Publikasjoner av Svein E. Sando

(19.11.10: Siden er under omarbeiding)

Teolog, religion, etikk, pedagogikk, matematikk, historie

Sando, S. (2010). Play and virtuality. I Etikk i praksis Nr. 2 2010, pp. 41-56. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Sando, S. (2010). Barns bruk av IKT - et etisk sideblikk på teknologiens velsignelser og forbannelser. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 2, 2010. ss. 175-180

Sando, S. (2008). Arkitektur, sansing og identitet. I Kirke og kultur nr 4/2008. ss. 326-340.

Sando, S. (2007). Etikk og IKT. I Religion og livssyn nr 3/2007. ss.26-31.

Sando, S. (2006). Medynk og nestekjærlighetsbudet. En lesning av en artkkel av Z. Bauman i lys av "Den barmhjertige samaritan" - og omvendt.". I Tidsskrift for teologi og kirke. 1/2006. ss.20-39.

Sando, S. (2004). Etisk blikk på IKT-støttet lærerutdanning. Rapport fra et delprosjekt knyttet til forsøket med IKT-støttet allmennlærerutdanning på Høgskolen i Sør-Trøndelag 2001-2005. HiST ALT rapport nr. 10/2004. (89 sider.) Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Sando, S. (2003). IKT, barn og kropp. I Selmer-Olsen, I. & Sando, S. (red.) Mediebarndommen . Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole.

Sando, S. & Selmer-Olsen, I. (red.) (2003). Mediebarndommen. Artikkelsamling basert på en konferanse i Trondheim 27. - 28. mars 2003. DMMHs publikasjonsserie nr. 2/2003. (112 sider) Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole

Sando, S. (2003). Vulnerable bodies as ethical sensors. In Thorseth, M. (ed.) Applied Ethics in Internet Research. pp.171-188. Trondheim: NTNU University Press.

Sando, S. (2002). Embodiment as a Guard Against Transparent Technologies". (Paper lagt fram på konferansen Ninth European Conference on Science and Theology, Nijmegen 19.-24.3.2002. 8 s.) Tilgjengelig URL:  http://www.dmmh.no/~ses/www-ses/etikk/ects-paper02.htm 

Sando, S. (2001). Forståelse og opplevelse. Hermenevtikkens blikk på museumsutstillinger i sin alminnelighet og jernbanemuseer i særdeleshet. I: Pedimus 1/2001. ss. 5-19. Oslo: Norsk Museumsforbund - Seksjon for formidling.

Sando, S. (2000). Informasjonsteknologi i religion/etikk/KRL-faget. I: Vassli, I. (red.). Fagdidaktikk. Kompendium i KRL10 studieåret 00/01. ss.161-166. Notodden: Høgskolen i Telemark. Avd. for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. (Også tilgjengelig Online URL: http://www.dmmh.no/~ses/www-ses/it/IT&KRL.html

Sando, S. (1999). K. E. Løgstrup and the virtue of travelling. Papers on Transport Ethics No.1/1999. Aarhus: Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning. ISBN 87-90165-13-6. (Også tilgjengelig Online URL: http://www.dmmh.no/~ses/www-ses/tekno/TransportationVirtues.html)

Sando, S. (1999). Paradishopping – labyrintdans, pilegrimsvandring eller påskeleker? I: Kibsgaard, S. & Wostryck, A. (red.): Mens leken er god. ss. 70-88. Oslo: Tano Forlag.

Sando, S. (1999). Hvordan hoppeparadiset ble til. I: Rossing, N. K. Den matematiske krydderhylle. Smakstilsetning til matematikkundervisningen i skolen. ss. 54-63. Trondheim: Midt Nordisk Vitensenter.

Sando, S. (1998). Påsken i Lego I: Prismet, Pedagogisk tidsskrift nr 4 1998. ss. 175-178. Oslo: IKO/Universitetsforlaget

Sando, S. (1995). Should we Consent to an Increase of Non-fatal Health Hazards if that reduces other Risks of Fatality? In Anker, P. (ed.). Environmental Risk and Ethics. Proceedings from The Ethics-Programme. pp. 23-28. Oslo: Centre for Development and the Environment, University of Oslo

Sando, S. (1998). Tro og natur - Gud har omsorg for våre materielle kår. I Credo - magasin for tro og tanke. Nr.10 1994, ss. 7-9. Oslo: Credo Forlag. (Også tilgjengelig Online URL: http://www.dmmh.no/~ses/www-ses/etikk/tronatur.htm)

Sando, S. (1989). Fysikken og New Age - et kunstig ekteskap? I Credo - magasin for tro og tanke. Nr.8 1989. ss. 9-13. Oslo: Credo Forlag

Sando, S. (1989). Bibelstudieopplegg over utvalgte avsnitt av Romerbrevet og Salmenes bok. 27 s. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. (Revidert utgave des. 1998, 19 s.)

