Skandalen med Romeriksporten som sjelebot

Tanker om transport og etikk kjølvannet av lekkasjene i Romerriksporten

av Svein Sando, 19. nov. 1997

Den dypeste årsakene til miljøproblemene med Romeriksporten ligger ikke i dårlig ingeniørkunst o.l., men i behovet for en ny storflyplass overhodet - og der er de fleste av oss medansvarlige! Sett fra et miljøsynspunkt reises det for mye, for ofte, for langt og med for mye bruk av ikke-fornybare ressurser.

Svært mye av den reisevirksomhet som skjer kan neppe sies å være nødvendig. Det er et paradoks at samtidig med en enorm teknologisk utvikling innenfor elektronisk kommunikasjon, så reises det mer enn noen sinne. Dette har vel delvis med økonomiske strukturer å gjøre. At selskapene blir større og større synes å kreve flere og flere forretningsreiser. Det hevdes at det er økonomiske grunner til at selskap må slå seg sammen for å bli konkurransedyktige. Mon samfunnet og miljøet som helhet og på sikt er tjent med dette.

Den enorme turistindustrien er også miljøskadelig. Dette ser man lokalt i sårbare områder der både det naturlige og menneskeskapte miljøet slites ned av turistene. Masseturismen står også for en stor del av de reiser som foretas. Det må da gå an å finne fram til vel så meningsfulle og sunne rekreasjonsaktiviteter som å sette seg på et fly til et eller annet kommersielt ferieparadis i varmere breddegrader? Vi overlevde da vinteren før vi hadde råd og anledning til dette? Jeg vil med dette ikke laste de som av helsemessige grunner bør oppsøke mer sol og varme enn det Norge kan tilby. Det er omfanget av reisevirksomheten jeg stiller meg kritisk til.

At varer produseres på én kant av kloden og konsumeres et helt annet sted, medfører et enormt transportbehov med påfølgende miljøskader og ressursutarming. At dette er økonomisk lønnsomt sett fra et næringssynspunkt må bety at transport er priset for lavt eller at energistrømmen ikke er tilstrekkelig regulert!

Ved vår uttakstakt av olje- og kullprodukter til bruk som brennstoff for dagens "behov", ødelegger vi samtidig for kommende generasjoners nødvendig tilgang på disse råstoffer til ting som ikke kan erstattes av andre stoffer. Hvis vi skal opptre noenlunde anstendig overfor våre etterkommere må vi redusere dette forbruket. Det kan enten skje ved behovsregulering av energiforbruket eller ved indirekte regulering ved økte priser på drivstoff eller veiprising. Det siste er sosialt urettferdig fordi de rike da alltid vil gis en større mulighet til å fortsette som før. I økonomisk gode tider er det dessuten lite effektivt. Behovsregulering derimot, vil f.eks. kunne tildele mer drivstoff til utkantene enn til den urbane befolkning som har (eller lettere kan få) et tilstrekkelig tilbud med kollektivtrafikk.

Men regulering sees jo på som et foreldet middel fra planøkonomiens dager, så da sitter vi jo der med våre selvpåførte miljøproblemer, og slipper litt av den personlige dårlige samvittighet når vi har noen som tabber seg så godt ut som Gardermobanen har gjort nå. Hva skulle vi har gjort uten syndebukkene?

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!