Faksimileutgave av På Sporet nr.60, s.29-45: "Klart for tog...!"

Nedenfor er gjengitt ovennevnte artikkel fra På Sporet 60, desember 1989. Artikkelen er omformet til html-format og internett. I originalen er artikkelen satt opp i tre spalter. Av hensyn til folks ulike skjermstørrelse, har vi valgt å sette teksten i en spalte. Bildene er da blitt plassert noe annerledes enn i originalen. Det er imidlertid markert klart hvert sideskifte med toppteskten "På Sporet nr. 60   xx" der xx er sidetallet. Bildene og tegningene er scannet inn fra bladet. Bare noe få steder er det gjort endringer, nemlig ved at farger er lagt på et par steder. Teksten er ikke endret. Formattering er beholdt som i originalen så langt det lar seg gjøre. Publiseringen her er gjort med redaktør Thor Bjerkes tillatelse. Jeg har også klart å komme i kontakt med en av forfatterene som er enig i nyutgivelse på nettet.

I påfølgende nummer av På Sporet (nr.61) stod det følgende under spalten "Oss medlemmer i mellom" s.42:

"Alt var ikke 100% riktig i denne artikkelen, men den ble så godt mottatt av NSBs fagfolk på områpdet at man vurderer å benytte den i unvervisningen på Jernbaneskolen! Fra avdelingingeniør Morten Rasch og overingeniør Arvid Solheim ved NSBs banedivisjon har vi fått noen små endringer for å gjøre det hele helt korrekt. "

Disse endringene har vi satt inn i artikkelteksten på angjeldende sted, markert med grønn farge.

Forøvrig er vi blitt gjort kjent med at artikkelen "Klart for tog...!" og nevnte rettelser i "Oss medlemmer i mellom" ble tatt med som vedlegg i Veritas-rapporten fra 1990 der jernbanens sikkerhetsrutiner ble gjennomgått.

Etter at artikkelen ble skrevet i 1989, har sikkerhetsreglementet ved jernbanen endret seg. Endringen skjedde i 1996/97 og falt sammen med oppdelingen av gamle NSB i NSB BA og Jernbaneverket (JBV). Fra 1.9.1997 overtok JBVs "Trafikksikkerhetsbestemmelser" og NSB BAs prosedyrehåndbøker for persontog og godstog. Det er JBVs bestemmelser som i størst grad innvirker på det som er omtalt i herværende artikkel. Roar Nilsson presenterte endringene i en artikkel i På Sporet nr.91(sept.97). Denne er gjengitt her som billedfil (340kb+440kb): side 48, side 49. Det skal ikke legges skjul på at Nilssons innlegg ble oppfattet kontroversiell. Det gjaldt nok særlig hans oppfølger på siden etter: "Debattinnlegg: Er det nye sikkerhetsreglementet sikkert nok?". I påfølgende nummer (PS 92 s.26-27) fikk han tilsvar fra Arild Brauterhagen (lokfører) som rett ut sier at at "artikkelen har en skjev vinkling ... Det er dessuten endel unøyaktigheter." Debatten ble imidlertid ikke videreført i På Sporet da flere mente at den hørte hjemme internt i NSB BA og JBV. Roar Nilsson ble ikke gitt plass til å svare på Brauterhagens kritikk.

Dersom du vil sitere fra denne artikkelen, må kilde oppgis:

På Sporet nr.60 - Desember 1989, s.29-45. Utgitt av Norsk Jernbaneklubb, Postboks 501, 2304 Hamar. ISSN 0801-1729

Innhold:

En kort historikk
De forskjellige prinsipper
Hva er en blokkstrekning
Stasjon
Stasjoner og sikringsanelgg
Togmelding på strekning uten linjeblokk
Signaler i ustand
Spesielle ordninger på enkelte sidelinjer
Håndbetjent linjeblokk
Linjeblokk
Fjernstyring - CTC
Grensestasjoner
Tjenesterutebøker og togledelse
Driftshåndbøker

Side for side

Side 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45