Sando, S. (1989). Tro til tjeneste. Et bibelstudium over utvalgte tekster i Apostlenes Gjerninger. 23 s. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Sando, S. (1988). Johannes' Åpenbaring - studiehefte. 51 s. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

Sando, S. (1987). Bibelstudieopplegg for TKS høsten 1987: Galaterbrevet. 9 s. Trondheim: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Sando, S. (1984). Medlemsundersøkelse i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. 49 s. Elverum/Lesja/Førde: Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag. (Internt publisert rapport, finansiert ved 3 mnd. stipend fra Statens Ungdoms og Idrettskontor.)

Jernbane og modelljernbane

Sando, S. (2010). Til Zuidbroek for å kjøre tog. I: MJ-bladet 4/2010. ss. 6-13. Oslo?: Modelljernbaneforeningen i Norge

Sando, S. & Larsen, H. (2010). Sporveksler. I: MJ-bladet 4/2010. ss. 24-28. Oslo?: Modelljernbaneforeningen i Norge

Sando, S. (2010). Anlegg i alle størrelser. Sluttsignalet - 4. I: MJ-bladet 4/2010. s. 58. Oslo?: Modelljernbaneforeningen i Norge

Sando, S. (2010). Fremo-treff på Gardermoen i november 2010. I: På Sporet nr. 145. ss. 64-70. Oslo: Norsk Jernbaneklubb

Sando, S. (2009). Bergensbanen. I Kulturminneåret 2009, ukens kulturminne for uke 48. Tilgjengelig on line URL: http://www.kulturminneaaret2009.no/prosjekter/sekretariatets-6-prosjekter/ukens-kulturminne/uke-48-bergensbanen

Sando, S. (2005). Jernbanehistorie. Bokmelding: Trond Bergh: Jernbanen i Norge 1854-2004. Jon Gullowsen og Helge Ryggvik: Jernbanen i Norge 1854-2004. I: Heimen. Nr.2-2005 Tidsskrift for lokal og regional historie. Landslaget for lokalhistorie. Lillehammer/Trondheim. 2005. ISSN 0017-9841. s.175-180.

Sando, S., Gaarder, H. K., Nilsson, R. G. & Rasten, E. (2008). Norske lok og motorvogner 1.1.2008. Oslo/Trondheim: Norsk Jernbaneklubb Forskningsavdelingen. (256 sider, ill.).

Sando, S. (2004). 150 år med jernbane mellom Eidsvoll og hovedstaden. i: På Sporet nr.119, Oslo: Norsk Jernbaneklubb. ISSN 0801-1729, s.37-50

Sando, S. (2003). Oxaal-lokomotivene nr. 64-69 bygget av Dübs i 1891. I: På Sporet nr. 116. ss. 39-43. Oslo: Norsk Jernbaneklubb

Sando, S. (2002). Stasjoner mellom stiftstad og bergstad. I Nygård, R. (red.) Gaudalsminne. Årbok for Gauldal historielag 2001-2002. ss. 38-66. Melhus: Gauldal Historielag

Sando, S. (1992). Modelljernbane på norsk, Oslo: Grøndahl Dreyer. (143 sider, ill. (Tittelen er noe misvisende for innholdet. Boken viser først og fremst et historisk tverrsnitt av norsk jernbaner ordnet etter tema.)

Bjerke, T., Hansen, T. B., Johansson, E. W. & Sando, S. (1987). Damplokomotiver i Norge. Oslo: Norsk Jernbaneklubb. (415 sider, ill.).

Sando, S. (1982). Østre Linje 1882-1982, Oslo: Norsk Jernbaneklubb. (44 sider, ill. Uforandret opptrykk i 1999.)

Gundersen, H., Hansen, T. B. & Sando, S. (1980). Jernbanen i Norge, Oslo: Pax. (200 sider, ill.).

Sando, S. (1980). Steam Locomotives of the Norwegian Railways 1851-1971. (Stensiltrykk i 10 eksemplarer). Oslo: Norsk Jernbaneklubb, Forskningsgruppen

Artikler og andre arbeider

Jernbane

Modelljernbane

Elektronikk

Internett-publisert stoff på eget nettsted

HIT

Fagartikkel, essay

Med stor grad av selvstendighet og originalitet, eller drøfting av andres arbeider. Referanser og/eller noteapparat.

Andre artikler

Undervisningsmateriell, forelesningsmanus

Med mindre grad av selvstendighet eller originalitet enn fagartikler og andre artikler. Ofte punktmauskripter egnet for overhead o.l.

Nettsteder

Ansvar for design (teknisk/estetisk), drift og deler av eller hele innholdet på følgende nettsteder:

À jour 4.12.2009. Oversikt over egne internettartikler er alltid à jour på det tidspunktet denne nettsiden vises.

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny