Romslighet (comprehensiveness), via media:

"It hath been the wisdom of the Church of England, ever since the first compiling of her publick Liturgy, to keep the mean between the two extremes,"

(fra: BCP - The Preface)

Bakgrunn, fødsel og forandring

Kirkesamfunnets historiske tilblivelses- og endringsprosess.

Church of England (COFE) dateres tilbake til 596 da Augustin ble første Archbishop of Canterbury.

Katolsk statskirke i 1534, åpne reformer fra Henrik VIII's død i 1547, katolsk motreaksjon under Maria den blodige i 1553-58, reformert-katolsk fra 1558/59 med Elizabeth I. Tredje utgave av Book of Common Prayer (BCP) 1559. "De 39 artikler" i 1563, moderat kalvinsk bekjennelse1. Høykirkelig dominans under Stuartene på 1600-tallet, men puritansk motreaksjon under Cromwell. Restaurasjonen 1660 gjenoppretter statskirken, og 1662 revideres BCP.

Praktisk og rituelt mm

Gudstjenester, preken, bønn, meditasjon, formelle og utformelle ritualer, liturgi.

BCP viktig, men stor grad av liturgisk frihet tillates likevel.

Morning Prayer, Communion Service (Holy Communion), Evening Prayer. Tidligere ble Communion Service mindre besøkt enn de to andre.

Religiøse erfaringer og følelser

Religiøse erfaringer og følelser knyttet til utøvelse eller møte med religionen, slik som omvendelse, åpenbaring, syn, opplevelse av det hellige, frelsesvisshet, følelser utløst av og i en religiøs setting f.eks knyttet til religiøs musikk, gudsfrykt, mm

Pga romsligheten ("comprehensiveness") vil man legge vekt på ulike erfaringer i ulike sammenhenger. De lavkirkelige vil legge vekt på slik som omvendelsen, de høykirkelige på den erfaring liturgien gir. osv.

Fortelling og myte

Religionens fortellinger av både mytisk og historisk karakter. Bibelen. Kristne legender. Danner ofte grunnlaget for både ritualer og doktriner.

Bibelen

Teologi

Tankemessig framstilling av læreinnholdet i det narrative stoffet eller som egne doktriner, gjerne med utgangspunkt i dette narrative stoffet. Intellektuelle uttrykk for troens innhold og utfordringer. Troslære, trosbekjennelser, eksegese, religionsfilosofi.

Book of Common Prayer (1549, 1552, 1559, 1662)

The 39 Articles (1563)

Lambeth Conferences (hvert 10.år)

Etikk og fromhetsliv

Både de faktiske lover og regler som regulerer livsførselen og deres ofte mer teoretiske begrunnelse ut fra Bibel, tradisjon mm. Fromhetsliv.

 

Sosiologisk og organisatorisk

Religionens inkarnasjon i form av mennesker, dvs som menighet eller forsamling, gjerne med en formell organisasjon. Ekklesiologi. Kirkerett. Kirken slik den framstår av og blant folk. Religionssosiologi. Troen i folket. Kirkeordninger. Kirkeledere og ledelse. Grupperinger og fraksjoner. Organisatoriske undergrupper eller hierarkier. Utbredelse geografisk og kvantitativt.

Statskirke. Monarken må tilhøre CE.. Monarken må tilhøre COFE.

Episkopal kirke med biskop, prest og diakon. Apostolisk suksesjon. kirke med biskop, prest og diakon. Apostolisk suksesjon.

The Lambeth Conference (første gang 1867) samler alle anglikanske biskoper verden over ca hvert 10. år.

To Convocations, et for hvert erkebispedømme (Canterbury & York), kun geistlige.

Menighetsråd siden 1919. Stemmerett for registrerte kommunikanter. siden 1919. Stemmerett for registrerte kommunikanter.

Generalsynode høyeste instans. høyeste instans.

Stort antall religiøse ordener (høykirkelighet).

Høykirkelig tradisjon: Oxfordbevegelsen (1833): Ingen frelse uten sakramenter, ingen sakramenter uten prester, ingen prester uten prestevielse ved biskoper med apostolisk suksesjon. Ritualistisk preg etterhvert. tradisjon: Oxfordbevegelsen (1833): Ingen frelse uten sakramenter, ingen sakramenter uten prester, ingen prester uten prestevielse ved biskoper med apostolisk suksesjon. Ritualistisk preg etter hvert.

Bredkirkelig tradisjon: Kirken som folkeoppdrager og dens sosiale ansvar. Kulturåpen, folkelig kristendom. Også åpen for liberal teologi. tradisjon: Kirken som folkeoppdrager og dens sosiale ansvar. Kulturåpen, folkelig kristendom. Også åpen for liberal teologi.

Lavkirkelig (evangelikal) tradisjon: Røtter til reformasjonstiden, men egl. startet i slutten av 1700-tallet etter at metodistene gikk ut. Vekkelsesforkynnelse, moderat kalvinsk, opptatt av evangelisering og misjon. (evangelikal) tradisjon: Røtter til reformasjonstiden, men egl. startet i slutten av 1700-tallet etter at metodistene gikk ut. Vekkelsesforkynnelse, moderat kalvinsk, opptatt av evangelisering og misjon.

Utbredelse i England: Dekker omtrent halvparten av befolkningen. Dekker omtrent halvparten av befolkningen.

The Anglican Community. Verdensommspennede kirke med betydelige lokale variasjoner: . Verdensomspennede kirke med betydelige lokale variasjoner:

  • USA: (Protestant) Episcopal Church (of the U.S.A.), grunnlagt 1785.
  • The Church of Ireland (lavkirkelig preg)
  • The Scottish Episcopal Church (høykirkelig preg)
  • Anglikanske nasjonalkirker dessuten i: Aotearoa, New Zealand, Polynesia, Australia, Bangladesh, Brasil, Burundi, Canada, Sri Lanka, Japan, Kenya, Korea, México, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Filippinene, Portugal, Rwanda, Spania, Sudan, Tanzania, Uganda, Wales, Cuba, Hong Kong, Macao, Puerto Rico og Venezuela
  • Tverrnasjonale kirkeprovinser: Central Africa, Central America, Indian Ocean, Jerusalem and the Middle East, Melanesia, North India, East Asia, Southern Africa, Sud de las Americas, South India, West Africa, West Indies

Materiell framtoning

Religionens inkarnasjon i form av materielle ting slik som byggverk, eiendom, kunst, symboler, ikoner, valfartssteder, relikvier.

Har en rekke katedraler og sognekirker av både betydelig alder og størrelse.

Forholdet til det eksterne

Forholdet til de ikke-troende (misjon), til de nødstedte (diakoni), til andre kirkesamfunn (økumenikk). Forholdet til samtidskulturen; heri både representert ved styresmakter, grupperinger og enkeltpersoner. Kirkesamfunnets måte å forholde seg til sekulariseringen på (der den finnes). Forholdet til teknologi og vitenskap, til politiske forhold og dagsaktuelle tema i kulturen.

Økumenikk: Pådriver. Ledende i opprettelsen av KV (1948). The Lambeth Quadrilateral (1888) definerer kravet til synlig kirkeenhet: 1) GT og NT, 2) Nicenum, 3) Dåp og nattverd, 4) Anerkjent presteskap (dvs. episkopat). Forsøk på sammenslutning med metodistene i 1972 strandet på krav om episkopat. Porvoo-erklæringen 1996 om samarbeid med div nordiske lutherske kirker. Pådriver. Ledende i opprettelsen av KV (1948). The Lambeth Quadrilateral (1888) definerer kravet til synlig kirkeenhet: 1) GT og NT, 2) Nicenum, 3) Dåp og nattverd, 4) Anerkjent presteskap (dvs. episkopat). Forsøk på sammenslutning med metodistene i 1972 strandet på krav om episkopat. Porvoo-erklæringen 1996 om samarbeid med div nordiske lutherske kirker.

1) Hvis motsetning med BCP, gjelder BCP som norm i følge Lambeth-konferansen 1930.

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!